•    Monaco princesė Grace Kelly, buvusi JAV filmų žvaigždė, padarė tris įkalbėjimus, užtrunkančius po pusvalandį. Juose ji, įprašyta kun. Patrick Peyton, skatina dažniau kalbėti rožinį.

•    Wisconsin universitete birželio 24-27 d. įvyko trečioji metinė religijos ir darbininkijos atstovų konferencija. Buvo svarstoma, kaip galėtų Bažnyčios ir darbininkijos atstovai jungtinėmis jėgomis sėkmingiau kovoti prieš ekonominius sunkumus.

•    Škotijos protestantų laikraštis “The Monthly Review” parašė straipsnį, kuriame skelbia, kad protestantai turėtų pasimokyti iš Katalikų Bažnyčios, jeigu nori išsilaikyti ir nesužlugti. Laikraščio redaktorius kun. Donald Macleod straipsnyje pažymėjo, kad “katalikų novicijai yra gerai paruošti, kunigai yra tinkamai paskirstyti, pasauliečiai sumaniai įtraukiami. Kaip mes, palyginamai, esame atsilikę! Neturime žymių pamokslininkų. Neturime geros švietimo programos. Jokio evangeliško balso komunikacijos priemonėse”. Škotijoje yra apie 5 mil. gyventojų, kurių 1 milijonas Škotijos Bažnyčios narių, o katalikų yra apie 820.000.

•    JAV ekumeninio sąjūdžio kovai prieš alkį pasaulyje pirmininkas kun. Robert Coli paskelbė, kad apie 15 milijonų žmonių pasaulyje kasmet miršta nuo alkio ir bado.

•    Vietname komunistai stiprina religinį persekiojimą. Nuo 1975 m. daugiau kaip 200 katalikų kunigų buvo suimti, visos seminarijos, išskyrus vieną, uždarytos. Persekiojami ir protestantai bei budistai. Apie 50 protestantų kunigų internuoti vadinamose perauklėjimo stovyklose, didžioji protestantų seminarija uždaryta. Budistų jaunimui draudžiama ruoštis religiniam gyvenimui. Tikintieji yra priversti veikti pogrindyje.

•    Okupuotoje Lietuvoje birželio 6 d. įšventinta 18 naujų kunigų, baigusių seminariją Kaune. Šventimus 16-kai suteikė Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų administratorius vysk. L. Povilonis, o dviem Panevėžio vyskupijos diakonams šventimus suteikė Panevėžio vyskupijos administratorius vysk. R. Krikščiūnas. Vilniaus vyskupija gavo 5 naujus kunigus, Kauno arkivyskupija 4, Telšių ir Kaišiadorių po tris, Vilkaviškio vyskupija vieną.

•    JAV katalikų skaičius pamažu auga, ir 1980 m. duomenimis, šiame krašte katalikų Bažnyčia turėjo 50,4 mil. narių, Jungtinė metodistų Bažnyčia - 9,58 mil., liuteronų — 2,35 mil., Kristaus Bažnyčia turi 1,73 mil., presbiterionų — 2,42 mil., episkopalų — 2,78 mil., adventistų — 571.141, mormonų — 2,81 mil. Duomenis pateikė JAV ir Kanados bažnyčių metraštis.

•    San Francisco arkivyskupas John Quinn pakvietė Motiną Teresę atidaryti jos įkurto Meilės misininkių vienuolyno noviciatą jo vyskupijoje. Iki šiol tas vienuolynas turėjo noviciatą Romoje, bet įkūrus šį naują noviciatą, jame bus ruošiamos seselės JAV-bėms ir Centrinei Amerikai.

•    Prel. Liudvikas Mendelis, ilgametis Šv. Alfonso parapijos, Baltimorėje, klebonas, mirė liepos 15 d., sulaukęs 84 metų amžiaus. Buvo lietuviškos dvasios žmogus, uolus kunigas. Tą pačią savaitę, liepos 12 d., mirė ir jo brolis kun. Jonas F. Mendelis, 82 m., paskutiniu metu sirguliavęs ir gyvenęs Ft. Lauderdale, Floridoje.

•    Arkiv. Jonas Bulaitis įteikė savo skiriamuosius raštus Centro Afrikos prezidentui Kolinghba, tapdamas tos respublikos nuncijumi.

•    Danijos ministras pirmininkas Jorgenson pareiškė spaudai, kad Danija, Norvegija ir Švedija ruošiasi užmegzti diplomatinius ryšius su Vatikanu.

•    Okupuotoje Lietuvoje Kaišiadorių apaštaliniu administratoriumi paskirtas vysk. Vincentas Sladkevičius, buvęs tos vyskupijos augziliaras, bet okupantai tada jam neleido eiti pareigų. Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros apaštaliniu administratoriumi paskirtas kun. Antanas Vaičius, kuris pakeltas į vyskupus. Vysk. Sladkevičius yra gimęs 1920 m., kunigu įšventintas 1944 m., vyskupu 1957 m. Naujasis vyskupas A. Vaičius yra gimęs 1926 m., kunigu įšventintas 1950 m. Vysk. Julijonas Steponavičius ir toliau pasilieka Vilniaus apaštaliniu administratoriumi, bet okupantai jam neleidžia eiti pareigų.

•    Iš Lenkijos kalėjimo slapta išsiųstas laiškas praneša, kad ten kaliniai mušami, daugelis dėl blogo maisto serga, iš kalinių atimami religiniai dalykai. Politiniai kaliniai turi net blogesnes sąlygas už kriminalinius. Paskutiniu metu nemažai politinių kalinių paleista. Išleistos visos moterys.

•    JAV-se, Springfielde, Mo., Šv. Onos karmelitų vienuolyno bažnyčioje birželio 30 d. aukojo pirmas Mišias kun. James Parker. Jis yra buvęs episkopalų kunigas, vedęs, turi dvi dukteris, bet jis perėjo į katalikybę ir buvo įšventintas katalikų kunigu.

•    Jonas Kuprionis, miškininkas, profesorius, skautų veikėjas, mirė liepos 8 d. savo namuose Van Nuys, Calif., sulaukęs 80 m. Jau anksčiau negalavo širdimi. Buvo pažangus mokslininkas, veiklus visuomenininkas, laikraštininkas.

•    Nauju Čikagos arkivyskupu vieton mirusio kard. Cody paskirtas Cincinnnati arkivyskupas Joseph L. Bernardin, 54 m. amžiaus. Jo tėvai — imigrantai iš Italijos. Tėvas buvo granito skaldytojas, mirė vėžiu, kai dabartiniam arkivyskupui tebuvo 6 m. Motina tebėra gyva, 77 m., slaugymo namuose. Busimasis arkivyskupas mokėsi parapinėj mokykloj, baigė Columbia aukšt. mokyklą. Lankė Carolinos universitetą, besimokydamas ir dirbdamas. Universitete tris semestrus studijavo mediciną, bet, bedirbdamas ligoninėj, nusprendė tapti kunigu. Lankė Švč. Marijos kolegiją Kentucky, o paskui įstojo į Švč. Marijos seminariją Baltimorėj. Studijas gilino Katalikų universitete Vašingtone, kur gavo pedagogikos magistro laipsnį. Čikagos De Paul universitetas, pagerbdamas jį, išrinktą JAV vyskupų konferencijos prezidentu, suteikė jam daktaro laipsnį. Kunigu įšventintas Kolumbijoj 1952 m. Tarnavo įvairiose bažnytinėse pareigose Charlstone, S.C., kol popiežius Paulius VI jį 1966 m. paskyrė Atlantos vyskupu-padėjėju. 1968 m. jis buvo perkeltas į Vašingtoną ir paskirtas JAV vyskupų konferencijos ir JAV katalikų konferencijos gen. sekretoriumi. 1972 m. buvo paskirtas Cincinnnati arkivyskupu. Į Čikagos arkivyskupo pareigas įvesdintas rugpjūčio 25 d., arkiv. Bernardin yra parodęs daug prielankumo lietuviams. Jis lietuvių delegaciją net yra pakvietęs pietų. Vyskupų susirinkime pravedė rezoliuciją, kurioje buvo suminėta Lietuva. Cincinnati arkivyskupijos laikraštis yra išspausdinęs jo ilgą straipsnį apie persekiojimus Lietuvoje.

•    Solistė Nancy Jo Mann, kai ją paliko vyras, giminių įkalbėta nusprendė daryt abortą. Klinikoje jai buvo įleista druskinių skysčių, kurie graužia negimusį ir būna aborto priežastimi. Solistė pasakoja, kad ji pajutusi, kaip kūdikis įsčiose spurda. Visa to ji buvo taip paveikta, kad dabar pradėjo akciją, pavadintą: “Women Exploited by Abortion”. Važinėja po įvairias JAV vietas, vesdama kovą prieš negimusių kūdikių žudymą.

•    Italijos parlamento priimtu įstatymu per keturis mėnesius iš Italijos galima nemokamai siųsti į Lenkiją maisto, rūbų, vaistų ir kitas siuntas paštu.

•    Vatikane išspausdintas pirmas mišiolas ekarunąų kalba, kurią naudoja apie pusė milijono gyventojų Mozambike, Afrikoje.

•    Tasmanijos laikraštis “Togatus” išleido dokumentinį priedą apie Sovietų Sąjungoje kalinamus sąžinės kalinius. Pusė leidinio skirta lietuviams kaliniams.