“Laiškai Lietuviams”, atšventę sidabrinę 25 metų sukakti, žengia į antrąjį šimtmečio ketvirti. Jubiliejinė šventė š.m. vasario mėn. 23 d. Jaunimo Centre praėjo labai gražiai. Paprastai, bet skoningai Algirdo Kurausko, Antano Poskočimo ir Česlovo Rukulžos pastangomis apipavidalinta scena, iškilmingai Agotos Rimienės išpuošti ir gausiai skaniais valgiais Leokadijos Matulevičienės apkrauti stalai tuoj visus dalyvius šventiškai nuteikė.

     Po trumpo įvadinio žodžio redaktorius į sceną pakvietė visus redakcijos ir administracijos narius, o mergaitės jiems prisegė po gražią baltą gėlę. Šių metų konkurso vertinimo komisija (Nijolė Užubalienė — pirm., Danutė Bindokienė — sekr. ir nariai: Aleksandra Likanderienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas) buvo gana reikli ir suprato, kad “Laiškams Lietuviams” reikalingi tam tikro lygio straipsniai, todėl pirmos ir antros premijos nutarė niekam neskirti. Buvo lygiai įvertinti ir premijuoti (po 50 dol.) trys straipsniai. Šios laimingosios visos buvo moterys: Marija Eivaitė, Nina Gailiūnienė ir Nijolė Gražulienė. Na, vyrai, nenusileiskit — kitais metais tarp konkurso laimėtojų norime matyti ir jūsų pavardes!

     Šių premijų mecenatai buvo Vincas ir Ona Kuliešiai (100 dol.) ir Stefanija Rudokienė (50 dol.). Jolitos ir Vidos Kriaučeliūnaičių (150 dol.) Ir Birutės Lieponytės (100 dol.) premijos pasilieka ateinančiam konkursui, kuris netrukus bus paskelbtas.

     Po trumpų mecenato V. Kuliešiaus ir laureatės N. Gražulienės kalbelių buvo pagrindinė šios šventės kalba. Redakcijos narė Nijolė Užubalienė labai taikliais žodžiais apibūdino “Laiškų Lietuviams” nueitą kelią, jų tikslus ir metodus.

     Meninę dalį puikiai atliko Nerija Linkevičiūtė (mezzosopranas) ir Bernardas Prapuolenis (baritonas), akompanuojant muzikui Manigirdui Motekaičiui. Publika jiems nesigailėjo ovacijų. Jų atlikta programa buvo šviežia, jaunatviška, natūrali.

     Po meninės programos, kun. dr. J. Prunskiui sukalbėjus invokaciją, sužibo ant stalų žvakės ir prasidėjo vakarienė, kuriai vadovavo redakcijos narys Vytautas Kasniūnas. Buvo perskaityta keletas sveikinimų: J.E. vysk. Vincento Brizgio, Lietuvos Generalinės konsulės Juzės Daužvardienės, PLB pirmininko Broniaus Nainio, lietuvių jėzuitų provincijolo Gedimino Kijausko, S.J. Žodžiu sveikino Ateitininkų Federacijos vadas dr. Petras Kisielius, buvęs “L.L.” redaktorius kun. dr. Kęstutis Trimakas, LŽS vardu Algirdas Pužauskas ir svečias iš Čilės prof. J. Kakarieka. Giedant “Laiškams Lietuviams” ilgiausių metų, buvo prijungtos ir kitos “intencijos”, nes kaip tik tą dieną savo gimtadienį šventė Irena Kriaučeliūnlenė ir M. Strumskis.

     Baigiantis vakarienei, buvo loterija, kuriai fantus dovanojo: Magdalena Stankūnienė (du paveikslus), Antanas Petrikonls (paveikslą), Antanas Lingys (dėžę šampano), Norman Buršteinas (kailius) ir A. Lietuvninkas (gėrimų).

     Visiems čia suminėtiems asmenims, vienu ar kitu būdu prisidėjusiems prie šios šventės pasisekimo, labai nuoširdžiai dėkojame. Taip pat esame labai dėkingi už visokeriopą paramą bei talką Agotai ir Kazimierui Rimams, D. Varaneckienei, Danutei ir Gediminui Vakariams, R. Andrijauskienei, D. Augienei, J. Kuolienei, G. Musonienel, L. Seibutlenei, S. Statkienei, S. Stoškutei, A. Vepštienei, K. Petrelklenei, Virgilijui Kauliui, L. Andrijauskaitei, V. Musonytei, D. Petreikytei, V. Polikaitytei. Dėkojame K. Donelaičio Aukšt. Lituanistinės mokyklos mokinėms: R. Andrijonaitei, S. Drungaitel, D. Garūnaitei, V. Kliknaitei, N. Šerelytei, N. Šimkutei ir D. Užubalytei. Be abejo esame dėkingi visiems redakcijos ir administracijos nariams, konkurso vertinimo komisijai ir konkurso dalyviams, o taip pat ir visiems šios šventės svečiams. Ypatinga padėka N. Linkevičiūtei ir B. Prapuoleniui, kurie iš savo honorarų aukojo “Laiškams Lietuviams” po 25 dol., taip pat ir visiems, kurie mus sveikino, pridėdami piniginę auką. Jų visų pavardės yra atskirame jėzuitų veiklos biuletenyje — Mūsų Žiniose”, kurios buvo išleistos specialiai šia proga.

     Visiems šiems asmenims, o taip pat ir tiems, kuriuos gal pamiršome paminėti, prašome gausios Viešpaties palaimos.

“L.L.” redakcija ir leidėjai