Spausdinti

RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS ČIKAGOJE

     Šių metų balandžio mėn. 7 d., 4 val. po pietų, Šv. Kryžiaus bažnyčioje Čikagos Lietuvių Menininkų Klubas ruošia religinės muzikos koncertą. Koncerto programą išpildys žymūs muzikai: vargonų virtuozas Jonas Žukas, Talino ir Stockholmo operų tenoras Eedo Karrisoo, bosas - baritonas Stasys Citvaras, Kauno operos solistė Aliodija Dičiūtė - Trečiokienė ir smuikininkas Alfonsas Paukštys. Akompanuos Stepas Sodeika ir Antanas Nakas. Visa Čikagos visuomenė yra nuoširdžiai kviečiama šiame tikrai nepaprasto muzikinio turtingumo koncerte dalyvauti.

“JAUNIMO NAMŲ” STATYBA

     Čikagoje Tėvų Jėzuitų statomi "Jaunimo Namai" smarkiai kyla aukštyn. Ateinantį rudenį jau bus galima jais naudotis. Juose bus dvi didelės salės, erdvios klasės Aukštesniajai Lituanistikos Mokyklai ir specialūs būklai jaunimo organizacijoms. Visuomenė šį darbą nuoširdžiai remia. Už tai jai esame labai dėkingi. Galutiniam namų užbaigimui dar reikės nemaža lėšų. Aukas galima siųsti šiuo adresu: Jesuit Fathers, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.

Jau išėjo iš spaudos T. Bruno Markaičio, S. J. įdomi knyga, vardu

ŠIRDIES GELMĖ.

Knygoje jdomiu stiliumi yra išnagrinėta daug svarbiu mūsų tikėjimo ir gyvenimo klausimu. Gražus dail. Algirdo Kurausko viršelis ir švarus Nekalto Prasidėjimo Seserų spaustuvės darbas.

Knyga galima gauti “Laišku Lietuviams” Administracijoje. Kaina $2.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Bruno Markaitis, S. J. ŠIRDIES GELMĖ. Tėvų Jėzuitų leidinys. Aplankas dail. A. Kurausko. 146 psl., kaina $2.

     J. Savickis. ŽEMĖ DEGA, II dalis. Išleido Terra. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 414 psl., kaina nepažymėta.

     Šioje knygoje įdomiai atpasakoti autoriaus atsiminimai iš 1941—1946 m. laikotarpio, kai jam teko gyventi įvairiose Vakarų Europos valstybėse, siaučiant karui.

     MINTYS IR DARBAI. Trečioji metinė Santaros knyga, 1956-57 m. Redaguoja: V. Adamkavičius, A. Šmulkštys ir R. Žukaitė. Išleido Lietuvių Studentų Santara 1957 m. Čikagoje. ŽIBINTAS, nr. 1(13). Religinės kultūros žurnalas, leidžiamas Anglijoje. Adresas: 21, Ann Place, Bradford 5, Yorks, England.

     MOTERIS, nr. 1(6). Lietuvių Moterų žurnalas. Leidžiamas Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos kas trys mėnesiai. Redaguoja Stasė Prapuolenytė. Administracijos adresas: 46 Delaware Ave., Toronto, Ont., Canada.