Novalis. HIMNAI NAKČIAI. Vertė Alfonsas Tyruolis. Iliustracijos dail. Ados Korsakaitės -Sutkuvienės. Išleido M. Morkūnas 1979 m. Kieti viršeliai, 79 psl., kaina nepažymėta. Vertėjo pastaba: Novalio “Himnai nakčiai” buvo išversti 1972 m. jo 200 metų gimimo sukakties proga. Dėl įvairių priežasčių to darbo išleidimas užtruko iki dabar. Tuo tarpu buvo papildyta įžanga, duodant kiek platesnį Novalio kūrybos aprašymą, ir pridėta keletas “Dvasinių giesmių” ir pluoštas ištraukų iš Novalio dienoraščio nušviesti himnų atsiradimo aplinkybėms. ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai — aiškinimai. Lukas — Jonas. Paruošė Kostas Burbulys. Išleista 1980 m. Čikagoje. 280 psl., kaina nepažymėta.

Jokūbas Kregždė. REFORMACIJA LIETUVOJE. Istorinė apybraiža. I. Viršelis dail. inž. Hermano Pavilonio. Devenlų kultūrinio fondo leidinys, nr. 5. 272 psl., kaina 5 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 39. Leidžia Kunigu Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. ŠEŠTOJI LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTĖ. Šventės informacija. Redagavo Jonas Baris. Išleido Šokių šventės komitetas. Viršelis ir iliustracijos Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. Didelis formatas, daug iliustracijų, 256 psl., auka —    3,50 dol.

LITUANUS. Vol. 26, No. 2. Šio numerio redaktorius Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Proy, Chicago, Ill. 60629.

Į LAISVĘ. 1980 m. balandis. Nr. 78(115). Redaguoja Juozas Kojelis, 747 - 23rd St., Santa Monica, Cal. 90402. Metinė prenumerata JAV ir Kanadoje — 7 dol., kitur — 5 dol.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 12. 1979-1980 m. Vyr. redaktorius Jonas Balys. Leidžia Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos Lietuvių tautinė Sąjunga. Administracija: 7150 S. Spaulding Ave., Chicago, Ill. 60629. Šio nr. kaina — 4 dol.

PASAULIO LIETUVIS. Nr. 4(126). Leidinys Bendruomenės minčiai ir gyvenimui. Leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Redakcija: Romas Kasparas, Linas Rimkus, Emilija Sakadolskienė ir Romas Sakadolskis (vyr. red.). Redakcijos ir administracijos adresas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636. Prenumerata: 6 JAV dol. metams; 20 JAV dol. oro paštu Pietų Amerikoje ir Europoje; 25 JAV dol. oro paštu kitur. Atskiro numerio kaina 1 JAV dol. Dvigubo numerio kaina 2 JAV dol.