J. VENCKUS, S.J.

     Iš tikrųjų Amerika jau turėjo vieną šventąją, ji buvo Amerikos pilietė, tik ne Amerikoje gimusi, o atvykusi iš Italijos — tai šventoji Pranciška Cabrini (1850-1917). Ji buvo Jėzaus Širdies Misijonierių kongregacijos steigėja. Pijus XI 1938 m. ją paskelbė palaimintąja, o Pijus XII 1946 m. — šventąja. Be to, dar yra užvesta beatifikacijos byla ir jaunos mergaitės indėnės iš Auriesville Kotrynos Tehakwitha (1656-1680). Ji savo gyvenime nepaprastai daug kentėjo ir pasiekė didelio šventumo.

     Praėjusiais metais buvo paskelbta šventąja pirmoji tikra amerikietė Elzbieta Seton. Tai buvo 1975 šventieji metai, rugsėjo 14 diena, šv. kryžiaus išaukštinimo šventė. Šiuos metus Tautų sąjunga buvo paskelbusi Moters metais.

     Į šias kanonizacijos iškilmes atvyko iš Amerikos 6 kardinolai, 80 vyskupų, 700 kunigų, 1.500 seselių vienuolių, 16.000 pasauliečių. Iškilmės vyko ne Šv. Petro bazilikoje, bet bazilikos aikštėje, kur gali sutilpti apie 100.000 žmonių. Šį kartą ji buvo pilnutėlė. Kadangi Seton pirmiau yra buvusi episkopale, tai dalyvavo ir episkopalų vyskupų bei pasauliečių. Ir jie laiko ją savo šventąja, džiaugdamiesi ir didžiuodamiesi. Buvo ir tokių dalyvių, kurie jos užtarimu buvo stebuklingai pagiję. Pvz. buvo ponia O'Neil Hooe, 27 m. amžiaus, kuri prieš 23 metus sirgo leukemija. Gydytojai pripažino, kad liga nepagydoma, bet ji pagijo ir dabar visai sveika. Taip pat buvo ir liuteronas iš Floridos Carl Kalin, kuris sirgo, gydytojų nutarimu, nepagydoma smegenų liga. Ir jis stebuklingai pagijo. Taip pat dalyvavo ir vienuolė, pagijusi nuo kasos vėžio.

Šv. Elzbieta Seton

     Popiežius Jonas XXIII, 1963 m. paskelbęs ją palaimintąja, pasakė: "Tai yra pirmasis viešai Bažnyčios paskelbtas šventumo žiedas, kurį Amerika teikia pasauliui. Be abejo, jos vainiko brangenybės priklauso ir nuo jos įsteigtos vienuolijos, kuri nuveikė daug gerų darbų ir parodė tiek daug pasiaukojimo".

     Paulius VI, paskelbęs ją šventąja, kalbėjo: "Džiaukis, Amerika, didžiuokis savo garbinga dukra. Ir mes džiaugiamės ir esame sujaudinti, kad galime visam pasauliui paskelbti, jog Elzbieta Seton yra šventoji".

     Pagerbiant ir išaukštinant šią šventąją, buvo pagerbtos visos moterys, buvo įvertinta jų veikla ir paskirtis. Elzbieta Seton buvo moters idealas. Ji buvo kilni, pasišventusi žmona. Savo vyro niekad neapleido, juo visuomet rūpinosi ir prie jo buvo, ypač kai jis sunkiai sirgo. Ji buvo penkių vaikų motina. Būdama našlė, ji gražiai išauklėjo ir paruošė gyvenimui savo vaikus. Pagaliau tapo vienuole, moterų kongregacijos steigėja. Visuose šiuose pašaukimuose, kaip popiežius pabrėžė, ji pasižymėjo. Ji buvo katalikiškų parapijinių mokyklų pradininkė.

     Jos kanonizacijos diena tai buvo ypatinga visų moterų diena. Moterys per popiežiaus mišias čia skaitė Šv. Raštą ir atliko kitas pareigas. Moterys įteikė popiežiui mažą Amerikos vėliavėlę su auksu išsiūtais žodžiais, kuriuos šventoji mirdama ištarė: "Būkite visados Bažnyčios vaikai". O popiežius pasakė: "Tegul šios šventosios drąsa ir šventumas būna pavyzdys mūsų dienų moterims ir busimosioms kartoms, ką moterys gali ir turi padaryti, kad tinkamai atliktų savo vaidmenį visos žmonijos gerovei".

     Seton gimė Niujorke, aristokratiškoje šeimoje. Būdama 19 m. amžiaus ištekėjo. Gyvenimas atrodė labai laimingas. Ji buvo linksma, humaniška, natūrali. Amerikiečiams tokie būdo bruožai patinka; gal būt, dėl to jiems ir šv. Teresėlė patinka labiau negu kuris nors kitas šventasis. Seton mėgdavo lankyti vargšus ir ligonius. Per dešimt vedybinio gyvenimo metų ji susilaukė penkių vaikų. Tačiau šeimyninę laimę netrukus aptemdė liga — jos vyras susirgo džiova. Tais laikais džiova nebuvo lengvai pagydoma, nes nebuvo antibiotikų. Gydytojai patarė išvažiuoti į šiltesnius kraštus. Žmona išlydėjo savo vyrą į Italiją, kur po dvejų metų jis mirė.

     Vyrui mirus, našlei su penkiais vaikais turtas tirpte tirpo. Jie atsidūrė varge. Ji nutarė palikti Niujorką ir išsikelti kitur, ypač ir dėl to, kad būtų toliau nuo giminių, kurie jai nuolat prikaišiojo, kad paliko episkopalų tikėjimą ir tapo katalike. Ji apsigyveno Emmitsburge, Marylando valstybėje. Čia ji įsteigė savo kongregaciją, čia dirbo mokykloje, čia mirė ir buvo palaidota. Ji mirė palyginti jauna — tik 47 m. amžiaus.

     Jos įsteigta kongregacija dabar turi apie 10.000 seselių Amerikoje ir kituose kraštuose.