Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.]. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS PRIELINKSNIŲ VARTOJIMAS

     Jau esame keliuose numeriuose rašę apie įvairių prielinksnių vartoseną, ypač atkreipdami dėmesį į jų vartojimo netikslumus. Dabar tokiu pat atžvilgiu pažiūrėsime į prielinksnius su, tarp, už, virš.

S u

     Prielinksnis suyra vartojamas su įnagininku ir paprastai reiškia buvimą kartu, drauge. Tarmėse pasitaiko įvairių šio prielinksnio vartosenos variantų, ne visuomet teiktinų bendrinei kalbai. Taip pat kai kas pavartoja ir neteiktinų verstinių konstrukcijų. Pvz.: Su laiku(=Praėjus kiek laiko, ilgainiui, kada nors) viskas paaiškės.Taip pat nevartotina verstinė konstrukcija su tikslu Pvz.: Jis atvyko su tikslu(~norėdamas) ką nors sužinoti. Tai buvo daroma vien su tikslu pasipelnyti(= tiktai dėl pelno, ieškant pelno; tik tam, kad pelno iš to būtų. ..). (J.Jabl.).

     Prielinksnio sukonstrukcijos gana dažnai reiškia objektą, į kurį nukreiptas koks nors veiksmas, pvz. Žirgelį balnojo, su žirgu kalbėjo.Tačiau su kai kuriais veiksmažodžiais prielinksnio sukonstrukcijų, reiškiančių objektą, geriau nevartoti, nors tarmėse tokia vartosena gana dažna.

     1. Su veiksmažodžiais džiaugtis, girtis, rūpintisgeriau vartoti įnagininką. Pvz.: Aš negaliu atsidžiaugti su tuo nauju laikrodžiu (=tuo nauju laikrodžiu). Jis vis giriasi su savo laimėjimais (=savo laimėjimais). Su manimi ( = Manimi) tai visai nesirūpink.

     2.    Su veiksmažodžiais atsitikti, būti, padaryti, pasidaryti geriau vartoti naudininką. Pvz.: Štai kas atsitiko su mano vaiku ( = mano vaikui). Su tavim ( =Tau) kitą kartą kitaip bus. Nieko nebuvo galima padaryti su tuo sugedusiu automobiliu ( = tam sugedusiam automobiliui). Kas gi čia su juo ( = jam) pasidarė?

     3.    Su veiksmažodžiais baigti, pradėti geriau vartoti galininką ar bendratį. Pvz.: Reikia baigti su tais ginčais (= tuos ginčus). Pagaliau baik su juokais (= juokauti). Nepradėk vėl su apgaudinėjimais ( = apgaudinėti).

     4.    Su rengimosi veiksmažodžiais (rengtis, vilktis, autis. ..) geriau vartoti įnagininką ar galininką. Pvz.: Apsirengiau su išeiginiais drabužiais (= išeiginiais drabužiais, išeiginius drabužius). Apsivilk su tuo mėlynu švarku ( = tuo mėlynu švarku, tą mėlyną švarką). Ji buvo apsiavusi su moderniais batukais (= moderniais batukais, modernius batukus).

     5.    Su valgydinimo ir girdymo reikšmės veiksmažodžiais geriau vartoti įnagininką. Pvz.: Pašerk arklius su avižomis (= avižomis). Pavaišinau svečią su saldžiu vynu ( = saldžiu vynu). Motina valgydino vaiką su maniį košele (= manų košele).

     6.    Su posakiais prasti reikalai, maža naudos, blogai, gerai, sunku. .. geriau vartoti ne prielinksnio su konstrukcijas, bet kilmininkus, prielinksnio konstrukcijas ir pan, Pvz.: Dabar prasti reikalai su patalpomis ( = prasti, ne kokie patalpų reikalai). Su juo (=Iš jo) maža naudos. Jam su pinigais blogai ( = pinigų trūksta, neužtenka). Šią vasarą buvo labai gerai su daržovėmis (= buvo daug daržovių, daržovės gerai užderėjo).

TARP

     Prielinksnis tarp vartojamas su kilmininku. Paprastai jis reiškia buvimą ko nors ribojamam ar supamam. Jis gali reikšti vietą, laiką, kiekį, objektą. Šnekamojoje ir beletristinėje kalboje yra vartojamas ir kitas jo variantas — tarpu. Taip pat vartojamas ir tarpe, paprastai einąs polinksniu.

     Nereikėtų šio prielinksnio per dažnai vartoti. Kartais sakinys gali būti daug aiškesnis ir paprastesnis, apsieinant be jo. Pvz.: Amerikoje labai didėja nusikaltimai tarp jaunimo (geriau: jaunimo nusikaltimai). Juodu nuolat tarp savęs ginčijasi. Čia, užuot sakius tarp savęs ginčijasi, užtenka pasakyti ginčijasi.

     Nereikėtų per dažnai vartoti ir polinksnio tarpe; be jo taip pat galima lengvai apsieiti, kitaip pertvarkant sakinį, padarant jį aiškesnį ir paprastesnį. Pvz.: Didelio susidomėjimo žiūrovų tarpe (=didelio žiūrovų susidomėjimo) susilaukė naujasis teatro spektaklis. Sekimas naujenybėmis ypač pasireiškia jaunimo tarpe (geriau: Naujenybėmis ypač seka kai kurie jaunuoliai). Šie reiškiniai dažnai pastebimi augalų tarpe ir labai retai gyvūnų tarpe (geriau: Šie reiškiniai būdingi augalams ir tik labai retai gyvūnams).

     Prielinksnis vartojamas su kilmininku arba galininku. su kilmininku dažniausiai reiškia vietą. Kai nurodoma vieta menkai susijusi su kita kokio daikto puse, vartotinas prielinksnis prie, ne už. Pvz.: Jis atsisėdo už (= prie) automobilio vairo. Visą gyvenimą jis praleido už (=prie) rašomosios mašinėlės.

     Vartojant su galininku, taip pat pasitaiko klaidų. Kartais susirinkimų protokoluose vartojamas verstinis posakis priimti už pagrindą. Pvz.: Susirinkimo pirmininkas pasiūlė nutarimo projektą priimti už pagrindą (= pagrindu).

     Daugeliu atvejų prielinksnius ir dėl galima vartoti pasirinktinai. Kai norima pabrėžti objektą ar priežastį, geriau tinka už, o kai norima pabrėžti tikslą, geriau tinka dėl. Pvz.: Kovojame už gražesnę ateitį ( = dėl gražesnės ateities). Bet: Jis mirė už tėvynę.

VIRŠ

     Prielinksnis virš (viršum, viršuj) vartojamas su kilmininku. Šio prielinksnio konstrukcijos paprastai rodo vietą, esančią aukščiau kokio nors daikto ar ploto, pvz.: Paukščiai skraido virš medžių. Kartais šios konstrukcijos žymi perviršį: ką nors padaryti virš normos, virš nustatyto plano.

     Kai kalbama apie konkrečiai nurodyto kiekio viršijimą, bendrinėje kalboje nepatartina vartoti prielinksnio virš, bet keisti posakiais daugiau kaip, daugiau negu, per, su viršum, suvirš. Pvz.: Susirinkime dalyvavo virš šimto ( =daugiau kaip šimtas, per šimtą, šimtas su viršum') žmonių. Jo laukiau virš valandos ( = daugiau kaip valandą, valandą su viršum).

     Prielinksnio virš konstrukcijų nedera vartoti, nusakant ypatybės viršijimą. Pvz.: Tai jau virš įžūlumo (geriau: Tai negirdėtas įžūlumas-, Na, ir įžūlumas; Tai bent įžūlumas'). Tai virš mano sugebėjimų (geriau:

     Tai viršija mano sugebėjimus; Aš tiek nesugebu). Tai virš mano jėgų(geriau: Tai viršija mano jėgas;, Tai man per sunku).

     Prielinksnio virš konstrukcijų geriau nevartoti, nusakant reiškinių persvarą. Pvz.: Asmeninius interesus jis stato virš visuome-ninių ( +Asmeninių interesų jis žiūri labiau, negu visuomeninių; Jam svarbiau asmeniniai interesai, kaip visuomeniniai). Mūsų veikla turėtų stovėti virš asmeniškų nesutarimų (=Mūsų veiklai neturėtų trukdyti asmeniniai nesutarimai).

     Verstinį posakį virš (viršuj) išdėstytas, pateiktas (čia virš pavartotas prieveiksmiškai) reikėtų keisti posakiu anksčiau išdėstytas, pateiktas. Pvz.: Virš išdėstytos ( =Anksčiau išdėstytos) mintys verčia kiekvieną pagalvoti. Iš virš pateiktų (=Iš anksčiau pateiktų) pavyzdžių matyti, kad ten buvo visiškai kitaip.