Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

ŽODŽIAI, KURIŲ RAŠYBA GALI SUKELTI NEAIŠKUMŲ

     Paprastai rašyba yra tvarkoma tam tikromis taisyklėmis, bet yra žodžių, kurių rašybai labai sunku pritaikyti kokias nors taisykles, o kartais ir visai neįmanoma. Vienaip ar kitaip jie rašomi iš tradicijos, iš susitarimo, o kartais pagal skirtingą jų tarimą ar skirtingas jų vartosenos formas. Manome, kad būtų naudinga po ranka turėti tokių neaiškių žodžių sąrašėlį ir jų rašybą įsidėmėti. Tad čia ir pateiksime tokių dažniau vartojamų ir kartais neaiškumų keliančių žodžių sąrašėlį. Pirmiausia kursyvu pateiksime jų taisyklingą rašybą, o skliausteliuose pažymėsime, kaip jie kartais netaisyklingai yra rašomi.

     apibūdinti(apibudinti), plg. būti, būdas.

     atidus(atydus), plg. atidėti, atsidėti, atmintinai(mintinai). Užuot sakius atmintinai, Lietuvoje buvo paplitęs nevykęs pasakymas mintinai.Mokytojas sakydavo: "Ateinančiam kartui išmokite mintinaišį eilėraštį”. Tai buvo nesusipratimas. Juk žodį atmintinaigalima pakeisti pasakymu "iš atminties”, bet ne "iš minties”.

     burės, buriuoti, buriavimas(būrės, būriuoti, būriavimas).

     dosnus, dosnumas, dosniai(duosnus, duosnumas, duosniai).

     filmas(filma).

     grasina, gresia, grasinimas (grąsina, gręsia, grąsinimas).

     hibridas (hybridas).

     intymus (intimus).

     intriga (intryga).

     kompetentingas (kompetetingas), plg. kompetencija.

     kontrapasiūlymas (kontra-pasiūlymas).
Drauge rašomi ir kiti panašūs sudurtiniai žodžiai, kuriuos pirmiau kai kas rašydavo su brūkšneliu, pvz.: ultravioletinis, vicedirektorius, vicepirmininkas ir pan.

     liudyti, liudininkas, liudijimas (liudyti, liudininkas, liūdymas).

     melodija (meliodija).

     mėgstamas (mėgiamas). Mėgiamas yra tarminė forma, nes kai kur tarmėse sako ne: aš mėgstu, tu mėgsti, jis mėgsta, bet: aš mėgiu, tu tnėgi, jis mėgia. O juk žinome, kad esamojo laiko neveikiamieji dalyviai padaromi iš esamojo laiko trečiojo asmens veiksmažodžių, pridedant galūnę -mas, -ma, pvz.: myli - mylimas, mylima; rašo - rašomas, rašoma; mėgsta - mėgstamas, mėgstama.

     mokyti, mokytis, moko, mokosi (mokinti, mokintis, mokina, mokinasi). Mokinti yra tarminė forma. Jeigu sakome mokinti, tai turėtume taip pat sakyti "ponas mokintojas”.

     mugė (mūgė). natūralus (natūralūs). pagalba, pagalbininkas (pagelba, pagel-bininkas).

     pomidoras (pamidoras). Dėl to čia rašome o, bet ne a, kad šis žodelis yra kilęs iš pranc. pomm d’or, ital. pomodoro arba potnidoro.

     propaganda (propoganda), plg. lot. propagare.

     radijas (radija), bet: radioaktyvumas.
Kai šis žodis vartojamas atskirai, tai rašome su j (radijas), bet kai jis yra sudėtinio žodžio dalis, tai rašome be j (radioaktyvumas).

     salonas (salionas).

     sėkmė (sekmė).

     seniai (senai). Kai kalbame apie laiką, tai sakome seniai. Prieveiksmis senai ką kita reiškia, pvz.: Jis senai atrodo.

     spalvotas (spalvuotas). Šios rūšies būdvardžiai, padaryti iš vyriškosios giminės daiktavardžių, paprastai turi priesagą -uotas, o iš moteriškosios giminės daiktavardžių turi priesagą -otas, pvz.: miškas -miškuotas, plaukas - plaukuotas, ūsas -ūsuotas; rasa - rasotas, šaka - šakotas, spalva - spalvotas. Bet yra ir išimčių, pvz.: pilvas - pilvotas.

     tėkmė (tekmė).

     trise (tryse).

     trukdyti (trugdyti). Šio žodžio rašyba dėl to kelia abejonių, kad jo kilmė nelabai aiški — negalima jo taip pakeisti, kad po to neaiškaus priebalsio būtų balsis. Tačiau kai kur tarmėse sako ne trukdyti, o trukinti. Tad iš šios tarminės formos paaiškėja ir jo kilmė.

     tūkstančio (tūkstanties). Tą pat galima pasakyti ir apie Čiurlionio (ne Čiurlionies).

     užtarimas, užtarti (užtarymas, užtaryti). Pirmiau ypač maldaknygėse buvo įprasta rašyti užtaryti ir užtarymas, užuot taisyklingai rašius užtarti ir užtarimas.

•    Jonas Paulius II vasario 12-19 dienomis aplankė Nigeriją, Beniną, Gaboną ir Ekvatoriaus Gvinėją. Tai buvo pirma popiežiaus kelionė po jo sužeidimo. Šioje Afrikos kelionėje popiežius susitiko su tų valstybių vadovybėmis, su vyskupais, kunigais, klierikais, seselėmis, diplomatinio korpuso nariais, universitetų studentais, katekistais, organizacijų vadais, darbininkais ir kitais, daugeliui grupių aukodamas šv. mišias. Šioje dešimtoje savo kelionėje į užsienio kraštus popiežius priminė laikytis šeimos ryšių, saugotis materializmo, branginti savo idealus ir tradicijas, vengti svetimų ideologijų, kalbėjo prieš biurokratų neteisybes, užtarė varguomenę.

•    Jonas Paulius II ruošiasi gegužės 13 d. vykti į Portugaliją, vėliau lankyti D. Britaniją, Šveicariją, o spalio mėn. — Ispaniją.

•    Nikaragvos sandanistų vyriausybė ištrėmė tris seseles vienuoles ir du kunigu. Pranešama, kad į provincijos mokyklas atsiunčiami kubiečiai, kurie ten dėsto ispanų kalbą ir marksizmą.

•    Gvatemaloje sausio 20 d. buvo nušautas domininkonas vienuolis kun. Carlos Morales, 36 m. Velionis buvo gvatemalietis. Nušautas iš pravažiuojančio automobilio.