•    Vokietijos katalikų laikraščiui "Reinische Merkur" turint finansinių sunkumų, šešios vyskupijos išpirko 83% jo akcijų, kad laikraštis toliau galėtų eiti.

•    Visiems kunigams, iš kurio krašto jie beatvyktų į Romą šventaisiais 1975 metais, savaime bus suteikta teisė klausyti išpažinčių.

•    Humaniškumo žymenį arkivyskupui Coleman F. Carroll paskyrė B'nai B'rith fundacija.

•    New Yorko kardinolas Terence Cook, lankydamas badaujančias Vakarų Afrikos sritis, susirgo malarija.

•    Buvęs JAV ambasadorius Burundi ir Ugandoje dr. Th. P. Melady paskirtas Šv. Juozapo kolegijos viceprezidentu. Ta kolegija yra Philadelphijoje.

•    Vatikanas sudarė dvi specialias komisijas. Judaizmo komisija sieks geresnių ryšių su žydais, su Izraeliu, o Islamo komisija sieks geresnių santykių su arabais.

•    Žmogaus teisių deklaraciją paskelbė vyskupų sinodas, spalio mėn. pabaigoj baigdamas savo posėdžius Vatikane. Keliamas balsas už "bebalses neteisybės aukas". Vyskupai paskelbė: teisę į gyvybę— prieš negimusių žudymą, teisę turėti pakankamai maisto, teisę džiaugtis socialine ir ūkine gerove, teisę turėti pilną politinę, kultūrinę ir religinę laisvę. Vyskupų sinodas tęsėsi apie mėnesį laiko.

•    Arkiv. Fulton Sheen, žinomas rašytojas, radijo ir televizijos kalbėtojas, Niujorke perspėjo, kad yra pergyvenama moralės krizė pasaulyje. Ta krizė yra palietusi ir komunikacijos priemones, kuriose taip pat yra per daug sekso ir prievartos. Dabarties civilizacija ima merdėti. Tarptikybinė organizacija, kurios tikslas yra sustabdyti pornografiją, suteikė arkiv. Sheen ypatingą pažymėjimą.

•    Prezidentas Gerald Ford, Šv. Rašto savaitės proga pareiškė, kad Šv. Rašto studijos turės didelės reikšmės visiems amerikiečiams, nes padės pažinti visus jungiantį dieviškosios išminties ir įkvėpimo šaltinį.

•    Nauju Lietuvos stačiatikių vadovu Maskvos patriarchas Pimenas paskyrė stačiatikių vyskupą Germaną, kuris iki šiol rūpinosi Austrijos stačiatikiais, o prieš tai daugelį metų dėstė Leningrado stačiatikių dvasinėje akademijoje.

•    Vakarų Vokietijos katalikai praėjusiais metais surinko daugiau kaip 30 milijonų markių pasaulio vargšams šelpti. Daugiausia paramos buvo paskirta Afrikos badaujantiems ir nuo gamtos nukentėjusiems Hondūre bei Indijoje.

•    Kolumbijos vyskupai raštu "Teisingumas ir krikščioniškieji reikalavimai" pasisakė prieš didelę nuosavybės paskirstymo nelygybę tame krašte.

•    Kun. V. Šarka pasiuntė Kalėdų švenčių proga keletą laiškų į Lietuvą, kad liautųsi mūsų tėvynėje lietuviškos religinės ir tautinės spaudos draudimas, kuris jau tęsiasi 30 metų. Kadangi LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Motiejus Šumauskas į autoriaus laišką neatsiliepė, tai jis prašė "Gimtojo Krašto" redaktorių įdėti tą laišką į savo redaguojamą savaitraštį. Žinoma, jis nebuvo įdėtas. Autorius šį laišką išvertė į vokiečių kalbą ir išsiuntinėjo vietos konsulatams, kunigams ir redakcijoms. Kai kurie vokiečių laikraščiai to laiško mintimis pasinaudojo, jas išspausdino ir pareiškė, kad jos yra rimtos bei aktualios.

•    Osnabruecko lietuviai Vokietijoje 1974 metais pirmą kartą taip gražiai susirinko švęsti Kalėdų. Parapijos bažnyčioje buvo bendros pamaldos su vietos vokiečiais, kurie pasveikino lietuvius ir nuoširdžiai pasimeldė už Lietuvą. Mišių skaitymai ir evangelija buvo skaitoma lietuviškai. Gražias Kalėdų eglutes suruošė Lebenstedto ir Bad Zwischenahno lietuviai.

•    Pirmasis arabų universitetas Izraelyje buvo atidarytas Betliejaus mieste. Jo profesūrą sudaro trys krikščioniškieji broliai ir 15 arabų. Universitetas jau užbaigė pirmuosius mokslo metus.

•    Žydai pagerbė katalikų kunigą pranciškoną Rufino, kuris vokiečių persekiojimo metu išgelbėjo 300 žydų. Daugelis jo išgelbėtųjų dabar gyvena Izraelyje. Jo vardas yra įrašytas garbės lentoje Yad Vashem šventovėje.

•    Vatikano statistinio Bažnyčios metraščio žiniomis, 1972 m. visame pasaulyje buvo 683 milijonai katalikų, kuriuos aptarnavo 433,400 kunigų. Buvo apie milijonas seselių vienuolių ir apie 100,000 brolių vienuolių. Viso pasaulio kunigų seminarijose buvo 226,500 klierikų.

•    Didžiojoje Britanijoje vyriausybė ne tik užmoka algas katalikų mokyklų mokytojams, bet parūpina ir mokyklos namų vidaus priežiūrą, užmoka už vaikų užkandžius ir atlygina 80% už mokyklos pastatų remontus arba net ir už naują statybą.