Spausdinti
T U R I N Y S
 
PRISIKĖLIMAS ............................................  97
KODĖL AŠ PRARADAU TIKĖJIMĄ? (IV) — B. Markaitis, S. J.  .. 98
TILTAS — Aloyzas Baronas ................................ 102
KONTEMPLIATYVŪS VIENUOLYNAI (III) — A. Grauslys  .......  105
ANTANAS RŪKŠTELĖ ........................................ 111
NUSILENKIMAS DIEVO VALIAI MOTERYSTĖJE — Kun. J. Petrėnas  112
GYVATĖS NUODAI — J. Vaišnys, S. J. ...................... 117
UŽ KARĄ AR TAIKĄ? — A. Tamošaitis, S. J.  ............... 124
KRIZĖ KOMUNIZME? ........................................ 127
 
Viršelio iliustracija: A. Rūkštelės “Kaimo laukai”.
 
"Laiškai Lietuviams" leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį, išskyrus liepos-rugpiūčio dvimėnesinį. Metinės prenumeratos kaina trys doleriai. Atskiras numeris 30 centų.
 
Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J.
Redaktoriaus Padėjėjas — Bruno Markaitis, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J.
 
Redakcijos ir Administracijos adresas:
5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois.
Telefonas: HEmlock 4-1677.
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Tel. HEmlock 4-1677. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, III. Additional office of mailing in Putnam, Conn.
Viršelis ir vinjetės A. Kurausko    Immaculata Press