Spausdinti

TURINYS
TIKROJI LAISVĖ ........................................ 33
SAVANORIAI - KŪRĖJAI — K. Petrauskas .................. 34
KODĖL AŠ PRARADAU TIKĖJIMĄ? — B. Markaitis, S. J. ..... 36
ATVERKITE DURIS (Eil.) — Kristina Kuliavaitė .......... 41
KONTEMPLIATYVŪS VIENUOLYNAI (I) — A. Grauslys  .......  42
ADOMAS VARNAS  ........................................ 50
LIETUVIŠKOJI ŠEIMA (I) — Stasys Yla ................... 52
ŠEIMOS GYVENIMUI BESIRENGIANT (V) — Kun. J. Petrėnas    58
KUO MAN BŪTI? — A. Tamošaitis, S. J. .................. 60
IŠ FILMŲ PASAULIO — B. Markaitis, S. J. ............... 64
 
Viršelio iliustracija: A. Varno “Šarmotas rytas”
(Visos šio numerio iliustracijos — dail. A. Varno, išskiriant 44 psl.)
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina trys doleriai. Atskiras numeris 30 centų.
Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
Redaktoriaus Padėjėjas — Bruno Markaitis, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
Redakcijos ir Administracijos adresas:
5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 41677. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, III. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
Viršelis ir vinjetės A. Kurausko        Immaculata Press