Kun. Jonas Petrėnas

V

      ŽMOGAUS dienos, prasiskleidusios meilioje tėvų pastogėje, yra nuolatinis rengimasis ateinančiam gyvenimui. Auga ir tvirtėja žmogaus fizinės jėgos, bręsta ir tobulėja jo dvasios pasaulis — visos jo vaikystės ir jaunystės dienos prabėga besirengiant gyvenimui ir skirtiems uždaviniams atlikti.

      Daug laiko žmogus skiria profesiniam pasiruošimui. Nuo pirmosios dienos vaikų darželyje ligi pat universiteto baigimo — kiek metų ir darbo buvo skirta išsirinkti ir tinkamai pasiruošti profesiniam darbui! Mokytojai, dvasininkai, gydytojai, inžinieriai, teisininkai, valstybinio gyvenimo administratoriai, įvairių sričių specialistai, amatininkai, darbininkai — visi jie ilgai ir kruopščiai rengiasi savo profesijai, darbui, kad paskum galėtų gerai ir sąžiningai žmonėms patarnauti, atlikti jiems patikėtas pareigas, kad tokiu būdu sau ir savo šeimos nariams užsidirbtų pragyvenimą.

      Daugelis socialinio gyvenimo darbininkų, išėję iš mokyklos suolo ir pasirinkę savarankišką gyvenimą, vėliau turės sukurti šeimą — gyventi šeimos gyvenimą. O ar jie galvoja, planuoja ir rengiasi busimajam šeimos gyvenimui? Ar kasdienybėje nevyrauja nuomonė, kad reikia atsidėjus pasiruošti profesijai, išmokti kokio amato, gi šeimyninio gyvenimo laimė ateis pati savaime?

      Pop. Pijus XI todėl ir nusiskundžia, kad "prieš imant viešąsias pareigas ar pradedant laisvąsias profesijas laikiname žemės gyvenime, kurios daug mažiau tėra svarbios, pirma einama ilgi mokslai ir atsidėjus pasiruošiama, o tuo tarpu pagrindinei vaikų auklėjimo pareigai ir uždaviniui šiandien daugumas gimdytojų yra maža arba ir visai nieko neprisirengę, nes jie per daug paskendę žemės rūpesčiuose" (Enc. apie krikš. jaunuomenės auklėjimą).

      Gi dabartinis pop. Pijus XII, audiencijose priimdamas jaunavedžių poras ir laimindamas jų šeimyninį gyvenimą, dažnai nusiskundžia: "Kasdien prie Viešpaties altoriaus artėja poros, kurios prieš tai niekada ir nieko nėra galvojusios apie atsakingas tėvų ir auklėtojų pareigas".

      Moterystės Sakramento kilnumas, atsakingos tėvų ir auklėtojų pareigos šeimoje, moderniojo gyvenimo negerovės ir šeimyninio pašaukimo krizės reiškiniai ir paskatino pop. Pijų XI taip aiškiai ir ryškiai pabrėžti priešjungtuvinį jaunavedžių parengimą, siekiantį šio tikslo: kad jaunavedžiai tikrai, vertai ir tinkamai priimtų Moterystės Sakramentą ir vėliau, gyvendami šeimos gyvenimą, sąžiningai atliktų vedusiųjų pareigas, kurias jiems skiria prigimties, bažnytiniai ir dieviškieji įstatymai.

      Šakotas ir platus šeimos gyvenimas, pareigos ir rūpesčiai, sudėtingas, painus ir priešjungtuvinis paruošimas. Jis apima ir atskleidžia visus šeimyninio gyvenimo aspektus, būtent: fizinę šeimyninio gyvenimo sritį, socialinę, moralinę ir religinę. Pagal šias sritis ir rikiuojasi fizinis, socialinis, moralinis ir religinis jaunavedžių parengimas šeimai.

      1.    F i z i n i s  parengimas paliečia moterystėn einančių fizinį tinkamumą, sveikatingumą ir normalumą, reikalingą atlikti vedusiųjų pareigoms. Kadangi ši sritis paliečia žmogaus kūną ir jo specifinių funkcijų veikimą, todėl savaime aišku, kad šiam darbui reikalingi ir geriausiai tinka gydytojai specialistai, kurie pagal medicinos mokslo žinias ir profesinę sąžinę gali ir turi suteikti jaunavedžiam reikalingų žinių bei padėti apspręsti jų fizinį tinkamumą šeimos gyvenimui. Tačiau būtų didelė klaida ir perdėjimas, jeigu visą priešjungtuvinį parengimą norėtume suvesti tiktai į fizinę sritį.

      JAV ir daugelyje kitų kraštų išleidžiama įvairiausių vadovėlių "laimingam šeimos gyvenimui", kurie visiškai išskiria socialinę, moralinę ir religinę sritį, o tenkinasi vien tik "seksualine akrobatika", padedančia šeimoje išvengti vaikų ... Nenuostabu tad, kad visokie šeimos laimės smaguriautojai taip godžiai tokius vadovėlius gaudo ir kuria "laimingas šeimas"...

A. Varnas (1953)    R. Ivaškevičiūtė - Rimšienė

 

      2.    S o c i a l i n i s  parengimas ateina jaunavedžiams talkon socialinėje srityje. Profesinis pasiruošimas, savarankiško darbo ir pragyvenimo problemos, uždarbis, šeimos išlaikymo klausimai, nelaimės ir ligos atvejai, žodžiu visa, kas paliečia žmogaus socialinio - ekonominio gyvenimo sąlygas ir aspektus, tenka socialinio parengimo sričiai. Naujoji šeima ateina ir įsijungia į platų ir sudėtingą socialinį, visuomeninį gyvenimą, o tam pasirengti turi padėti socialinio gyvenimo specialistai, kurie naująją šeimą prityrusia ranka į v e-d a į gyvenimą.

      3.    M o r a l i n i s  parengimas tam tikra prasme panašėja į fizinį pasiruošimą. Kaip fizinis parengimas žiūri žmogaus fizinių galių ir funkcijų tinkamumo, taip moralinis apsprendžia ir įvertina šeimos kandidatų moralinį tinkamumą vertai ir tinkamai sudaryti moterystės sutartį ir atlikti iš jos išplaukiančias pareigas.

      Jaunavedžių amžius, protinis, dvasinis, moralinis tinkamumas pažinti moterystės sutarties esmę ir pareigas yra pagrindiniai šios srities klausimai.

      4. R e l i g i n i s  jaunavedžių paruošimas remiasi tiesa, kad pakrikštytųjų moterystė nėra vien sutartis, bet ir Sakramentas, kurio priėmimas reikalauja tinkamo nusiteikimo, tinkamumo ir pasiruošimo. Jaunavedžius tam parengia ir nuteikia religinis paruošimas, užimąs čia kilnią ir garbingą vietą.

(Bus daugiau)