Anatolijus Kairys. DU BROLIUKAI. Trijų veiksmų pasaka. Įdomus eiliuotas vaidinimas vaikams. Išleido Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo Draugija 1970 m. Viršelis, iliustracijos ir užsklandos dailininko Juozo Kiburo. Nuotraukos: Lietuvių Foto Archyvo, V. Noreikos, Z. Degučio, M. Nagio, J. Slaboko. Didelis formatas, 78 psl., kaina nepažymėta.

Danguolė Sadūnaitė. LAIŠKAI DIEVUI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis 1970 m. Viršelis Nijolės Vedegytės - Palubinskienės. 72 psl., kaina 2 dol.

Jurgis Gliauda. AITVARAI IR GIRIA. Romanas. Laisvosios Lietuvos Knygos leidyklos leidinys nr. 1. Viršelis dail. A. Rūkštelės. Mecenatai: Ona ir Valerijonas Šimkai. 256 psl., kaina nepažymėta.

20 METŲ SU KAMUOLIU. Čikagos Lituanicos 20 metų sukakčiai paminėti leidinys. Redagavo Edvardas Šulaitis. Nuotraukos: Romo Burnei-kio, Edvardo Šulaičio, Zigmo Degučio ir kitų.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. 1970 m., nr. 1. Leidžia Lietuvių Studentų Tautininkų Korporacija Neo-Lithuania ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Redakcinė Kolegija: dr. Jonas Balys (pirm.), Aleksas Laikūnas ir dr. Bronius Nemickas. Redakcijos adresas: 1105 Chiswell Lane, Silver Spring, Md. 20901. Administracija: 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629. Prenumerata 4 dol. metams (už du numeriu).

SIENINIS KASDIEN NUPLĖŠIAMAS KALENDORIUS 1971 m., išleistas Nidos Knygų Klubo Anglijoje. Kaina 3.50 dol., nariams — 2.50 dol.

NAUJA LITERATŪROS PLOKŠTELĖ

     — Kalėdų šventėms “Lietuvių Dienų” leidykla (4364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca. 90029) išleido poezijos ir prozos plokštelę, kurioje savo kūrinius skaito keturi populiarieji literatūros vakarų dalyviai: Pulgis Andriušis, Bernardas Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras. Plokštelė pavadinta “Keturi autoriai — poezija ir proza”.

     Kartais nusiskundžiama, kad literatūrinės plokštelės esančios nuobodžios; šioje plokštelėje autoriai įvairūs, visi skaito labai charakteringai ir imponuojančiai: Andriušis savo kaimo fragmentą skaito graudžiai lyriškai, Brazdžionis — liūdnai patetiškai, Gustaitis — ironiškai, su šelmiška šypsena. Be to, įtarpai yra paįvairinti Juliaus Gaidelio originaliais įskambinimais.

     Plokštelės aplanką puikiai paruošė pasižymėjęs grafikas, šios srities meistras dail. Alfonsas Docius.

     Plokštelė ilgo grojimo, tinka Stereo ir Mono aparatams. Kaina $5.