Skelbiame aštuonioliktąjį "Laiškų lietuviams" konkursą parašyti straipsniui apie dvasinį pašaukimą. Straipsnio temos pavadinimą pasirenka pats autorius. Straipsnyje galima panagrinėti dvasinio pašaukimo reikšmę ir svarbą, ypač mums, lietuviams; dėl ko pašaukimai į kunigus ir vienuolius bei vienuoles mažėja; kas darytina, kad būtų daugiau pašaukimų ir t.t.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1977 metų kovo mėn. 1 dienos.

     Už geriausius straipsnius bus skiriamos penkios premijos (skliausteliuose mecenato pavardė): 1—150 dol. (dr. Leonas Kriaučeliūnas), II —- 100 dol. (Justas Lieponis), III75 dol. (kun. Ignas Urbonas), IV — 50 dol. (Stefanija Rudokienė), V25 dol. (kun. Juozas Prunskis).

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose lietuviams". Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau.