Mielas Jaunuoli,
 
    Noriu su Tavim atvirai, draugiškai pasikalbėti. Tu skaitai “Laiškus Lietuviams”, bet, ar jie Tau patinka, nežinau. Kaip galėčiau žinoti, juk Tu niekad apie tai neužsimeni, neparašai. Suaugusieji mums dažniau parašo, bet Tu, matyt, vis neprisirengi. O gal manai, kad Tavo žodis nedaug ką reiškia, dėl to nerašai? Klysti. Jis labai daug reiškia, ir aš jo laukte laukiu.
 
    Laikraštis tada bus naudingas ir įdomus, kai jame bus rašoma ne tai, ką nori rašyti redaktorius, bet, ko laukia skaitytojai. Todėl norėčiau, kad “Laiškus Lietuviams" redaguotų... žinai kas? Patys skaitytojai! Taigi, Tau tektų redaguoti “Jaunimo Paslapčių” skyrių. Sutinki? Bet kurgi nesutiksi, juk čia Tavo paties reikalas. Džiaugiesi, kai šiame skyriuje paliečiami tokie klausimai, kurie Tau įdomūs, aktualūs, kurie padeda išrišti Tavo amžiaus problemas. Bet kam tos Tave dominančios problemos yra geriau žinomos, negu Tau pačiam? Tad jeigu nori atsakymo į savo klausimus, pirma tuos klausimus pats iškelk, klausk, apie tai rašyk.
 
    Žinau, kad rašyti esi neįpratęs. Minčių, atrodo, turėtum, bet kai reikia jas juodu ant balto paberti — nebyra ir gana... Suprasdamas ir atjausdamas šį Tavo vargą, noriu padėti. Štai surašiau eilę klausimų, į kuriuos laukiu Tavo atsakymų. Tai bus labai lengva. Parašyk tik klausimo numerį ir pyškink savo atsakymą! Juo atviriau ir aiškiau parašysi, juo geriau. Nesivaržyk, juk pavardės vis tiek nereikės pasirašyti, niekas nežinos, kas čia rašo. O jei būtum mano geras pažįstamas ir bijotum, kad rašysena Tavęs neišduotų, gali rašyti mašinėle, tada tikrai jau niekas paslapties nesužinos.
 
    Nors šiame laiške ir klausimuose dėl patogumo ir trumpumo vartoju vyrišką giminę, tačiau kreipiuosi ne tik į berniukus, bet ir į mergaites. Taip pat būtų labai naudinga, kad atsakymus atsiųstų ir didesnieji, jau išėję iš jaunuolių amžiaus. Jie kai kuriuos klausimus jau geriau supras ir gal kitaip atsakys, negu tie. kurie tas problemas dar pergyvena. Bus įdomu sulyginti vienų ir kitų pasisakymas.
    Už atsakymus kiekvienam jau iš anksto labai nuoširdžiai dėkoju. O štai klausimai:
 
    1.    Ar draugauji su kokiu nors tos pačios lyties asmeniu? Ar turi keletą draugų, ar tik vieną? O gal turi daug draugų, su kuriais santykiai nėra perdaug artimi, bet su vienu taip labai esi susibičiuliavęs, kad stengiesi visuomet būti drauge, dažnai jį lankyti, tik jis vienas Tau pilnai patinka ir yra iš visų simpatiškiausias? Kokia nauda iš pirmųjų draugysčių ir kokia iš šios antrosios? O gal jos Tau kenkia? Ar manai, kad draugai iš Tavęs daugiau išmoksta, ar Tu iš jų? Kiek metų būdamas pradėjai daug labiau susidraugauti su vienu, negu su kitais ?
 
    2.    Ar draugauji su kitos lyties asmeniu? Su vienu, ar su keliais? Koks šių draugysčių tikslas? Ar iš jų jauti daugiau naudos, ar žalos? Kokios? Ar manai, kad tik taip sau draugauji, ar esi tą asmenį įsimylėjęs. Ar dažnai susitinki? Kokiose aplinkybėse? Ar tėvai žino apie šią draugystę? Gal turi kokių nors “simpatijų”, kuriuos tik platoniškai myli, bet nesusipažinęs ir artimiau nedraugauji? Gal buvai ar esi įsimylėjęs vyresnius už save asmenis: mokytoją, kapelioną? Kaip Tu tą “įsimylėjimą” supranti, ko iš to asmens lauki, ar dažnai apie jį svajoji, ar norėtum kaip galima dažniau su juo susitikti, drauge su juo būti? Ar visa tai Tau atrodo naudinga, ar gal kenkia? Dėl ko?
 
    3.    Ar Tau yra vis tiek draugauti su berniukais, ar su mergaitėmis? Kiek metų būdamas pradėjai justi patraukimą prie kitos lyties asmenų?
 
    4.    Ar manai, kad bučiavimasis su kitos lyties asmeniu gali būti nuodėmingas? Ar kada nors gali būti nenuodėmingas? Kada, kokiose aplinkybėse?
 
    5.    Kiek metų būdamas pradėjai nusidėti prieš skaistybę? Kokiu būdu? Nuo ko išmokai? Ar tuo įpročiu jau nusikratei, ar jis dar didėja? Jei nusikratei, kaip? Kas padėjo?
 
    6.    Ar manai, kad galima nusidėti prieš skaistybę ir mintimis? Kokiu būdu? Kada mintys yra nuodėmingos? Kada Tau daugiausia ateina neskaisčių minčių: vartant knygas, žurnalus, matant mieste reklamas, nieko neveikiant ar gal kitose čia nepaminėtose aplinkybėse? Kokiose? Ar stengiesi tomis mintimis nusikratyti ir kaip? Ar lengvai pasiseka?
 
    7.    Kaip, kada ir iš ko pirmą kartą sužinojai apie lytinius santykius, apie gyvybės atsiradimą? Ar tai sužinojai iš tėvų, iš auklėtojų, iš draugų, iš knygų ? Ar klausei kada nors kitų apie tai, ar jie patys Tau papasakojo? Kokį įspūdį tos pirmosios žinios padarė? Ar manai, kad yra naudinga, jei tėvai vaikams apie tai viską išaiškina, ar gal kenkia? Dėl ko?
 
    8.    Kada pastebėjai, kad Tavo kūnas bręsta ir keičiasi? Kokį įspūdį tai padarė. Ar žinojai visas to priežastis ir tikslą? Jei žinojai, iš ko?
 
    9.    Ar visuose šios srities dalykuose esi atviras ir kada nors kalbi su tėvais, su auklėtojais, su kunigu išpažinty, ar gal su kokiu nors kitu asmeniu? Kokiuose dalykuose esi atviras ir ką slepi? Jei slepi, tai dėl ko?
 
    10.    Ar manai kada nors sukurti šeimą? Koks turi būti tas asmuo, kurį vestum ar už kurio tekėtum? Kokios savybės yra būtinos ir kokios tik pageidautinos? Ar tokį asmenį jau esi numatęs?
 
    11.    Jei esi mergaitė, ar esi tuo patenkinta, ar gal norėtum būti berniukas?
 
    Dėl ko? Jei esi berniukas, kaip žiūri į tą paprotį, kad dabar visi kultūringi žmonės moterims teikia visur pirmenybę, jas labiau gerbia? Ar tai teisinga, dėl ko?
 
    12. Kokią įtaką Tavo gyvenime turi religija? Ar ją uoliai praktikuoji? Ar turi daug abejojimų tikėjimo tiesomis? Kaip stengiesi tuos abejojimus pašalinti?
 
    Jei turėtum dar kitokių klausimų ar neaiškumų, drąsiai rašyk, viską atvirai išdėstyk. Parašyk, ko pageidautum “L. L.” Jaunimo skyriuje. Nuo kada šį skyrių skaitai? Ar jis patinka? Koks straipsnis iki šiol geriausiai patiko? Koks nepatiko? Dėl ko?
 
    Tad, ilgai nelaukdamas, sėsk ir rašyk. Pavardės, kaip jau minėjau, gali nepasirašyti, tik būtinai parašyk, kiek esi metų.
 
Laukdamas Tavo laiško,
 
Juozas Vaišnys, S. J.