D. Mickutė - Mitkienė
ŠIĄ NAKTĮ
 
Šią naktį, šią ramią,
Dangus tiesia žemėn 
Taikos ir Palaimos rankas —
Tai amžinas Žodis 
Žaibu žemėn skrodė...
Tai Meilė, Šviesa ir Auka.
 
      Šią naktį, šią brangią, 
      Betliejaus padangėj 
      Nušvito žvaigždė nuostabi — 
      Ją regi Karaliai,
      Jie randa Vaikelį 
      Mergelės Marijos glėby...
 
O Jėzau, Vaikeli,
Užgimęs kūtelėj,
Ištiesęs rankutę į mus, 
Palaimink šiandieną 
Tu žmogų kiekvieną...
Parvesk į gimtuosius namus.
 
      O Kūdiki, Kristau,
      Maži mes, bet drįstam 
      Atnešti prie kojų tavų 
      Mūs širdis ir valią,
      Tik laimink mūs kelią 
      Ir vesk prie sodybų savų.