ATSAKANT

Oficialus Santandero vyskupo pareiškimas

     Prieš kiek laiko “Laiškų Lietuviams” redakcijai buvo atsiųstas 4 spausdintų puslapių raštas anglų kalba, pavadintas “The Mystery of Garabandal. Our Lady Appeared in Spain. A Message For The World” (Garabandalo paslaptis. Mūsų Ponia apsireiškė Ispanijoje. Žinia visam pasauliui). Pridėtame laiške prašoma šią žinią skelbti žurnale lietuvių visuomenei.

     Rašte teigiama, kad 1961 ir 1965 m. mažame šiaurinės Ispanijos kaime vaikams buvo pasirodęs Arkangelas Mykolas ir Marija, kuri perspėjo žmones pasitaisyti; kitaip — pasaulį ištiks nepapastai didelė Dievo bausmė.

     Visai neseniai amerikiečių katalikų laikraštyje “The National Register” (1968 m. gruodžio 8 d.) radome klausimą, ar tie Garabandalo įvykiai yra tikri. To laikraščio atsakymą cituojame ištisai:

     “Vyskupas arba kompetentingas vienuolyno viršininkas tos vietos, kurioj įvyko antgamtinis atsitikimas, sprendžia apie to įvykio tikrumą. Santandero vyskupas, kurio vyskupijoj yra Garabandalas, oficialiame pranešime 1967 m. kovo 17 d. pareiškė, kad nuodugniai ištyrus ir apklausinėjus liudininkus, štai kas paaiškėjo: “1) ten niekad nebuvo nei Palaimintos Mergelės, nei Šv. Mykolo Arkangelo, nei jokios kitos dangaus būtybės; 2) nebuvo pateikta jokios antgamtinės žinios; 3) tie įvykiai Garabandale turi natūralų išaiškinimą”.

     Po šio oficialaus Santandero vyskupo pranešimo niekas neturi rimto pagrindo viešai skelbti apie Garabandalo įvykius.

Redaktorius