Spausdinti

T U R I N Y S
 
BŪSITE KAIP DIEVAI — Bruno Markaitis, S. J. ........  97
GARSAI — GROŽIO ŠALTINIS — Alfonsas Grauslys .......  98
ŽMOGAUS VIENATVĖ — Alfonsas Grauslys ............... 103
IŠMINTINGAS ŽVILGSNIS — Bruno Markaitis, S. J. ..... 111
LAIŠKAI VYRO PAMESTAI SESERIAI — Kunigas Jonas ..... 113
DRAUGYSTĖ IR MEILĖ — Juozas Vaišnys, S. J. ......... 120
RELIGINIO MENO PARODA ČIKAGOJE — Vladas Vijeikis ... 123
IŠ FILMŲ PASAULIO — Bruno Markaitis, S. J. ......... 127
 
Administracijoje dar galima gauti visų praėjusiųjų metų "Laiškų Lietuviams" gražiai įrištų komplektų. Komplekto kaina — $4.
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina du doleriai. Atskiras numeris 20 centų.
     Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
     Redakcijos nariai: Bruno Markaitis, S. J. ir Anicetas Tamošaitis, S. J.
     Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription two dollars. Single copy 20 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Putnam, Conn.