Spausdinti

POVILAS DIRKIS

     SPALIŲ mėn. 2 d. yra švenčiama Angelų Sargų šventė. Lietuvos policija angelus sargus pasirinkusi savo globėjais, užtat Angelų Sargų diena Lietuvos policijos buvo kasmet labai iškilmingai švenčiama. Ypač Kaunas sutraukdavo daug įvairių rūšių policijos, kuri organizuotai su savo orkestru žygiuodavo į Kauno baziliką pamaldoms, kurios būdavo laikomos už mirusius policijos pareigūnus. Pamaldos būdavo baigiamos galingu "Te Deum laudamus", dėkojant Dievui už pagalbą, ir Tautos himnu, ryžtantis ir toliau dirbti Lietuvos gerovei. Po pamaldų Rotušės aikštėje įvykdavo paradas, o paskui būdavo žygiuojama į Ąžuolyną, kur būdavo atliekama turtinga meninė programa.

     Lietuvos policija buvo įsteigta prižiūrėti tvarką ir teisėtumą 1918 m. lapkričio mėn. 11 d., sąžiningai eidama savo pareigas iki 1940 m., kai Lietuva buvo bolševikų okupuota. Pirmosios policijos dienos nebuvo lengvos. Savanorių šiam darbui beveik nebuvo. Atsirado caro ir kaizerio policijos įstaigose tarnavusių asmenų, tarp kurių buvo ir nelietuvių kilmės. Buvo ir tokių, kurie labai abejingai žiūrėjo į prisikėlusią Lietuvą ir kuriems buvo svetima lietuvių kalba bei tautos idealai. Tokiose sąlygose policijos pažanga buvo lėta. Tačiau lietuvių atkaklumas viską nugalėjo, ir po nedaugelio metų Lietuva galėjo didžiuotis savo policija, kuri nesiskyrė nuo kitų tautų policijos, auklėjamos jau šimtmečiais. Reikia pripažinti, kad nė vienos kitos srities tarnautojai nebuvo taip glaudžiai susiję su valstybe ir visuomene, kaip policija. Lietuvos policija politikon visiškai nesikišo, jokių perversmų neorganizavo, prie kiekvieno režimo tarnavo tik valstybei ir piliečių gerovei bei jų turto saugumui. Policija visados išsilaikė savo pašaukimo aukštumoje. Abidvi okupacijos policijai buvo labai skaudžios, nes pareikalavo daug gyvybių.

     Dalis policijos tarnautojų pabėgo ir išsisklaidė po pasaulį. Nemaža jų apsigyveno ir Čikagoje, kur įsteigė net savo klubą, vardu "Krivūlė". Ir dabar kiekvienais metais čia yra švenčiama Angelų Sargų diena, bet, žinoma, ne taip iškilmingai, kaip Lietuvoje. Dabar ši diena policininkui yra ypatingai liūdna, nes jo kadaise taip uoliai ginama Lietuva yra okupantų rankose. Tačiau ji įkvepia jam ir naujo ryžto nenustoti vilties, bet dirbti ir aukotis, kad vieną kartą vėl suskambėtų Kauno ir Vilniaus bazilikose galingi "Te Deum laudamus" padėkos garsai.

     Šiais metais sueina 40 m. nuo Lietuvos policijos įsteigimo. Ši šventė buvo iškilmingai paminėta spalių mėn. 5 d. Čikagoje, Jaunimo Namuose.