Už gero vyro, kaip už mūro; 
už blogo, kaip už kelmo.
 
Lietuvių priežodis.
 
    Neseniai Amerikos naujokų komisijos nepriėmė į kariuomenę apie tris šimtus tūkstančių vyrų, nes po šioj šaly nustatyto “mental test” — protinio patikrinimo pamatė, kad tie vyrai yra protiniai nesubrendę, nenormalūs, todėl kariuomenei netinkami. Šia proga gali kilti klausimas, ar nevertėtų vartoti tokį “test”, tokį dvasinio sugebėjimo patikrinimą tiems, kurie ruošiasi į moterystę. Manytume, kad dar svarbiau parinkti gerus vyrus moterystei, negu kariuomenei. Kartą labai inteligentiška ir išmintinga ponia pasakė, kad vyrui yra lengviau suvaldyti kariuomenės pulką, negu tvarkyti savo šeimą. Kol dar mes jokių valdžios nustatytų formulių šiam patikrinimui neturime, gali pačios mergaitės stengtis ištirti vyrus, kurie prašo jų rankos. Čia paminėsime keletą rūšių tokių vyrų, kurie moterystei netinka.
 
    1. Netekėk už vyro, jau peršokusio trisdešimtuosius amžiaus metus. Patarlė sako: “Kas 30 metų dar nevedęs ir 40 metų neturtingas, tas ir mirs, neturėdamas nei žmonos nei pinigų”. Dėl ko jis taip ilgai laukė? Pagrindinis jo pasiteisinimas paprastai bus: “Neradau tinkamos mergaitės. Jos visos yra nerimtos, tuščios, pliuškės.” Kiekvienam suprantama, kad yra labai daug gerų mergaičių. Jeigu jis iki 30 metų nesugebėjo susirasti tinkamos, reiškia, kad jis pats netinka moterystei.
 
    2. Yra netinkamas moterystei toks vyras, kurs mano, kad jo profesija yra svarbiau, negu moterystė. Toks vyras yra visados užsiėmęs įvairiausiais reikalais, jis niekados neturi laiko. Jis neturi laiko nei draugauti su mergaitėmis. Be abejo, jis bus per daug užsiėmęs ir po vedybų, jis neturės laiko nei savo žmonai nei vaikams. Tokie vyrai gali būti labai geri profesionalai, bet nebus geri šeimos tėvai. Jų žmonos tampa arba šventosios kankinės arba neištikimos moterystėje. Juk visuomet pasitaiko tokių vyrų, kurie tokiai nuskriaustai, savo vyro apleistai moteriškei parodo daugiau atidos ir meilės, negu jos vyras. Toks vyras gal atrodys labai geras, gal jis gyvens tarp dangaus ir savo biznio, bet jo žmona gyvens tarp dangaus ir pragaro.
 
    3. Moterystei pavojingi yra vyrai, kurie perdaug dažnai kalba apie savo motiną. Aišku, kad kiekvienas gerai išauklėtas sūnus turi mylėti savo motiną. Bet yra tam tikra vyrų rūšis, kurie myli savo motinas kažkaip kitaip, negu kiti. Jiems motina yra viskas, kitos moterys visai nerūpi. Tokie vyrai, pagal psichoanalizę, turi “Edipus Complex”. Šis reiškinys dažniausiai pasitaiko tose šeimose, kuriose motina tapo labai anksti našlė, arba vyras yra girtuoklis, netikintis, priklausąs prie bedieviškų partijų. Tada motina stengiasi visokiais būdais atitraukti vaikus nuo blogos tėvo įtakos, ir ji vaikams tampa viskas. Taip pat jeigu vyras yra nesumanus, lepšis, jo pradeda nevertinti nei žmona nei vaikai. Motina visą savo meilę nukreipia į vaikus, o vaikai labai prisiriša prie motinos. Jeigu šeimoje nėra mergaičių, bet tik berniukai, tada jie taip prilimpa prie motinos, kad visiškai nesidomi kitomis moterimis. Ypatingai jei motinos yra labai inteligentiškos, gabios, sumanios, malonios išvaizdos, jos taip pavergia sūnus, kad jie sunkiai gali atrasti kitą moterį, kuri prilygtų jų motinai, kurią jie galėtų mylėti ir gerbti. Tokie vyrai neturi progos priprasti prie kitų mergaičių, jų jausmai nuskursta, tampa neromantiški, sausi ir kartais nesocialūs — nesijaučia laimingi draugijose, todėl jų vengia. Jie vengia mergaičių, neišmoksta šokti, nežino ką ir kaip su mergaitėmis kalbėti, kaip su jomis elgtis. Kai kurie mano, kad tai yra didelė dorybė.
 
    Jeigu tokie vyrai veda, šeima gali būti labai nelaiminga, ypač jeigu ves Hollywood tipo moterį. Tokios moterystės paprastai anksčiau ar vėliau sudūžta, prieinama prie skyrybų. Vyras renkasi kitą. O kadangi negali susijungti Katalikų Bažnyčioje, eina pas protestantus arba tuokiasi civiliniai. Kitiems dažnai būna nesuprantama, kaip toks rimtas vyras, iš geros katalikiškos šeimos, parapijos pažiba, kunigų pasididžiavimas, taip toli galėjo nueiti.
    Yra labai gera, jei berniukai namuose turi ir sesučių. Sesučių įtaka į berniuko socialinius jausmus yra labai didelė. Sumažėja jo savimeilė, storžieviškumas. Sesutės kartais parsiveda namo ir kitų mergaičių, savo draugių, kurios susipažįsta su broliais, drauge žaidžia, eina pasivaikščioti, iškylauti. Berniukai, pažindami daugiau mergaičių, pastebi jų būdo įvairumus, skirtumus: su vienomis yra lengviau draugauti, su kitomis sunkiau. Jie yra priversti gražiai, mandagiai elgtis su mergaitėmis, nes sesutės, pastebėję jų klaidas, parėjusios namo, tėvams viską išplepa. Berniukams tai nepatinka, užtat jie stengiasi neduoti progų tiems mergaičių “plepalams” ir kaip galima mandagiau su mergaitėmis elgtis.
 
    4. Mergaitės, norėdamos ištekėti, turėtų vengti tokių vyrų, kurie visuomet kalba, kad moterims nereikia jokio mokslo, kad jų vieta tik virtuvėje. Tiesa, kartais vyrai pasako, daugiau, negu mano, ypatingai norėdami mergaites paerzinti. Bet jeigu matai, kad kuris nors vyras su tam tikra panieka žiūri į moteris, jomis nesidomi, bet yra įknibęs per dienas tik į savo automobilio motorą ar į kokį kitą jo mėgiamą dalyką, gali rimtai abejoti, ar, už jo ištekėjus, būsi laiminga. Jis ir vedęs panašiai elgsis, nesirūpins žmona, ją laikys užkampyje, nesistengs jai padaryti kokį nors džiaugsmą, malonumą.
 
    Jo žmona bus tik tarnaitė šluoti kambariams ir plauti indams.
 
    Kai kurie vyrai taip maža vertina moteris, kad nuo jų viską slepia, nenori, kad jos kištųsi į jų reikalus. Jie nesakys savo žmonai, kiek algos gauna, kur pinigus laiko, kiek jų turi, prie kokių draugijų priklauso, su kuo draugauja. Apie tai žinoti, jų nuomone, ne moterų dalykas. Prie šios kategorijos dažnai priklauso žymūs vyrai, aukšti valdininkai, kariškiai, diplomatai. Žinoma, dėl to ne visuomet galima vyrus kaltinti. Dažnai jie bijo viską pasakyti, kad žmona tuoj visa tai neišplepėtų kitiems. Jie dėl to galėtų turėti nemalonumų. Taigi, dar nereiškia, kad moterystė su tokiais vyrais turėtų būti nelaiminga. Tik moteris turi tai suprasti ir prie tokių vyrų prisitaikyti. Jeigu moteris jaučia, kad ji to negalės pernešti, kad ji nebus laiminga, jei vyras jai visko nepasakys, ji neturėtų už tokio vyro tekėti.
 
    5. Netekėk už vyro, kurs yra žiaurus su moterimis, kurs neatsižvelgia j moterų jausmus, j jų rūpesčius. Jis jaučia net malonumą kankinti moteris. Tokiam vyrui moters sielos grožis neegzistuoja. Ką padės gražiausia simfonija ar opera kurčiam žmogui, neturinčiam muzikalinės klausos?...
 
    6. Netinka moterystei tokie vyrai, kurie mieliau draugauja su vyrais, negu su moterimis. Jie tik vyrų draugijose jaukiai jaučiasi, moterų vengia. Jeigu su jomis ir draugauja, tai dažniausiai tik biznio sumetimais. Moteris jiems yra tik priemonė kam nors pasiekti.
 
    7. Venk vyrų, kuriems yra svetima romantika ir poezija, kurie nejaučia prie moters jokio patraukimo. Reikia manyti, kad tokie vyrai lytiniai nėra išsivystę, nenormalūs. Su tokiais vyrai moterystė tikrai būtų nelaiminga.
 
    8. Yra pavojingi ir tie vyrai, kurie visai nemėgsta keliauti, neturi jokio noro pamatyti ką nors nauja. Tokie vyrai yra be iniciatyvos, be vyriškos drąsos. Jie nesugeba surasti ką nors nauja, kai to būtinai reikia. Praradę darbą, jie nesuras kito. Šeimos išlaikymo našta kris ant vargšės žmonos pečių, o vyras sėdės namie ir skųsis, kad niekas neduoda darbo, kad blogos sąlygos, kad pasaulyje yra krizė. Bet iš tikrųjų krizė yra tik jo galvoje bei širdyje.
 
    9. Netekėk už vyro, kurs nori, kad tu būtum lygiai tokia ir lygiai taip elgtumės, kaip jo motina. Jis visuomet kartoja, kad jo motina taip virdavo, taip skalbdavo, taip siūdavo, taip kepdavo. Jis nori, kad ir jo žmona lygiai taip darytų. Tai rodo, kad tas vyras yra blogai susikristalizavęs. Jis nemokės prisitaikyti prie savo būsimos žmonos. Tas kristalas greičiau suduš, negu kad žmona jį perkristalizuos.
 
    10. Neik už vyro, kurs perdaug fanatiškai vykdo ir tau užkrauna vykdyti savo planus. Jis neklausia tavo nuomonės, bet tave paprastai pastato prieš įvykusį faktą: viskas jo jau seniai suplanuota, tu turi tik vykdyti. Moterystės ir šeimos gyvenimo grožis pastebimas tada, kai leidžia vienas kitam pasireikšti, vienas kitam padeda, pataria, kai kiekvienas gali parodyti savo kūrybinius gabumus. Moterystė nebus laiminga, jeigu iš abiejų pusių nebus kompromisų: vienas turi nusileisti viename dalyke, kitas kitame.
 
    11. Netekėk už vyro, kurs nuolat gieda lamentacijas, nuolat skundžiasi, nuolat verkšlena: jam viskas negerai, viskas ne taip, kaip jis manė, kaip jis norėjo. Jam nepatinka valgis, nepatinka virimas, skundžiasi, kad daiktai ne taip sudėti kambaryje, negerai pasiūti ar išplauti drabužiai. Pasakojama, kad buvęs senas kavalierius, kurs kas vakarą, eidamas gulti, vis keisdavęs savo lovą, mat, bijodavęs skersvėjo. Visi tą žmogų pažinojo visi iš jo juokėsi. Kažkoks juokdarys kartą pasakęs: “Ar žinote, kokį asmenį šis vyras savo gyvenime padarė laimingu?” Niekas negalėjo to žinoti, nes atrodė, kad tikrai nė vieno jis nebus laimingo padaręs. Bet tas juokdarys tarė: “Jis padarė laiminga tą moterį, kuri už jo neištekėjo !” Visi su tuo sutiko.
 
    12. Pavojinga tekėti už vyro, kurs ieško “tobulos moters”. Jis gali pasiimti ne vieną, bet šimtą Diogeno lempų, vis tiek tobulos moters nesuras. Tobulumas šiame gyvenime yra neįmanomas. Kiekvienas žmogus turi silpnybių.
 
    13. Vyras, už kurio tekėsi, turi būti doras, taurus. Tas, kurs tik po kelių pasimatymų netaktiškai užgauna ir įžeidžia mergaitės nekaltybės jausmus, moterystei netinka. Jis priklauso prie tų, kurie savo purvinais batais yra įpratę mindžioti moterų širdis. Mergaite, nuo tokio vyro bėk, kaip nuo pragaro smalos!
 
    14. Netinka tau vyras, esąs skirtingų religinių įsitikinimų. Yra visados didelė klaida tekėti už kito tikėjimo vyro. Katalikė tik už kataliko turėtų tekėti. Patyrimas rodo, kad mišrios moterystės retai būna laimingos. Tas pat sakytina ir apie netikintį vyrą, nors jis ir būtų krikštytas tame pačiame tikėjime, kaip ir tu. Tokiais atvejais šeimoje yra neišvengiami susikirtimai, nesutikimai, ginčai. Šeimos vienybės čia nebus.
 
    15. Ar vyras turi būti tos pačios tautybės, kaip ir mergaitė? Jeigu žiūri į tautos gerovę, jos klestėjimą, jos garbingą ateitį, savo gimtosios kalbos išlaikymą, turi sutikti, kad vyras turi būti tos pačios tautybės. Lietuvaitė turi tekėti tik už lietuvio. Bet kartais moterys taip mano apie moterystę, kaip Churchill’is apie paskutinį karą: “Karas yra laimimas ne taip kaip reikia, bet taip kaip galima”. Taigi, ir mergaitės kartais išteka ne taip kaip reikia, bet taip kaip galima. Kartais mergaitė galvoja, kad jeigu netekės už pasitaikančio svetimtaučio ir Lietuvos bernelis neatjos, pasiliks senmergė, todėl ir išteka už svetimtaučio.
 
    Čia trumpai pažvelgėme į kai kurias vyrų klases. Vieni iš jų yra labiau netinkami moterystei, kiti mažiau. Kartą teko girdėti paskaitų metu psichiatrijos profesorių sakant, kad mes visi turime įvairių netobulumų ir keistumų. Normaliu žmogumi mes vadiname tą, kurs supranta, kurs pastebi, kad jis turi tų netobulumų ir keistumų. Supratęs, pradeda stengtis jais nusikratyti. Tai yra visiškai naturalu ir normalu. Nenormalu yra tada, kai žmogus savo klaidų ir keistumų nemato arba matydamas nesistengia nusikratyti ir tomis keistenybėmis kankina save bei kitus.
 
   J. Venckus, S. J.
 
 
Vilnius. Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios.