“Nekalbėk neteisiai prieš artimą savo"

(Iš Mozės dekalogo)

Trimis žvaigždelėmis pasiženklinęs brolis ar tėvas Chicagos jėzuitų leidžiamo mėnesinio “Laiškai Lietuviams” šių metų kovo mėnesio Nr. 3 apžvalgos dalyje, pavadintoje “Gyvenimui tekant” straipsneliu “Geografinė kailda” paskelbė grubia netiesą.

straipsneliu “Geografinė klaida”, kuriame kaltinamos Naujienos, kad švento Antano gimnaziją Kennebunke, Maine, pavadinusios “Lietuvių nutautinimo mokykla” ir nespausdinusios tos gimnazijos direktoriaus laiško...

Kad trižvaigždis slapukas sa-

Tačiau Laiškų Lietuviams rašeiva taip rašo ir gana. Girdi:

“Gana greit buvo pastebėta straipsnio autoriaus geografinė klaida. Ją atitaisė tos gimnazijos direktorius Leonardas Andriekus, O. F. M. savo rašte spaudai...” Toliau:

“Vėliau savo klaidą pastebėjo pats straipsnio autorius. Tik per vėlai. Naujienos buvo patenkintos gimnazijos geram vardui kenkiančiu straipsniu ir autoriaus atsiųsto klaidą atitaisančio laiško nespausdino. Atspausdino Draugas (Draugas, III.17)”.

Taip rašo J. Pr. “Naujienose” V. 9. Jau iš šių “Naujienų” iškarpų pabrauktų vietų matosi, kad “L. L.” kaltinami “grubia netiesa”, kurios jie nėra iš viso padarę: būk tai “L. L.” kaltinę “Naujienas” nespausdinus pranciškonų vadovaujamos šv. Antano gimnazijos direktoriaus laiško, kai tuo tarpu “L. L.” to visai nerašė (jie rašė apie kito straipsnio autoriaus laišką).

“LAIŠKAS LIETUVIAMS” NETEISINGAI KALTINAMI

     “Naujienose” gegužės 9 d. straipsnyje “Nekalbėk neteisiai prieš artimą savo” J. Pr. rašo: “Laiškai Lietuviams” šių metų kovo mėnesio Nr. 3 apžvalgos dalyje, pavadintoje “Gyvenimui tekant” straipsneliu “Geografinė kailda” (turi būti “Geografinė klaida” — “L. L.” red.) paskelbė grubią netiesą... kaltinamos Naujienos, kad švento Antano gimnaziją, Kennebunke, Maine, pavadinusios “Lietuvių nutautinimo mokykla” ir nespausdinusios tos gimnazijos direktoriaus laiško...” J. Pr. toliau rašo, kad tą gimnazijos direktoriaus laišką “Naujienos” atspausdino vasario 7 d. Tad “Laiškų Lietuviams” leidėjai jėzuitai “skelbia tokias suktas, apblausintas kazuistikas”. Jie pamokomi “nekalbėti neteisiai prieš artimą savo”, o jų sąskaiton papilama visa eilė “gražybinių žodelių”.

     Šis J. Pr. teigimas “Naujienose” neatitinka tikrenybės, bet yra grynas išsigalvojimas, nes “Laiškuose Lietuviams” nei tame kovo numeryje įdėtame straipsnyje, nei iš viso tame numeryje, nei kitame numeryje — prieš tai ar po to, nėra rašyta, kad “Naujienos” nespausdino šv. Antano gimnazijos direktoriaus laiško.

     “Laiškuose Lietuviams” kovo numerio aname straipsnelyje buvo rašoma apie kitą laišką, kas visai aišku iš to straipsnelio teksto. Jame kalbama apie sausio 24 d. “Naujienose” pasirodžiusį straipsnį “Lietuvių nutautinimo mokykla”, kur sakoma, kad Tėvų Pranciškonų vedama šv. Antano gimnazija nutautina lietuviukus. “Laiškuose Lietuviams” rašoma: “Gana greitai buvo pastebėta straipsnio autoriaus geografinė klaida. Ją atitaisė tos gimnazijos direktorius Leonardas Andriekus, O.F.M., savo rašte spaudai nurodydamas faktus... Vėliau savo klaidą pastebėjo pats straipsnio autorius. Tik per vėlai. Naujienos buvo patenkintos gimnazijos geram vardui kenkiančiu straipsniu ir autoriaus atsiųsto, klaidą atitaisančio laiško nespausdino. Atspausdino Draugas (III 17). Jame autorius sako: “Arčiau susipažinęs, pilnai įsitikinau, jog pranciškonų gimnazija Kennebunkporte atlieka labai sunkų, gražų ir reikšmingą mokslinį ir lietuvišką darbą”.

     Iš to teksto ir pabraukimų aiškiai matyti, kad “Laiškuose Lietuviams” teigiama, jog “Naujienos” neįdėjo straipsnio autoriaus (A. Bagdono) laiško, ne gimnazijos direktoriaus rašto. Pats A. Bagdonas kovo 17 “Drauge” įdėtame laiške sako: “Naujienoms atsisakius šį mano pareiškimą dėti į savo dienraštį, maloniai prašau jūsų šį atsišaukimą įdėti į Draugą... Labai atsiprašau “Naujienų” skaitytojus, jei savo straipsniu suklaidinau ir įžeidžiau pranciškonų vedamą gimnaziją”.

     Kodėl tas faktas, kad “Naujienos” neįdėjo to laiško, buvo paminėtas “Laiškuose Lietuviams”? Todėl, kad tas laiškas buvo ne eilinis, bet siekiąs atitaisyti klaidą ir iš tos klaidos kylančią žalą. Savo viešą klaidą ir iš jos kylančią žalą pastebėjęs straipsnio autorius turi teisę ir pareigą prieš visuomenę ir prieš instituciją, kuriai ta klaida kenkiama, tą klaidą viešai atšaukti tame pačiame laikraštyje, kuriame jo klaidinantis straipsnis pasirodė. Teisę apie tą atšaukimą sužinoti turi visi to laikraščio skaitytojai, o taip pat visa visuomenė. Tad laikraštis, kuriame buvo įdėtas klaidinantis straipsnis, turi pareigą ir prieš autorių, ir prieš savo skaitytojus, ir prieš visuomenę, ir prieš pačią instituciją, kuriai buvo pakenkta, tą viešą atšaukimą atspausdinti savo puslapiuose. Tokia yra spaudos etika kultūringoj visuomenėj.

     Straipsnio autoriaus A. Bagdono tvirtinimu (kas aišku ir iš čia paduotų citatų), jo laiškas, pasiųstas “Naujienoms”, kaip tik toks buvo — atšaukiąs viešą klaidą, kuria buvo kenkiama šv. Antano gimnazijai. Tą laišką “Naujienos” atsisakė įdėti. Tuo būdu prasižengė spaudos etikai, neatlikdamos savo pareigos ir pažeisdamos straipsnio autoriaus, savo skaitytojų, lietuvių visuomenės ir šv. Antano gimnazijos teises.

     Spaudos etikai “Naujienos” nusikalto ir tuo, kad “Laiškų Lietuviams” žurnalą, kuris tą “Naujienų” prasižengimą savo puslapiuose iškėlė, be jokio pagrindo kaltino kuo kitu, ko “Laiškai Lietuviams” visai neteigė (būtent, būk tai “Laiškai Lietuviams” kaltinę “Naujienas”, kad jos neįdėjo tos gimnazijos direktoriaus laiško). Visu šiuo epizodu “Naujienos” nepasitarnavo nei tiesai, nei savo skaitytojams, pagaliau — nei lietuviškai visuomenei.

"Laiškų Lietuviams" redakcija

Šis pareiškimas buvo pasiųstas "Naujienoms'' bet "Naujienos" savo puslapiuose jo nespausdino (buvo prašomos atspausdinti iki gegužės 22 d.), tuo dar kartą parodydamos savo vienašališkumą.