1957m. 10 Lapkričio

T U R I N Y S
 
VISKAS KEIČIASI .......................................... 289
LIBERALIZMAS, LAICIZMAS IR KLERIKALIZMAS — P. Salantas ... 290
EPISKOPALŲ MINISTERIS TAMPA KATALIKU — Dr. Juozas Prunskis 296
PSICHOLOGIJOS KELIAI IR KLAIDŽIOJIMAI — P. Maldeikis ..... 299
NELANKSTYK — NEREIKĖS TIESINTI! — Dr. J. Adomavičius ..... 303
MEILĖS PRASMĖ SOLOVJOVO KŪRYBOJE — E. Vasyliūnienė ....... 307
MIKAS ŠILEIKIS  .......................................... 311
RUDUO IR SUMAIŠYTAS ŽMOGUS — Kristina Kuliavaitė  .......  312
PO SĖJOS (Eil.) — J. Aug. - Vaičiūnienė .................. 314
KUNIGO METAI (Eil.) — Kristina Kuliavaitė ................ 314
CHARAKTERIS IR PROFESIJA — A. Kezys, S. J. ............... 315
IŠ FILMŲ PASAULIO — J. Vaišnys, S. J. .................... 320
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina trys doleriai. Atskiras numeris 30 centų.
Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
Redaktoriaus Padėjėjas — Bruno Markaitis, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas:
5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press