Tėvų Jėzuitų "Jaunimo Centras" jau užbaigtas statyti. Nuo rugsėjo mėnesio pradžios jau prasidėjo jame Aukštesniosios Lituanistikos mokyklos pamokos. Jau smarkiai lipa aukštyn ir Jėzuitų namų sienos. Šiuose namuose bus graži ir erdvi lietuviško stiliaus koplyčia. Namų užbaigimui ir įrengimui dar trūksta daug lėšų.

Aukas galima siųsti šiuo adresu:

Jesuit Fathers, 5541S. Paulina St.,

Chicago 36, Illinois

Esame labai dėkingi “Laiškų Lietuviams” Rėmėjams:

     Po 10 dol. aukojo:K. Žirgulis (Chicago) ir J. Misevičius (Canada).

     5 dol. aukojo B. Skrinska (Willoughby, Ohio).

     Po 3 dol. aukojo:A. Bridžius (Cleveland) ir J. Platakis (Chicago).

     Po 2 dol. aukojo: R. Kerelytė, M. Žvynakis, S. Žumbakienė, J. Jasaitis, J. Paulikas, P. Patlaba, E. Talondis, B. Paulikas, J. Stančikas, O. Vaičienė, S. Tumosa (visi Chicago); I. Kraučeliūnas (Lemont), E. Masaitienė (Aberdeen), P. Lanys (Elizabeth), G. Kažemekas (Hamilton), A. Motiejūnas (Highland, Ind.).

     Po 1 dol. aukojo:B. J. Zully, J. Zelbaitė, A. Sabaliauskas, A. Svezas, S. Mickevičienė, B. Graužinis, K. Valiukaitienė (visi Chicago); A. Rugienienė (Detroit), B. Čiurlionis (Canoga Park), P. Bičkienė (East Chicago), kun. V. Martinkus (Providence), J. Š'monis (S. Barbara), D. Remeikytė (Toronto), P. Mileris (S. Boston).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     J. Tininis. SUŽADĖTINĖ. Novelės. Išleido Terra, 3333 S. Hoisted St., Chicago, Ill. Viršelis dail. A. Kurausko. Knygoje yra penkiolika įdomių novelių. Jos gal yra skirtingos nuo kitų, baigiasi paprasčiau negu skaitytojas tikėjosi, bet yra gyvenimiškos ir pamokančios. Kalba nebloga.

     Irena Joerg. TAIKA ATEINA Į SLĖNĮ. Romanas. Išleido Nida. Šia proga Nidos Knygų Klubas praneša savo nariams, kad netrukus pasirodys didelė knyga, vardu "Sauja Derliaus". Joje yra sudėta visa tai, ką geriausia sukūrė mūsų žodžio meistrai nuo Donelaičio iki šių dienų. NKK nariai prašomi iš anksto už ją atsiųsti $2.50 (Iš JAV ir Kanados).

     LIETUVOS JĖZUITAI. Praeitis ir dabartis. Tėvų Jėzuitų leidinys, trumpai nušviečiąs jų darbus nuo įsikūrimo iki šių dienų. Redagavo Bruno Markaitis, S. J., viršelį piešė J. Pilipauskas.