COURT-MARTIAL OF BILLY MITCHELL

      .. Pulkininkas William (Billy) Mitchell buvo vienas pirmųjų aviacijos pionierių Amerikos armijoje, gyvenimą ir karjerą paaukojęs vienam tikslui: atkreipti generalinio kariuomenės štabo dėmesį į būtiną stiprios aviacijos reikalą.

      Negalėdamas to pasiekti tiesioginiu keliu, Mitchell sukvietė laikraščių reporterius ir jiems nušvietė tragišką aviacijos stovį, apkaltindamas generalinį štabą trumparegiškumu ir apsileidimu. Šitas viešas pasisakymas sukėlė audrą visoje Amerikoje, sukėlė ir generaliniame štabe. Pulk. Mitchell buvo atiduotas karo teismui.

      Karo teisme iškilo eilė liūdnų dalykų, kurie nebuvo žinomi visuomenei ir kurie parodė, kad Mitchell pasirinktas keliaskaro teismo išprovokavimasbuvo vienintelė priemonė priversti sausumos karį pergalvoti ateities strategines problemas aviacijos sąvokomis. 1925 metais Amerikos karinė aviacija turėjo 1.869 lėktuvus, kurių 1.400 buvo muziejiniai eksponatai, 400buvo palikti Prancūzijoje po pirmojo karo, 60buvo vartojami apmokymui, o 9 (sic!)buvo palikti krašto gynybai. Kadangi oficialus lėktuvų skaičius oficialiuose raportuose buvo 1.869, tai net generalinis štabas nematė pagrindo jaudintis.

      Septynerių metų bėgyje buvo žuvę 527 karo lakūnai. Katastrofinis skaičius. Priežastis: pasenę ir saugiam skraidymui netikę lėktuvai.

      Pulkininko Mitchell teisme pasirodė dar du dalykai, kurie gyvenime ištinka ne vieną karį profesionalą: karo teismas ir reikalas pasirinkti tarp pareigos kariuomenei ir pareigos tėvynei. Karo teismas yra, palyginti, retas įvykis, ypač taikos metu, bet jis gali būti tragiška neteisybė, jei teismas pabrėžia tik kario nepaklusnumą, nekreipdamas jokio dėmesio į tokio veiksmo pateisinamumą. Antra, yra momentų, kada karys turi pasirinkti tarp pareigos kariuomenei ir pareigos tėvynei. Pvz., nacių karininkai teisinosi paklusnumupareiga kariuomenei. Bet bendro gėrio konkrečioje vizijoje nusveria pareiga tėvynei. Profesinis integrumas pastato žmogų į keblią padėtį. Pvz., gen. Matt Ridgway, armijos štabo viršininko, atsistatydinimas.

      Pulk. Mitchell pasirinko pareigą tėvynei žinodamas, kad jo laukė pasmerkimas, išvarymas iš kariuomenės, liūdnos karjeros galas ir neaiški ateitis.

      Jis pramatė Pearl Harbor tragediją ir nusakė, kaip japonai užpuls svarbiąją Ramiojo vandenyno bazę. Jis buvo vienas iš nedaugelio, prieš daug metų turėjęs aiškią ateities viziją, kurioje jis matė lėktuvnešius, sprausminius lėktuvus, parašiutininkų dalinius ir pėstininkų divizijas, remiančias aviaciją, bet ne atvirkščiai. Anais laikais tokia vizija atrodė lunatiko svaičiojimai. Bet šiandieninė NATO strategija Europoje nėra arti‘lerija ir lėktuvai, remią pėstininkus, bet sausumos kariuomenė, remianti atominį aviacijos puolimą.

      Pulkininką Mitchell vaidina Gary Cooper. Jo vaidyba labai prilaikyta. bet rezultatasįspūdingas. Mūsų supratimu, tai yra įkvepiantis filmas, siūlytinas visiems, bet ypač karinės istorijos žinovams ir mėgėjams.

KISMET

      Kismetturkiškas žodis, reiškiąs likimą, o šiame filmekeliaujančio vagies likimą, ir turime pridėti, pasakiškai laimingą likimą. Vagį, kuris tarp kitko yra našlys, turįs labai gražią dukrą, vaidina Howard Keel. Tiek jo balsas, tiek vaidyba, priedožavios, nors parafrazuotos Borodino meliodijos, neša visą filmo svorį. Ann Blyth vaidina vagies dukterį ir, kaip paprastai, vaidina simpatiškai. Jos balsas nedidelis, bet šiltas ir vaizdingas. Bagdado kalifą vaidina Vic Damone, ir iš trijų vokalistų jis mums rodosi silpniausias.

      Filmas perdirbtas iš to paties vardo Broadway operetės. Jame yra gražių vokalinių momentų, vaizdingo išraiškos baleto, yra ir švelnios romantikos. Manome, kad filmas patiks ne tik viengungiams.

ALL THAT HEAVEN ALLOWS

      Subrendusiai romantinis filmas, kur turtinga našlė Cary Scoff (Jane Wyman) ir jos dražininkas Ron Kirby (Rock Hudson) sprendžia savo meilės problemą ir jos komplikacijas bendruomenės klasių plotmėje. Kadangi daržininkas nepriklauso tai pačiai klasei, našlės vaikai nusikreipia prieš jį ir — per prieš savo motiną, apkaltindami ją savanaudiškumu ir neatsakingumu. Vėliau pasirodo, kad tai buvo jų pačių silpnybės.

      Meilės problema sprendžiama gana šabloniškai ir paviršutiniškai, bet realistiškumo netrūksta, ypačscenose, kur pasirodo turtingųjų snobizmas.

      Romantinį elementą sustiprina jaukus gamtos fonas ir, nors ne labai originali, bet jausminga Frank Skinner muzika.

ARTISTS AND MODELS

      Naujas komikų Martin ir Lewis žygis tapti turtingesniais. Mums rodos, kad šis žygis nei piniginiu, nei vaidybiniu, nei prasminiu atžvilgiu nebus nusisekęs. Jame pasisakoma prieš "comic books" skaitymą, bet pasisakymo iliustravimas yra neįtikinantis. Nors Martin ir Lewis niekada ypatingai nesisielojo turiniu ir jo gyvenimiškumu, bet šį kartą vaizduotė paklysta vaizduotėje.

      Į šį filmą sudėta visi jiems prieinami elementai, bet atrodo, kad jų išradingumas įstrigo į rutinos seklumą, o pro puošnų pastatymo prašmatnumą pradeda matyti išsisėmimo tuščias aruodas.

Bruno Markaitis, S. J.

Kartais meilė yra vadinama beprotybe. Gal tai ir teisinga. Juk kai aiškiai pasireiškia širdis, gal ne taip pastebimas protas. Širdis nustelbia protą. Argi pagaliau ir pati Išmintis nebuvo Erodo palaikyta bepročiu? Ir kitiems galėjo atrodyti, kad tai beprotybė: palikti Dangiška Sostą ir ateiti i šią žemę ieškoti pavargusiu širdžių!— Atsiminė šią “beprotybę”, turėtume pagalvoti, ar mūsų veiksmai kartais nėra perdaug “racionalūs”, ar mūsų protas nenustelbia širdies?