Emile Guerry, PILNUTINIS KRISTUS. Iš prancūzų kalbos vertė tėv. Kęstutis Marija Butkus, O.F.M. Vertimo kalbą peržiūrėjo Vladas Kulbokas ir dr. Antanas Kučas. Išleido Agota Mikulėnienė. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone. 1967 m. Atspausdinta gelsvame popieriuje. Kieti viršeliai. 328 psl. Kaina 5 dol.

     Tai knyga, kuri padeda įsimąstyti į vieną gražiausių krikščionybės tiesų — apie nepaprastai glaudžią artimybę, kuri yra tarp Kristaus ir krikščionių ir kuri vadinama Kristaus Mistinio Kūno tiesa. Per tą artimybę krikščionys drauge su Kristumi sudaro Pilnutinį Kristų. Tai tiesa apie krikščionio didybę ir garbingumą Kristuje.

     Kad tikintieji tą svarbią tiesą geriau pasisavintų, knygos autorius, Cambrai arkivyskupas, trijose knygos dalyse (Asmeninio Kristaus paslaptis, Gyvoji Mistinio Kūno narių bendruomenė, Katalikų Bažnyčios paslaptis) išdėsto tą tiesą 104 apmąstymuose, kurių kiekvienas tėra 2-3 psl. ilgio, susideda iš dviejų dalių ir baigiasi malda, sukurta pagal to apmąstymo turinį.    

     Ši Kristaus Mistinio Kūno tiesa per tuos apmąstymus turi visais atžvilgiais įsisunkti į mūsų dvasios pasaulį ir virsti gyvenimiška mūsų elgesio vadove. Kalbant pirmųjų krikščionybės amžių kalba, kiekvienas Kristaus sekėjas turi virsti “antruoju Kristumi”. Šia prasme, ši knyga, kad ir parašyta prieš II Vatikano suvažiavimą, tačiau dvelkia to suvažiavimo dvasia, kuri nori krikščionybės tiesoms suteikti pastoracinį pobūdį.

     Knyga nėra lengva ir todėl tinka labiau tiems, kurie yra pratę skaityti sunkesnes knygas. Nereikėtų iš jos skaityti daugiau kaip vieną mąstymą į dieną, nes ji yra ne šiaip dvasinio skaitymo, bet apmąstymų knyga. Reikia skaityti atidžiai, lėtai, sustojant pamąstyti.

     Knygos kalba graži, tik gal būtų buvę geriau išvengti tokių tarptautinių žodžių, kurie turi lietuvių kalboj labiau suprantamus ir jau įsipilietinusius pakaitalus. Korektūros klaidų truputį yra.

     Šiuo metu, kai religinės knygos lietuvių kalba išleidimas nėra dažnas įvykis, negalima nesidžiaugti tuo, kad atsirado vertėjas, kuris to nelengvo darbo ėmėsi, ir leidėja, kuri, knygą išleisdama, pastatė sau patvaresnį už marmuro paminklą.

     Ši knyga tarptautinėje religinių knygų rinkoje turi labai gerą vardą. Todėl visoms religinės kultūros mūsų tarpe išsiilgusioms sieloms labai patariu ją įsigyti.

Alfonsas Grauslys