ALĖ RŪTA

ANATOLIJAUS KARIO “PALIKIMAS”

"Gabija: Ir iš musų pačių...
Prasimuš atgimimo versmė."

     Autorius čia įdomiai prieina prie pagrindinės šių dienų (o gal ir visų laikų) ligos — materializmo. Sūnui sukrautas milijonas, o dvasinė anemija... Tikras palikimas vaikams yra tai, ką tėvai rašė krauju... Kas geriau gauti po dėdės profesoriaus mirties: pinigų ar turtingą biblioteką? "Atrasi, kai perskaitysi visas to knygyno knygas..."

     Kokia atgimimo versmė? Kodėl ji prasimuš iš pačių jaunųjų? Sužinosite, perskaitę ar pamatę scenoje Anatolijaus Kairio naują dramą — "Palikimą".

Anatolijus Kairys. PALIKIMAS. Vieno veiksmo, trijų paveikslų drama. Išleido "Laiškai Lietuviams". Kaina 2.50 dol.

PETRO MALDEIKIO “MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE”

     Tai įžvalgaus pedagogo ir psichologo veikalas, aptariąs meilės sąvokos supratimus ir meilės — sekso, meilės — kūrybos, meilės — mirties problemas šiame moderniame amžiuje. Gausi bibliografija rodo autoriaus platų apsiskaitymą ir įsigilinimą į meilės temą.

     Šis nemažas veikalas (260 p.) nėra ištisai mokslinis meilės, kaip asmens libido, žmogaus psichinės energijos, nagrinėjimas. Tai istorinė (XX a.) ir psichologinė apžvalga įvairių meilės aptarimų, įvairių nuomonių apie meilę santykyje su blogiu ir gėriu. Tai daugiau pritaikomasis veikalas gyvenimui, lengvu stiliumi, gražia literatūrine kalba parašytas, mielas idealistiniu autoriaus žvilgiu į meilę ir į žmogų apskritai. Petro Maldeikio meilės svarstymai yra gilaus ir toleranto krikščionio dvasios veikalas. Jis yra lyg atsvara šių laikų beletristinei ir mokslinei spaudai, trykšte trykštančiai kūnu, o ne dvasia. Nemažai vietos knygoje skirta vaiko ir jaunuolio meilės atsiskleidimui, užtat ji bus naudinga šeimoms ir pedagogams. Kadangi knyga parašyta lengvu stiliumi, reikia tikėtis, kad ji bus prieinama ir jaunimui.

     P. Maldeikis. MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Liet. Knygos Klubo leidinys. Kaina 5 dol.