Dailininkė Vanda Aleknienė meną studijavo Čikagos Meno institute ir pas privačius dailininkus. Ji yra dalyvavusi įvairiose amerikiečių ir lietuvių dailinnkų parodose Čikagoje, Clevelande, Mt. Vernon, NIAA (Indiana). Lietuvių Skaučių Seserijos vadija suruošė jos pirmąją individualinę parodą Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, šių metų spalio mėn. 12-21 d. Šis "Laiškų lietuviams” numeris iliustruotas jos kūrinių nuotraukomis.

Vanda Aleknienė   Ritme