PATINKA KELIONĖS APRAŠYMAI

Gerbiamas Tėve,

     Tik ką perskaičiau Jūsų redaguojamame žurnale straipsnį “Skausmuose gimusios tautos krašte (II), rašytą Henriko Staso (autoriaus nepažįstu). Esu sužavėta autoriaus pastabumu ir susidomėjimu aztekų ir meksikiečių istorija ir jų kultūros eiga. Atrodo, kad Jūsų vadovaujama kelionė buvo labai įdomi, ir keliautojai domėjosi daug daugiau kuo, negu tik Acapulco viešbučiais ir paplūdimiais.

     Labai ačiū už tokį įdomų straipsnį. Lauksiu kitos jūsų kelionės.

Bronė Kova

*

Gerbiamieji Tėvai Jėzuitai,

     Jūsų leidžiamas žurnalas labai įdomus. Ačiū. Dar prašytumėm daugiau duoti straipsnių auklėjimo ir moralės klausimais. Norėčiau, kad parašytumėte apie ignoravimą. Pasitaiko net ir labai religingoje šeimoje, kad yra ignoruojamas net labai artimas žmogus. Kai tai tęsiasi ilgesnį laiką, tai tas ignoruojamas asmuo atsiduria labai sunkioje padėtyje. Tai ne tik sužaloja ignoruojamą žmogų, bet ir tas, kuris ignoruoja, kerta šaką, ant kurios sėdi.

Viktorija

Mieloji Viktorija,

     Atrodo, kad čia yra Jūsų šeimos problema, bet panašių problemų pasitaiko ir kitose šeimose. Teisingai Jūs pastebite, kad tai kenkia abiem. Reikia kaip nors vienam ar kitam pradėti kalbėtis ir stengtis išsiaiškinti priežastis.

*

Gerbiamieji “Laiškų lietuviams” darbuotojai,

     Žurnalas gražus savo forma. Tos formos reikėtų ir toliau laikytis. Visi straipsniai įdomūs, turtingi ir mano perskaitomi, pradedant pirmuoju ir baigiant paskutine viršelio raide.

     Esu buvęs mokytojas ir nuo jaunystės priklausau skautiškam sąjūdžiui. Nors jau artėju į savo gyvenimo saulėlydį, bet jaunimo auklėjimas, jo išlaikymas išeivijoje yra mano gyvenimo pagrindas. Jūsų žurnale gaudyte gaudau rašinius apie jaunimą, lietuvių kalbą, įvykius pavergtoje tėvynėje. Galiu pasakyti, kad jūs visko duodate, kas mane domina. Duokite ir daugiau straipsnių jaunimui, patarimų mokytojams, jaunimo organizacijų vadovams. Jei galima, pageidaučiau pasisakyti apie Lietuvoje buvusius Kalėdų, Velykų, Sekminių, Joninių, šienapjūtės, rugiapjūtės ir kitus papročius.

     Geriausi linkėjimai seselei Margaritai, tėvui Vaišniui, kun. A. Saulaičiui ir visam žurnalo darbuotųjų kolektyvui.

Alg. Karpavičius

*

Gerbiamieji,

     Siųsdamas 8 dolerių prenumeratą (kaina pigi, galėtų būti žymiai didesnė!), noriu porą žodžių tarti dėl žurnalo turinio, kuris, matyt, iš įsibėgėjimo taikomas daugiau liaudžiai, bet ne inteligentijai. Kai kurie straipsniai labai konservatyvūs, o kartais ir arogantiški. Tokia lektūra ne visus patenkina, o kai kuriuos ir supykina.

J. Juška

Gerbiamasis,

     Dėkojame už pastabas. Redakcija labai gerai supranta, kad ne visi straipsniai būna tokie, kokių norėtume. Bet ką padarysi — trūksta bendradarbių, kurie parašytų įdomesnių ir aktualesnių straipsnių. Dažnai dedame, ką turime, kad tik galėtų laiku numeris išeiti. Jeigu būtų pasirinkimas, tai bent pusės dabar spausdinamų rašinių nedėtume. Mes esame labai dėkingi visiems už kritiką ir patarimus, bet būtume dar dėkingesni, jeigu tie, kurie gali, ką nors parašytų. Tai būtų ir mūsų praėjusiame konkurse paskelbtos temos pagrindinė mintis: užuot keikus tamsą, verčiau uždegti bent mažą žvakutę.

*

Gerbiamoji Redakcija,

     “Laiškai lietuviams” labai įdomūs, jie niekad nepasensta. Mielai juos skaitau ir esu labai patenkintas.

Julius Rūkas

*

     Puikus žurnalas ir vis tobulėjantis, su malonumu skaitomas ir visuomet labai laukiamas svečias.

E. Ribokienė

*

     Jūsų žurnalas yra geriausias mūsų šeimos draugas. Jį skaitau su dideliu malonumu.

Steponas A. Bučmys

*

Gerbiamasis Redaktoriau,

     Jūs dažnai rašote šeimos klausimais. Tai labai naudinga ir įdomu. Skaitau su malonumu. Dabar, savo sūnui prašant, norėčiau, kad atsakytumėte į klausimą, dėl ko tiek daug mūsų išeivių šeimų skiriasi. Daugelis jaunuolių, sukūrę lietuviškas šeimas, labai greitai išsiskiria. Kodėl? Būčiau labai dėkingas, jeigu apie tai plačiau paaiškintumėte.

E. P. Sandanavičius

Gerbiamasis,

     Prieš keletą metų davėme visą seriją straipsnių šiuo klausimu. Manome, kad gal ir ateinančiam konkursui pasiūlysime panagrinėti šią temą. Išsiskyrimo priežasčių gali būti labai įvairių, bet dažnai skiriasi jaunimas dėl to, kad šeimyniniam gyvenimui nebūna rimtai pasiruošę, kad iš vedybinio gyvenimo laukia tik malonumų, o nepagalvoja, kad, norint sugyventi, reikia atsisakyti egoizmo ir mokėti pasiaukoti.