K. Varnelis   Pirmosios šešios Kryžiaus Kelių stotys

     DAILININKAS KAZYS VARNELIS grime 1917 metais Alsėdžių miestelyje vietos bažnytėlių dekoratoriaus ir dievdirbio šeimoje. Vaikystę praleido romantiškuose Alsėdžiuose, vėliau lankė gimnaziją ir įstojo Meno Mokyklon Kaune, kuria baigė 1941 metais. Profesini darbą pradėjo, mokytojaudamas Saulės gimnazijoje, vėliau buvo instruktorium Dailės Institute ir pagaliau Kauno Bažnytinės Dailės Muziejaus direktorium. Ten įdėjęs daug darbo ir atstatęs sunaikintą muziejų, 1943 metais išvyko į Austriją pagilinti žinių. 1945 m. baigė Vienos “Akademie der Bildenden Kuenste”, įgydamas “Akademischer Maler” titulą.

     Po keletos metų tremties Vokietijoje, 1949 m. atvyko Amerikon ir apsistojo Čikagoje. Nuo pat Meno Mokyklos laiku Kaune domėjosi bažnytine daile ir jos kultūra tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje. Kurį laiką padirbėjęs “Daprato” firmoje prie bažnytinio interjero projektavimo, atidarė savo studiją, kurioje savarankiškai dirba jau septinti metai. Yra sukūręs eilę vidaus projektų lietuvių bei amerikiečių bažnyčioms, įskaitant altorius, dekoravimą, kryžiaus kelius, žvakides, monstrancijas ir vitražus. Savo studijoje turi visus įrengimus vitražu gamybai.

     Dirbdamas bažnytinės dailės srityje, dailininkas K. Varnelis savo kūrybą stengiasi išlaikyti tinkamoje meno aukštumoje. Paminėtini jo darbai: Nesiliaujančios Pagalbos Švenč. Mergelės Marijos bažnyčia Clevelande, Nekalto Prasidėjimo Seselių Vienuolyno koplyčia Putname, Tėvu Marijonų koplyčios Marianapolyje, Hinsdale ir Čikagoje, Apaštalų Karalienės bažnyčia Čikagoje, Nekalto Prasidėjimo Švenč. Mergelės bažnyčia Whiting, Ind. ir kiti.