Nijolė Jankutė. ŽEBRIUKO NUOTYKIAI MIŠKE. Išleido L. S. S. Kernavės Tuntas Čikagoje 1963. Iliustruota V. Varaneckaiiės - Aleknavičienės. 72 puslapiai.

    Nijolės Jankutės knyga — tai lyg dulkių nuvalymas nuo apsinešusių akinių — aplinkoj vėl matai grožį, kuris taip kasdieniškai nuostabus, kaip saulėtekis. Autorės šviežias žvilgsnis gamton, jautrumas detalėm ir grožiui padaro šią knygą būtina visiems tėvukams ir tėvams, kurie pasakoja pasakas, ir paaugusiems vaikams, kurie jau patys skaito.

    Sutinkam mes išdykėli katiną Žebriuką (kuris, nors švarą mėgsta, bet juodos nosytės nusipraust negali), laimingai gyvenantį pas Mildutę, apsuptą draugų: šuniuko Am-Am, žuvytės Burbulytės ir ištikimiausio draugo padaužos žvirblio Akiplėšos. Išvažiuoja kartą visa šeima miškan iškylauti. “Kas yra miškas?” galvoja miesčionis Žebriukas. “Ar jis minkštesnis už mano guolį? Skanesnis už pieną? Didesnis už Mildutės kiemą?” Ir prasideda Žebriuko nuotykiai. Jo atrastasis miško pasaulis tikrai nuostabus: pradedant genio Tuk-Tuk pietavimu, gražuolio drugelio Linksmučio nuostabia savo trijų gyvenimų istorija, sraigės Greitutės sutikimu (Žeb-riukas tikras, kad ji iš kitos planetos — kaip televizija rodo), kiškių Pūkų dvynukų krikštynoms ir nuostabiosios linksminimo šaknelės atradimu, gėdinga miško pelės Šmikštuko apgaule, nelaime duobėje ir nepaprastai simpatingų rakūnų Smalsučių pagalba ir baigiant saulės tekėjimo pergyvenimu. Pagaliau palydim surimtėjusi Žebriuką namo pas Mildutę ir paliekam galvojantį apie mišką, kuris nėra minkštesnis už jo guolį nei skanesnis už pieną, tačiau didesnis už Mildutės kiemą ir pilnas nuostabiausių gyventoju-

    Knyga skiepija meilę gamtai, atvirumą kasdienos grožiui, artimo meilę ir ištvermingumą.

Išleidimas ir iliustracijos patrauklios. Didelis pliusas — plaunami viršeliai. Nekantriai laukiam daugiau tokių knygų.

S. P.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ART COLLECTION of the Lithuanian Franciscan Fathers. Edited by Paulius Jurkus. 1963.

Monumentalinis albumas lietuvių dalininkų kūrinių, esančių Tėvų Pranciškonų nuosavybėje. Įvadą parašė Paulius Jurkus. Angliškas vertimas Joseph Boley. Fotografijos Vytauto Maželio. Reprezentuojami P. Augiaus, A. Blato, A. Elskaus, M. Dobužinskio, A.    Galdiko, Č. Janušo, V. K. Jonyno, V. Kasiulio, A. Kašubienės, V. Kašubos, P. Kiaulėno, Z. Kolbos, J. Muloko, B.    Murino, J. Paukštienės, J. Pautieniaus, V. Petravičiaus, P. Puzino, V. Rato, J. Subačiaus, A. Tamošaitienės, A. Tamošaičio, A. Vaikšnoro, A. Valeškos, T. Valiaus, A. Varno, R. Viesulo, L. Vilimo, V. Vizgirdos ir K. Žoromskio darbai.

Jeronimas Ignatonis. LŪŽIAI. 1958 m. “Draugo” premiją laimėjusio autoriaus antrasis romanas, kuriame vaizduojamos šių laikų išeivių dvasinės problemos ir moraliniai lūžiai. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplanką piešė Paulius Jurkus. 301 psl. Kaina 3 dol.

Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Rinktinių eilėraščių rinkinys. Išleido Lietuvių Knygos Klubas. Aplanką piešė Paulius Jurkus. 176 psl. Kaina 3 dol.

LIETUVIAI ARGENTINOJE. Rosario Lietuvių Bendruomenės leidinys. 1963. Iliustruotas albumas apie Argentinos lietuvių veiklą Rosario, Buenos Aires, Kordobos ir Berisso miestuose. Leidėjai — Jurgis Brizgys ir Jonas Papečkys.

KARYS. Pasaulio Lietuvių Karių - Veteranų mėnesinis žurnalas. 1963. Gruodis. Leidžia L. V. S. Ramovė, Niujorko Skyrius. Redaguoja Z. Raulinaitis.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Lapkritys. Redaguoja A. Vaičiulaitis. Leidžia Tėvai Pranciškonai. Turinyje brandus A. Liulevičiaus straipsnis “Antrasis Vatikano Susirinkimas ir Bažnyčios atsinaujinimas, F. Jucevičiaus “Būties Sklanda ir antikinės filosofijos samprata”, dr. J. Griniaus “Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj” ir kt. Iliustruotas dail. A. Galdiko kūrinių nuotraukomis.

MŪSŲ VYTIS. Dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas. 1963 rugsėjis-spalis. Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Redaguoja Vytautas Germanas. Žurnalas švenčia savo 15 metų sukaktį.

LIETUVIŲ DIENOS. Iliustruotas mėnesinis žurnalas. 1963 m. gruodis. Vyriausias redaktorius — B. Brazdžionis. Leidėjas — A. Skirius. Plačiau paminimos VLIKO ir poeto kan. M. Vaitkaus sukaktys.

ŽVAIGŽDĖ. Jėzaus Širdies Pasiuntinys. Mėnesinis Tėvų Jėzuitų leidžiamas laikraštis. Redaguoja Algimantas Kezys, S. J. 1964 m. sausio mėn. numeris — padidėjęs ir gausiau iliustruotas. Ilgokas Tėv. J. Kubiliaus, S. J., aprašymas apie Montrealio Aušros Vartų parapijos steigimą.

ATEITIS. Lietuvių Katalikiškojo Jaunimo žurnalas. Leidžia Moksleivių Ateitininkų Sąjunga. Gruodis. Šį numerį redagavo P. Kaufmanas.