PATIKO LAPKRIČIO MĖNESIO NUMERIS

Didžiai Gerbiamas Tėve Redaktoriau,

     Nors “Laiškai Lietuviams” mane tepasiekia po mėnesio, tačiau visada juos stengiuosi perskaityti, ypač pagrindinius straipsnius, ir dažniausiai esu dėkingas. Tačiau šį kartą norėčiau Jums atskirai padėkoti už lapkričio mėnesio numerį, kurį gavau, kaip matote, prieš pat Kalėdas ir jo pagrindinius straipsnius “prarijau” neatsikvėpdamas, nes St. Ylos, F. Jucevičiaus ir J. Vaišnio straipsniai yra ne tik prasmingi, bet ir labai aktualūs. Kaip būtų gera, kad F. Jucevičiaus “Krikščionybę ir komunizmą Lietuvoje” perskaitytų tie asmens, kuriems rūpi Lietuva ir krikščionybė. Gal jis padėtų išsklaidyti tą šovinistinį tvaiką, kuris mus nuodija, kai mes galvojame apie santykius su pavergtos Lietuvos žmonėmis.

     Labai aktualus ir krikščioniškai tiesus straipsnis apie “Veidmainiškus žmogžudžius”, kurį parašėte Jūs pats. Dėkui Jums už drąsą, nes jame atvirai ginate mūsų krikščioniškus principus ir mūsų žmogiškas teises. O tai ne visada pasitaiko ir kunigų tarpe. Aš pats seniai manau, kad abortus pripažįstantieji ir juos darantieji gydytojai nebėra gydytojai, bet slapti žmogžudžiai. Jie pakerta pasitikėjimą gydytojais. Todėl, kovojant su tais veidmainiškais biznieriais, ar nevertėtų reikalauti, kad atskirai susiorganizuotų tie gydytojai, kurie atsisako žudyti negimusius žmones? Tada kiekvienas ligonis žinotų, pas kokius gydytojus kreiptis, kad nesveikuojantis nebūtų nesąžiningai išnaudojamas ar piktnaudojamas.

     Linkėdamas Jums, Tėve, gražių šventų Kalėdų, prašyčiau perduoti mano padėką ir kitiems savo redakcijos nariams už įdomų laikraščio redagavimą.

Jūsų Dr. J. Grinius

TEISINGAS STRAIPSNIS APIE SPAUDĄ

Gerbiamas Tėve Vaišny,

     Jau kuris laikas ruošiuosi Jums tarti padėkos žodį už Jūsų straipsnį “Laiškuose Lietuviams” (spalio mėn. nr.) mūsų “garbingosios” spaudos klausimu. Teko pastebėti, kad minėtoji spauda jau bandė Jus ant iešmo pakepti! Tad norime pareikšti, jog esame Jums dėkingi, kad, nebodamas šitokios reakcijos, pasirinkote ir humanišką, ir krikščionišką, ir labai patriotišką kelią. Šiuo klausimu esame ypatingai jautrūs, nes ir mūsų šeimos nariui ir asmeniškiems draugams teko nuo tam tikrų asmenų siauraprotiškumo nukentėti. Žmogus, nepasisakąs savo nuomonės, tai yra kaip gerokai atvėsusi monų košė. Valgoma, bet neskani. Kaip gera, kad Jūs pasirinkote visai kitokią ir labai teisingą kryptį!

Viso geriausio!

Romas ir Ramutė Bartuškai

VIS ĮDOMESNI

Malonūs “Laiškai Lietuviams”,

     Didelis ačiū už jūsų lankymąsi 1970 metais, bet esate su nekantrumu laukiami Ir 1971 metais. Jūs darotės vis įdomesni ir patrauklesni, ir net religijos nepraktikuojąs asmuo (aš jam perduodu pasiskaityti) su didžiausiu malonumu skaito ir yra labai susidomėjęs šiuo žurnalu. Tad 1971 metams linkiu sėkmės ir ypač daugiau šeimos narių (skaitytojų - prenumeratorių) !

     Su pagarba

A. Mikėnas

REDAKCIJOS PRAŠYMAS

     Labai dėkojame už šį linkėjimą — susilaukti daugiau skaitytojų. Nors “Laiškai Lietuviams”, tur būt, iš visų lietuviškų žurnalų turi daugiausia skaitytojų, bet vis tiek galėtų jų turėti kelis kartus daugiau. Kai kurie skaitytojai kartais parašo arba pasako: “Aš negaliu įsivaizduoti, kaip susipratęs, lietuviškais reikalais besidomįs lietuvis gali neskaityti “Laiškų Lietuviams”, kur yra tiek mums visiems būtinai žinotinų aktualijų. Tur būt, taip yra tik dėl to, kad jie visai nepažįsta šio žurnalo”. Tad prašytume mieluosius skaitytojus supažindinti ir kitus su juo. Būtume labai dėkingi, kad kiekvienas skaitytojas pasistengtų tapti ir platintoju. Pavyzdžiui, ar nebūtų graži ir prasminga dovana jaunavedžiams, sukūrusiems šeimą? Juk mes tiek daug rašome šeimos klausimais. Jaunoms šeimoms tai pasiskaityti būtų naudinga. Taip pat “Laiškų Lietuviams” prenumerata būtų tinkama dovana ir kitiems pažįstamiems bei draugams įvairių švenčių ar sukakčių progomis.

     Redakcija nori palaikyti kaip galima glaudesnius ryšius su skaitytojais. Mums labai malonu ir naudinga, kai skaitytojai atsiliepia, pasako savo nuomonę, išreiškia pageidavimus. Labai esame dėkingi, kai parašote, kad jums vienas ar kitas straipsnis patiko, bet drąsiai rašykite ir apie tai, kas nepatiko. Sveika ir konstruktyvi kritika yra labai naudinga ir, galima sakyti, būtinai reikalinga žurnalo gerinimui ir tobulinimui. Jeigu skaitytojai nuolat reaguotų, pasisakydami, kas jiems patinka ir kas nepatinka, tai tie jų pasisakymai mums būtų lyg nuolatinė anketa, iš kurios būtų aišku, ką skaitytojai galvoja. Mums būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie žurnale nagrinėjamas temas, apie iliustracijas ir išorinę jo išvaizdą.

 

Nesuvaldoma trauka (akrilika)