•    Prez. Fordas laišku JAV vyskupų konferencijai padėkojo už Bažnyčios pagalbą Azijos pabėgėliams. Katalikų dėka daugiau kaip 100.000 pabėgėlių iš pietryčių Azijos buvo sudarytos sąlygos pastoviai įsikurti.

•    Malda JAV mokyklose nėra uždrausta Aukščiausiojo teismo 1983 m. sprendimu, tik uždrausta mokyklose versti vaikus melstis, bet laisvai melstis nedraudžiama. Tokį aiškinimą paskelbė dienraštis "Chicago Tribune". Kai kuriose valstybėse net įpareigojama mokyklose turėti susikaupimo valandėlę ar aiškiai leidžiama kalbėti Tėve mūsų.

•    Seselė Ann Gillen vadovauja tarpreliginiam sąjūdžiui, besistengiančiam padėti Rusijos žydams. Sąjūdžio vardas: Interreligious Task Force on Soviet Jewry.

•    "Dievo sukilėliai" — šitokiu vardu pasivadinusių 200 asmenų grupė, jų tarpe 50 vaikų, nužygiavo į JAV Aukščiausiojo teismo rūmus Vašingtone ir įteikė prašymą, kad pakeistų 1963 m. nutarimą, pašalinusį maldą iš mokyklų.

•    Čekoslovakijos kalėjime negaudamas mediciniškos pagalbos, mirė salezietis kun. Fr. Jurecka, 61 m., nuteistas už religinę veiklą su jaunimu. Prieš pat mirtį jis buvo išleistas iš kalėjimo.

•    Prancūzijoje jaunimo Eucharistiniam sąjūdžiui priklauso 80.000 narių; jie rūpinasi sielovada jaunimo ir darbininkijos tarpe.

•    Pasaulio katalikų skaičius, kaip skelbia Vatikano metraštis, pasiekė 695 milijonus. Apie 20 mil. moksleivių lanko 90.168 katalikų pradžios mokyklas ir apie 8,7 mil. eina į 28.000 katalikų vidurinių mokyklų — gimnazijų. Seselių yra 798.064. Statistika iš 1973 m.

•    Bulgarijoje tikintieji kenčia didelę priespaudą. Tame krašte iš 811/2 mil. gyventojų katalikų tėra apie 70.000. Juos aptarnauja 50 kunigų vienuolių ir 10 diecezinių kunigų. Šventųjų metų proga iš Bulgarijos į Romą buvo nuvykusi maldininkų ekskursija iš 28 žmonių.

•    Naujas pasaulio vyskupų sinodas bus sušauktas 1977 m. rugsėjo mėnesį. Pagrindinė jo svarstymų tema bus — katechetinis mokslas mūsų laikams, ypač vaikams ir jaunimui.

•    Lenkijos katalikai 1975 m. prašė vyriausybę leisti statyti 191 naują bažnyčią ir 104 koplyčias. Tebuvo leista pastatyti tik 12 bažnyčių ir 10 koplyčių.

•    Monica Baldwin, autorė savo laiku buvusios labiausiai perkamos knygos "I Leap Over the Wall", mirė Londone. Ji buvo gavusi dispensą nuo įžadų ir pasitraukusi iš vienuolyno. Paskutiniu laiku ji buvo pareiškusi, kad tai buvusi jos klaida.

•    Vatikano biblioteką naudoja apie 2.400 žmonių kasdien. Joje yra 800.000 tomų knygų. Jas prižiūri ir tvarko 80 žmonių. Vien knygų, atsiradusių prieš 1500 metus, vadinamų "Inkunabula", yra 8.000. Tik 1974 m. bibliotekoje padaryta 600.000 mikrofilmų viso pasaulio mokslininkams.

•    Vakarų Vokietijos katalikai raupsuotiesiems padėti per šešis mėnesius suaukojo 101/2 mil. markių.

•    Kard. John Heenan, Westminsterio arkivyskupas, vienas iš pirmaujančių Anglijos dvasininkų, po ilgos ligos mirė, sulaukęs 70 m.

•    Teismas Romoje nuteisė amerikietį autorių R. Katz, filmų gamintoją G. Ponti, režisierių G. Pan Cosmatos, kad jie knygoje ir filme apšmeižė popiežių Pijų XII, rišdami jį su nacių veiksmais. Bylą buvo iškėlusi Pijaus XII giminaitė E. Rossignani.

•    Streikuojančių darbininkų užimtame Milano (Italijoje) fabrike, unijos vadų pakviestas, šv. mišias atnašavo kard. Colombo. Fabriko savininkai — britai.

•    Angoloje yra 5.892.000 gyventojų, iš jų 2.667.210 (45,2%) katalikų. Juos aptarnauja 638 kunigai; vyrų vienuolių •— 482, moterų — 891, katalikų mokyklų — 1.502.

•    Į Nigeriją iš JAV nusiuntė Seton Hall katalikų universitetas ir dvi siuntų bendrovės biblioteką 40.000 dol. vertės.

•    Ghana ir Nigerija užmezgė diplomatinius santykius su Vatikanu. Nigerijoje iš 58 mil. gyventojų 3,5 mil. katalikų. Ghanoje iš 8,5 mil. gyventojų 1,1 mil. katalikų.

•    Pietų Vietname, kur dabar šeimininkauja komunistai, vienuolynai uždaryti, ir seselės grįžo į tėvų namus prie kasdienių darbų. Visos katalikų mokyklos uždarytos.

•    Filipinų sostinėje Maniloje savo bute gruodžio mėn. vidury rasti nužudyti vyskupas Antiporda ir jo sekretorius kun. Costales. Pagrobtos bažnyčios aukos. Policijos nuomone — tai plėšikų darbas.

•    Aštuoniems religiniams laikraščiams Lilly Endowment fondas išmokėjo paramos 182.000 dol. Iš šios sumos gavo paramos ir Čikagoje leidžiamas knygų apžvalgų žurnalas "Critic".

•    Kalbos trūkumus turintiems vaikams diagnozę nustatyti ir korektyvinį patarnavimą atlikti Pennsylvanijos privačiose mokyklose, naudojant valstybės skiriamas lėšas, dabar leidžia naujas įstatymas, kurį pasirašė tos valstybės gubernatorius.