Spausdinti

THE CONQUEROR

     Štai vienas tų filmų, kurį pamatęs žiūrovas išeina iš kino salės ir patenkintas ir nusivylęs. Patenkintas, nes turėjo progą pamatyti eilę grandijoziškų dalykų. Nusivylęs, nes filme vaizduojami asmenys ir situacijos, toli gražu, neprilygo žiūrovo turimai pažiūrai tiek į istorinius tiek į psichologinius situacijų elementus.

     Filmas vaizduoja Džengis Kaną, didįjį mongolų karvedį, kuris sutriuškino totorių galybę ir grasė Vakarams skaitlingomis ir gerai disciplinuotomis hordomis. Veiksmas vyksta Gobi dykumoje, 12 šimtmetyje, totoriams skriaudžiant mongolus, merkitus ir kitus nomadus.

     John Wayne, vaidinąs Džengis Kaną, yra gana geras, bet jo sukurtasis asmuo vargiai prilygsta didžiajam mongolų užkariautojui, kurį filme, vardu "The Black Rose", Orson Welles bus įspūdingiau suvaidinęs. Bene didžiausioji filmo silpnybė bus nesugebėjimas parodyti tą puslaukinės Azijos erą, kurioje dominavo brutalumas, intrygos ir gyvuliška kova už būvį, kurioje militarinis ir organizacinis Džengis Kano genijus sugebėjo suburti nuolat nesutinkančias mongolų gimines ir ta suburta jėga parblokšti totorių dominiją. Iš kitos pusės, filme yra gerų iliustracinių momentų, vaizduojančių Azijos nomado gyvenimą, papročius, keletą maišyto folkloro elementų.

     Susan Hayward vaidina totorių kunigaikščio dukterį, vaidina tikrai gerai, bet neturiprogos pasinaudoti savo plačia psichologine klaviatūra.

     Filmui įdomią muziką parašė Victor Young, o filmą finansavo Hollywood multimilijonierius Howard Hughes, kuris regimai nepraleidžia progos pasišaipyti iš krikščioniškosios dorovės normų. Todėl filme yra keletas scenų, kurios yra tiek tipingos vaizduojamajam pasauliui, kiek naktiniai marškiniai yra tipingi pokylio stalui. Įžangoje sakoma, kad filmas remiasi fikcija, pagrįsta faktu. Faktas gi yra istorinis Džengis Kano asmuo, kuris istorijos vadovėlyje, mūsų nuomone, yra įspūdingesnis negu ekrane.

     Bendro išsilavinimo atžvilgiu filmas rekomenduotinas visiems. (Cine-maScope).

THE INDIAN FIGHTER

     Kirk Douglas, neseniai vaidinęs Itakos karalių filme, vardu "Ulysses", šį kartą užsivilko odinius civilinio kariuomenės žvalgo rūbus ir pasileido pavojingais nuotykių keliais jau nebe klastingoje Viduržemio jūroje, bet tarp Sioux indėnų, kur pavojų, regis, nemažiau, tik jie mažiau fantastiški.

     Šiame filme buvo bandyta patiekti žiūrovui kiek įmantresnis Amerikos Vakarų epizodas, bet mums atrodonesėkmingai. Nors akį žavi turtingi ir prakilnūs vaizdai Montana valstybėje, o karinė indėnų technika, puolant kariuomenės fortą, ir virtuoziška ir akrobatiška, bet kažin kodėl visumai trūksta organinės jungties, o aktorių vaizduojamiems asmenimsto drąsaus ir užsispyrusio patvarumo, kuris užkariavo tolimuosius Amerikos Vakarus.

     Filmas pristato žiūrovams naują žvaigždę jaunosios Elsa Martinelli asmenyje, kuri, mūsų nuomone, kops aukštokai, nes keliais judesiais sugeba pasakyti daugiau negu kiti nesibaigiančiais žodžiais. Kadangi filme yra sugestyvių ir nepateisinamų scenųplačiąja dorovės prasmemes susilaikome nuo bendrinio filmo siūlymo. (CinemaScope).

DESERT SANDS

     Kruvinas fragmentas Svetimšalių Legijono istorijoje iš palyginti netolimos praeities, kai arabų gentis, vadovaujama jauno, fanatiško ir apsukraus šacho, sukyla prieš prancūzus ir puola dykumoje išmėtytus fortus.

     Viename tokiame puolime forto komendantas, kurį vaidina Ralph Meeker, parodo visą savo ir legijonierių narsumą bei drąsą, bet galų gale turi pasiduoti skaitlingesniam priešui. Laimingu sutapimu, šacho sesuo (Marla English) susidomi narsiuoju kapitonu ir sumaišo genijalius šacho planus, ne laiku perpiaudama virves, rišančias kapitono rankas.

     J. Carrol Naish pasigėrėtinas viršilos asmenyje. Filmas patiks visiems, kurie mėgsta paslaptingąjį Arabų pasaulį ir karinį herojizmą, nors ir šiek tiek fikcinėje plotmėje. (CinemaScope).

THE ROSE TATTOO

     Kas yra gražiausia šiame filme? Kiekvienas, kurs jį matė, pasakys: "Nepaprastai puiki italų artistės Anna Magnani vaidyba." Dėl jos vaidybos verta filmą pamatyti. Anna Magnani taip šiame filme natūraliai vaidina ir taip dominuoja visą situaciją, kad ir jos partneris, geras amerikiečių aktorius Burt Lancaster prieš ją atrodo kaip mokinys prieš mokytoją. Už šį filmą ji skaitoma geriausia praėjusių metų aktorė.

GOOD MORNING, MISS DOVE

     Įdomus ir patrauklus epizodas iš paskutiniųjų 60 metų. Jauna mergina, graži ir universaliai gabi, po staigios tėvo mirties turi apsispręsti: tekėti už mylimo ir gabaus archeologo, ar likti visą gyvenimą nedideliame Liberty Hill miestelyje ir savo darbu išmokėti bankui tėvo išnaudotus pinigus.

     Miss Dove, kurią kompetentingai ir įtikinančiai vaidina Jennifer Jones, pasirenka mokytojos karjerą ir visą savo gyvenimą pašvenčia skolos mokėjimui ir vaikų auklėjimui. Filmas vertingas ypač tuo, kad jis iškelia įkvepiančią altruizmo ir idealizmo galią bei prasmę žmogaus gyvenime.

     Nors Miss Dove kai kur yra perdėtai šaržuota ir šiek tiek stokojanti moteriškos šilimos, bet jos auklėjanti įtaka jaučiama visame miestelyje, tūkstantyje per jos klasę perėjusių vaikų, kurie regimai nešiojasi jos pastovius principus, išmintingus patarimus ir pareigingumo pavyzdį visą gyvenimą.

     Filmo kompozicijos įdomumas gyvina veiksmą ir visus fragmentus koncentruoja į pagrindinius veikėjus. Nuotaika daugumoje idiliška, vietomis sentimentali. Momentais žiūrovui ašara nukris, bet jos gėdytis nereikės, nes ne jam vienam nukris.

     Manome, kad filmas siūlytinas visiems be išimties. Taip pat manome, kad jis sužavės daugelį. (CinemaScope).

Bruno Markaitis. S. J.