A. Kezio, S.J., nuotr.

     A.A. TĖVAS KAZIMIERAS PEČKYS, S.J., po ilgos vėžio ligos mirė 1978 m. lapkričio mėn. 11 d. 5 val. po pietų, Čikagoje, Šv. Kryžiaus ligoninėje, sustiprintas visais ligonių sakramentais, sulaukęs 58 m. amžiaus, jėzuitu išbuvęs 39 metus.

     Jis gimė Rusijoje, kur tėvai buvo priversti pasitraukti iš tėvynės pirmojo didžiojo karo metu. Pasibaigus karui, Pečkių šeima grįžo į Kybartus, kur Kazimieras baigė pradžios mokyklą ir gimnaziją. 1937 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. Naujokyną atliko Pagryžuvyje. Filosofiją ir teologiją baigė Olandijoje, kur 1945 m. buvo įšventintas kunigu.

     Įvairius pastoracinius darbus pradėjęs Olandijoje, juos tęsė Paryžiuje, Montrealyje, Čikagoje. 1955-1961 m. buvo vyresniojo pagalbininku Čikagoje. 1962-1968 m. klebonavo Montrealyje, Aušros Vartų lietuvių jėzuitų parapijoje. Nuo 1968 m. pabaigos iki paskutinės savo ligos buvo ekonomas Čikagos lietuvių jėzuitų namuose.

     Tėvas Kazimieras buvo tylus, pozityvus žmogus. Nemėgo sentimentalumų, fantazijų, ceremonijų. Jaunystėje mėgo sportą. Atrodė, kad buvo labai stiprios sveikatos, bet iš pradžių visiškai nepastebėtas vėžys pamažu visai sunaikino jo organizmą.

     Laidotuvėse dalyvavo šimtai žmonių, kurie jį gerbė ir vertino už jo tylų, pozityvų darbą. Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse šalia neseniai mirusio a.a. Tėvo J. Raibužio, S.J., tėvų jėzuitų sklype.

     Lietuvių tėvų jėzuitų eilės retėja, o darbai nemažėja. Kas išeinančius pakeis, kas perims jų darbus?