•    Naujai paaukštintas į Pretorijos (P. Afrikoje) arkivyskupus G. F. Daniel yra konvertitas. Jis yra gimęs 1933 m. anglikonų šeimoje, studijavo architektūrą, vėliau įstojo į anglikonų kunigų seminariją. Įšventintas anglikonų kunigu, trejus metus dirbo jų parapijoje. Susidomėjęs katalikybe, 1960 m. pradėjo ją studijuoti. Metus mokėsi Šv. Jono seminarijoje, ketverius metus Romoje. 1964 m. buvo įšventintas katalikų kunigu.

•    Sesuo Liucija, vienintelė gyva išlikusi iš trijų vaikų, Fatimoje mačiusių Mariją, iš Portugalijos perkelta į Ispaniją. Manoma, kad tai padaryta ryšium su komunistų įsigalėjimu Portugalijoje. Ji yra karmelite vienuolė. Dabar turi 68 m. amžiaus. Regėjimus turėjo 1917 m. Sesuo Liucija vienuolynan įstojo 1926 m., buvo dorotietė, bet nuo 1946 m. perėjo į griežtesnį karmeličių vienuolyną.

•    Arkivyskupą J. L. Bernardiną, JAV vyskupų konferencijos prezidentą, pagerbė Hebrajų kolegija ir Žydų tikybos institutas, suteikdami jam daktaro laipsnį. Pagerbimo rašte pažymima, kad įvertinamas jo pasišventimas labdarai ir žmogaus vertės supratimo ugdymui.

Jericho vietovėje vykdomi kasinėjimai. Atrandama įvairių istorinių įrengimų, kaip pvz. vandentiekis, maudymosi baseinas, žydų apsiplovimų maudyklės.

•    Filmų aktorė Ann Francis pareiškė spaudai, kad, kol mes nepradėsime taip gyventi, kaip reikalauja krikščionių dorovė, tol nebus žinia, kaip apsaugoti vaikus nuo blogio. Ji peikia filmus, kurie turi per daug medžiagos apie nusikaltimus ir apie seksą. Aktorė Ann Francis pradėjo dalyvauti filmuose nuo savo penktųjų metų amžiaus ir jau yra vaidinusi daugiau kaip 30-je filmų. Vienas naujausių —"A Girl Named Sooner" — apie našlaitę. Ji sako: "Aš tikiu Kristaus mokslą ir, jei mes jį sektume, visi būtume geresni".

•    Katalikė aktorė Rosalind Russell buvo apdovanota Pasaulio garsiosios moters žymeniu. Iškilmių metu ji sirgo, ir žymenį paėmė jos draugė, kita katalikė aktorė, Irene Dunn. Aktorė Russell buvo pagerbta už įsteigimą Sesers E. Kenny instituto ir už nenuilstamus labdaros darbus. Iškilmių metu surinkta 25,000 dol. kūrimui Vaikų miesto, į kurį bus priimami skriaudžiami vaikai. Susirinkusiems žmonėms aktorė Joyce Bulifant papasakojo, kaip komunistai Vietname sustatė į eilę našlaičius ir visus sušaudė, nukirsdami galvą ir vienai vienuolei. Tie nelaimingieji buvo globojami International Orphans organizacijos, kuri ir skyrė aktorei Russell garbės žymenį ir kuri turi savo įstaigas taip pat JAV-se.

•    Naujas vyriausias JAV laivyno kapelionas yra kun. J. J. O'Connor. Tai katalikų kunigas, išsitarnavęs admirolo (Rear Admiral) laipsnį. Antrą kartą šis aukštas postas atiteko katalikų kunigui. Dabar kun. O'Connor įtaka sieks porą milijonų liavyno vyrų. Anksčiau jis buvo laivyno akademijos vyr. kapelionas. Laivyne tarnauja jau 23 metai.

•    Pirma hipių kolonija atsirado ir Lenkijoje. Apie tai skelbia Varšuvos laikraštis "Kultura". Vieta nenurodoma.

•    Tėvus Riccardo Lombardi, jėzuitas, pagarsėjusio "Už geresnį pasaulį" sąjūdžio kūrėjas, dėl ligos pasitraukė iš sąjūdžio vadovybės. Dabar tam sąjūdžiui vadovauja kun. J. Cuberto, buvęs kun. Lombardi pavaduotojas.

•    Kardinolo Cushing vardu pavadintas vienas Bostono parkas. Kard. Cushing buvo Bostono arkivyskupas, mirė 1970 m.

•    Švedijoje nuo rugp. mėnesio eis naujas mėnesinis katalikų žurnalas, pavadintas Signum. Jis jungia anksčiau buvusius Credo ir KIT (Katalikų informacijų tarnyba).

•    Vatikane ir popiežiaus vasaros rezidencijoje Castel Gondolfo įrengtos vietos helikopteriams nusileisti, kad popiežius galėtų šventaisiais metais suspėti atvykti į jo laukiančių maldininkų audiencijas.

•    Moterysčių perskyros ]AV-se, kaip rodo Sveikatos centro statistika, daugiausia įvyksta pirma negu susituokusieji pasiekia 24 m. amžiaus. Tokios perskyros sudaro 53%. Net 33% visų persiskiriančių yra keliolikamečiai; 62% persiskiriančiųjų vyrų ir 75% persiskiriančių moterų yra jaunesni negu 25 m. amžiaus.

•    "Tarp gimusios ir negimusios gyvybės nėra esminio skirtumo... Jau užsimezgusi gyvybė, kokioje vystymosi stadijoje ji bebūtų, yra pilnavertė ir, nežiūrint jos bejėgiškumo, turi teisę į pilną saugumą bei globą. Todėl kiekvienas pasikėsinimas į dar negimusio kūdikio gyvybę yra toks pat nusikaltimas, kaip nužudymas užgimusio žmogaus" — taip pareišškė Grazo universiteto (Austrijoje) teologijos fakulteto dėstytojai, atmesdami pasiūlymus įteisinti negimusiųjų žudymą.

Damen žymenį, įsteigtą 1957 m. pagerbti asmenį, ypatingai pasišventusį Dievo, visuomenės ir šio krašto žmonių tarnybai, Lojolos universitetas Čikagoje paskyrė Hillman, Inc. finansų komiteto pirmininkui Gardner H. Stern.

•    Kard. L. Raimondi, buvęs Apaštališkasis delegatas JAV-se, mirė, sulaukęs 62 m. amžiaus. Jis yra buvęs vienas iš vyskupų, konsekravusių mūsų vysk. A. Deksnį.

•    Ieškoti būdų prieš staigias kūdikių mirtis Lojolos unviersiteto medicinos centrui Chicago Community Trust bendrovė suteikė 30,000 dol. paramos.

•    Prez. Fordas priėmė penkių JAV katalikų vyskupų delegaciją, vadovaujamą arkiv. J. Bernardino. Valandą užtrukusiame pasitarime buvo svarstoma neturtingųjų maitinimo problema, Vietnamo pabėgėlių įkurdinimas, įteisinimas nelegaliai atvykusių svetimšalių, suvaržymas negimusiųjų žudymo, parama privačioms mokykloms.

•    Motinos Seton, amerikietės, paskelbimas šventąja įvyksta rugs. 14 d. Numatoma, kad kanonizacijos iškilmėse dalyvaus apie 7,000 amerikiečių.

•    Benediktinų kolegija Lisle, Ill., iš Sveikatos, švietimo ir šalpos departamento gauna milijoną dolerių plėsti mokslo planą ir patobulinti studentų sveikatos ugdymo bei fizinės kultūros programą, išplėsti sportą, ypač studentėms.