J. VARGELIS

Mano mielas jaunasis drauge.

     Kartą kunigas taip pradėjo savo pamokslą: "Jeigu būčiau šėtonas..." Matydamas klausytojų veiduose didelį nustebimą, dar stipriau pabrėžė: "Taip, jeigu būčiau šėtonas, tai neįkalbinėčiau jūsų laužyti pasninkų, apleidinėti savo luomo pareigas, vogti ar daryti kitas nuodėmes, bet tik pasistengčiau, kad kiekvienas jūsų skaitytų kokią nors blogą knygą. Blogų knygų skaitymas tai yra tikriausia priemonė pražudyti savo sielą".

     Knyga gali būti tikras ir ištikimiausias draugas bei patarėjas, bet gali būti ir suktas gundytojas. Bloga knyga — tai tiesiausias kelias į jauno žmogaus pražūtį. Kiekviena knyga palieka pėdsakus žmogaus sieloje ir galvosenoje: gera — gerus, bloga — blogus. Dėl to, atsakydamas į tavo laišką, parašysiu keletą žodžių apie knygų skaitymą. Pažiūrėsime, ką turi skaityti, kaip skaityti ir ko neskaityti.

     Knygų skaitymas yra viena geriausių lavinimosi priemonių. Gera knyga gali tave daug ko išmokyti. Ji tau papasakos apie senovės žmones, jų gyvenimą, darbą, apie plačiuosius vandenynus ir tolimąsias salas, , apie mokslininkų išradimus, apie gyvulių ir gamtos gyvenimą, apie didžiųjų žmonių darbus, kovas ir laimėjimus, apie tautų laisvės siekimo kovas ir t. t.

     Knygas galima padalinti į tris grupes: didaktines (lavinančias žmogaus būdą), mokslines ir grožinės literatūros knygas. Pirmajai grupei priklauso knygos, kuriose rašoma apie religinius, auklėjimo ir savęs lavinimo klausimus, pvz. apie valios stiprinimą, susivaldymą, apie šventųjų ir žymiųjų žmonių gyvenimus. Tokių knygų skaitymas ne visada yra malonus ir lengvas, bet užtat labai naudingas, nes toks skaitymas žmogių padeda ugdyti asmenybę, lavinti būdą ir stiprinti valią. Trumpai sakant, žmogui padeda tapti pilnaverte asmenybe.

     Antrajai grupei priklauso knygos, praturtinančios mokslines žinias, įgytas mokyklos suole. Tai yra įvairių kelionių aprašymai, moksliniai išradimai, istorinės žinios.

     Trečiajai grupei priklauso lengvesnio turinio knygos: apysakos, novelės, romanai. Šios rūšies knygos visų yra noriai skaitomos, nes jos reikalauja maža įtampos ir pastangų. Tačiau jos atneša mažiau naudos negu aukščiau minėtos knygos.

     Atsakant į klausimą, ką turi skaityti, reikia pabrėžti, kad neužmirštum religinio turinio knygų skaitymo. Bręstančiam ir mokslus einančiam žmogui kyla visokių tikėjimo problemų ir abejonių, kurioms išrišti ir pašalinti daug padeda geros religinio turinio knygos. Keista, kad mūsų jaunimas dažnai skaito knygas, puolančias religiją, o visai neskaito ją ginančių knygų. Ir paskui ne vienas pasiskundžia, kad turi daug religinių abejonių ir neaiškumų. Bet juk kitaip ir būti negali, jeigu taip ir toliau bus elgiamasi. Kai geriau pažinsi tikėjimo tiesas, tai jos bus daug artimesnės ir mielesnės. Tada bus taip pat lengviau gyventi pagal religijos dėsnius ir reikalavimus.

     Būtina skaityti knygas, lavinančias būdą, nes žmogus be būdo yra lyg laivas be vairo, jis neperplauks gyvenimo jūros. Reikia skaityti ir mokslinio turinio knygas, norint susipažinti su istorija, geografija, fizika ir kitais naudingais mokslais. Istorijos mokslas žmogui labai daug padeda, nes parodo, kaip žmonija gyveno, kovojo, kokiais keliais ėjo, norėdama laisvės ir geresnio gyvenimo.

     Ir lengvesnio turinio knygų skaitymas gali būti labai naudingas. Šios rūšies knygų yra labai daug, todėl reikia rinktis pačias geriausias. Yra apysakų, kurios paskatins tave mylėti tėvynę, parodys tau už idealus kovojančių didvyrių žygdarbius, paskatins sekti jų pavyzdžiu. Lengvu ir patraukliu būdu čia gali pažinti gyvenimą tokį, koks jis iš tikrųjų yra, gali pamatyti, kas reikia daryti ir ko vengti, kad būtum naudingas Dievui ir žmonijai.

     Labai svarbu yra žinoti ne tik ką reikia skaityti, bet ir kaip skaityti. Kas knygas labai greitai skaito arba ryte ryja, neturi iš jų daug naudos. Reikia skaityti pamažu, apgalvojant, pasižymint svarbesniąsias mintis.

     Bendrai, skaityme reikia laikytis šios taisyklės: pirmiausia skaityk tai, kas reikalinga, po to — kas naudinga, ir pagaliau — kas malonu.

     Dažnai jaunimas labai lengvapėdiškai ima skaityti viską, kas jam pakliūva, negalvodamas, kad bloga knyga gali pakenkti visam jo gyvenimui. Knygos, kurios griauna kilnius idealus, rašo apie nepadorius dalykus ir kovoja prieš religiją, niekam negali būti naudingos. Jos gali padaryti sieloje tokias gilias žaizdas, kad po to jau bus labai sunku arba ir visai neįmanoma pagydyti. Bloga knyga yra tikri nuodai, kurių reikia vengti net ir mažiausiame kiekyje. Labai teisingai yra pasakęs Bourget: "Nėra nė vieno, kuris, nuodugniai ištyręs savo sąžinę, neprisipažintų, jog būtų visai kitoks žmogus, jeigu nebūtų skaitęs tos ar kitos knygos". Žmogaus gyvenimas yra labai trumpas, jo neužteks perskaityti visoms geroms knygoms, tad skaityk tik pačias geriausias.