"Laiškų Lietuviams" apaštalavimo 25 metų sukakties proga sveikinu jų leidėjus, bendradarbius, skaitytojus.

    Brangūs metalai kasami ne dideliais gabalais, o surenkami iš smėlio dydžio gabalėlių. Kasdieninė duona gaminama iš mažų grūdelių. Jeigu kam kada atrodė, kad kuriame nors "Laiškų Lietuviams" numeryje nerado nieko ypatingo, tai mūsų saikai yra per menki išmatuoti visa, kas tilpo juose gera per 25 metus.

    Visko rikiavimo teisingas dėsnis yra: pirmiausia tai, kas būtina, paskui tai, kas naudinga, ir paskiausia tai, kas malonu. Visose srityse būtiniausia yra tiesa. Drįstu "Laiškams Lietuviams" linkėti būti tiesos laiškais— ar tai būtų religijos ir tikėjimo, ar dorovės, ar kiti mūsų gyvenimo klausimai. Šiuo tikslu ir šiuo keliu "Laiškai Lietuviams" tebūna visų lietuvių ryšininkas ir bičiulis.

    Nuoširdžiai su Jumis

        Vyskupas Vincentas Brizgys

    Nuoširdžiai sveikinu "Laiškų Lietuviams" žurnalą, minintį savo 25-tąją gyvavimo sukaktį. Šiuo sveikinimu norėčiau pasiekti visą didžiąją žurnalo šeimą: leidėjus, redaktorius, rėmėjus ir kelių kontinentų skaitytojus.

    Okupantui uždraudus mūsų Tėvynėje bet kokiai religinei spaudai viešai pasirodyti, šios krypties žurnalai, pagimdyti ir leidžiami išeivijoje, tapo žibintais, kurie gaivina bei stiprina mūsų tautinę sąmonę Kristaus evangelijos šviesoje. Jie taipogi sutelkia mūsų kultūrininkus, duodami jiems galimybės žodžiais išsakyti savo mintis ir vaizdais išpasakoti savo išgyvenimus. Padėka už tai leidėjams ir redaktoriams. Paaukodami visą ketvirtį šimtmečio spausdinti ir gerinti "Laiškus Lietuviams", jie padarė šį žurnalą įdomų skaityti ir patrauklų pažiūrėti.

    Tad linkiu nepailsti sunkiame lietuviškosios spaudos darbe ir po savo sidabrinio jubiliejaus vis reguliariai lankyti savo skaitytojus. Dievas telaimina šio žurnalo leidėjusTėvus jėzuitus, redakcinį kolektyvą ir visus jų bendradarbius bei skaitytojus.

    Nuoširdžiai Jūsų Kristuje

        Antanas Deksnys,

        Vakarų Europos Lietuvių Vyskupas

    Per 25 metus"Laiškai Lietuviams" išspausdino labai margų, įvairiausio turinio straipsniųpamokančių, intriguojančių, priverčiančių giliai pamąstyti, kartais ir kontroversinių. Visi straipsniai praturtino skaitytojų žinių lobyną.

    Linkiu "Laiškams Lietuviams" sėkmės ir ilgų metų!

    Juzė Daužvardienė, Lietuvos Generalinė Konsule

    Mylimi ir laukiami "Laiškai",

    Dvidešimt penkerių metų jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikinu Jus ir linkiu dar ilgai lankyti lietuvius viso pasaulio kampuose.

Modernus, patrauklus ir gyvenimiškas Jūsų turinys yra labai ryškus spindulys šiandieninio išeivijos lietuvio kelyje į savo paties ieškojimą šiame kontroversijų ir netikrumų pilname laikotarpyje. Santūrus formatas ir nuosaiki redakcinė tvarka daro Jus skoningą, lengvai skaitomą, o kartu ir gyvai intriguojantį religinės bei tautinės nuotaikos žurnalą.

    Išsilaikykite tokiame pat kelyje, kokį mums tiesėte ištisą ketvirtį šimtmečio, pasiekite kiekvieno lietuvio šeimą, nes šiandieniniame gyvenime ypač jaunesnės šeimos tokių "laiškų" yra labai reikalingos.

    Sėkmės ir ilgo bei turiningo gyvenimo!

        Bronius Nainys,

        PLB valdybos pirmininkas