Gerbiamieji Skaitytojai,
 
      “Laiškai Lietuviams” žengia į trečiuosius metus pastorėję ir pasipuošę viršeliais. Skaitytojai jau seniai to pageidavo. Tiesa, buvo vienas kitas, kurs viršelių nenorėjo. Sako, kad “L. L.” turi būti tikri laiškai. Jei uždėsi viršelius, jie praras savo laiškų charakterį ir taps toks žurnalas, kaip ir daugelis kitų. Gal čia ir yra kiek tiesos, bet manome, kad svarbiau turinys, o ne išviršinė išvaizda. “L. L.” ir toliau stengsis būti tikri laiškai, rašomi kiekvienam lietuviui, atvirai ir nuoširdžiai, padedant išrišti religines, moralines ir kitas su jomis susijusias problemas. Žinome, kad skaitytojams patinka ne sausi, abstraktūs išvedžiojimai, bet gyvenimiškos, tiesiai į širdį einančios mintys. Šis kelias mūsų buvo pasirinktas pačioje pradžioje, ir stengsimės, kiek galėsime, nuo jo nenukrypti. Viršeliai, manome, nekenks. Jie bus lyg vokas, kuriame laiškas yra siunčiamas.
 
      “L. L.” yra skiriami visiems lietuviams, o ne kuriai atskirai klasei ar luomui, todėl ir juose gvildenami klausimai yra įvairūs. Savaime suprantama, kad ne kiekvienas straipsnis kiekvienam skaitytojui bus lygiai įdomus ir lygiai naudingas. Pav., vienuolė gal nedaug sau naudos atras skyriuje “Prie šeimos židinio” ; žilagalviui senukui gal nebus įdomios “Jaunimo paslaptys”; profesoriui kai kurie straipsniai atrodys perdaug paprasti, o nedaug mokslo teišėjusiam — kai kurie gal ir per aukšti. Todėl, kiek bus galima, stengsimės duoti įvairiausių straipsnių, kad kiekvienas galėtų pasirinkti, kas jam naudingiau ir įdomiau.
 
      Turinys galės įdomėti ir įvairėti tada, kai turėsime didesnį ir įvairesnį bendradarbių būrelį. Redakcijai dažnai rašo kunigai, daktarai, profesoriai, nesigailėdami pagyrimų ir padrąsinimų mūsų darbui. Už tai esame dėkingi, bet iš jų laukiame dar daugiau. Laukiame straipsnių. Jeigu ir toliau į “L. L.” terašys tik pora ar trejetas jėzuitų, jie greitai išsisems, naujumo ir įvairumo jų straipsniuose nebus. Todėl labai nuoširdžiai prašome mūsų rašytojus, poetus, visuomenininkus, auklėtojus bei teologus bendradarbiauti. Dėl temų netenka varžytis ir sukti galvos — kuo jos bus įvairesnės, tuo geriau. Mums yra reikalingi ne tik religiniai ir moraliniai straipsniai, bet būtų labai naudingi ir kitų sričių klausimai, turį šiokį ar tokį ryšį su religija ir morale. Pasigendame ir dailiosios literatūros, ypač religinių novelių. Taigi, dirva visiems talentams yra plati. Be abejo, kiekvienas pirmoj eilėj dirba iš idealizmo, norėdamas padėti savo broliams lietuviams, bet nebūsime Jūsų darbo išnaudotojai ir mokėsime bent kuklų honorarą. Už straipsnius — nuo vieno iki dviejų dolerių už spausdintą laikraščio puslapį, o už eilėraščius — nuo 10 iki 20 centų už eilutę.
      Nors L. L.” skaitytojų skaičiumi, tur būt, jau bus pralenkę visus lietuviškus laikraščius, bet būtų klaidinga manyti, kad administracija yra labai turtinga. Beveik visiems skaitytojams į Vokietiją siunčiame nemokamai, o iš Australijos ir Pietų Amerikos taip pat šiose sąlygose nedaug ką galima gauti. O ir prenumeratos pigumu, tur būt, “L. L.” sumuša visus rekordus. Kiti tokio didumo žurnalai dabar ima apie tris dolerius, o mes dar palikome tik vieną. Šiais metais žymiai pabrango popieris ir spaudos darbas, bet kainos nepakėlėme, nenorėdami atbaidyti neturtingų skaitytojų ir pasitikėdami lietuvišku dosnumu. Manome, kas gali, duos daugiau, kad padėtų tiems, kurie nieko negali duoti. Jei kas atsiųs bent du doleriu, gaus ir priedą — jau spausdinamą T. V. Gutausko, S. J. labai įdomią knygelę “Kas žiūri ir nemato”.
 
      Nežinia kodėl, kai kurie skaitytojai mano, kad laiškai ir klausimai, į kuriuos mes duodame atsakymus, nėra rašyti skaitytojų, bet pačios redakcijos išgalvoti. Užtikriname, kad tai yra netiesa. Visi laiškai ir klausimai yra autentiški, rašyti pačių skaitytojų. Laukiame ir daugiau tokių laiškų ir klausimų, jie mums palengvina darbą ir parodo, kokiomis problemomis skaitytojai domisi. Atsiprašome, kad negalime tuoj atsakyti į visus klausimus. Redakcijoje yra krūva laiškų su klausimais, ypatingai iš tikėjimo srities. Atsakysime visiems, tik turėkite kantrybės.
 
Redakcija