Mama Ada

     Kol vaikas nepradeda eiti į mokyklą, jis yra izoliuotas nuo gatvės gyvenimo. Jo pasaulis yra namai; jo autoritetas — tėvai. Bet tai dar nereiškia, kad vaikas viską be jokios kritikos priimtų, kas vyksta jo namuose. Jau priešmokykliniame amžiuje vaiko dvasioje pasireiškia namų įtaka, kas dažnai nustebina motiną, kuri negali suprasti, iš ko vaikas išmoko blogų papročių ir ydų, kai jis yra motinos priežiūroje, kai svetima įtaka dar jo negalėjo paliesti.

     Daug įtakos vaiko charakterio vystymuisi turi namų aplinkos dvasia. Jei motina apsileidusi savo pareigose, jei melas yra dažnas namų svečias, jei teisingumas šlubuoja, jeigu namie vis girdėti tėvų barniai, vienas kito plūdimas, girtuokliavimai, tai vaikas tokią blogą namų įtaką jaus visą savo gyvenimą.

     Norint šių blogybių išvengti namuose, tėvams neužtenka tik aprūpinti vaikučius drabužiais ir skaniu maistu. Jiems reikia duoti daug daugiau. Pradedant vaikus auklėti, reikia pirmiausia save perauklėti, reikia daug įprastų ydų atsižadėti, reikia kasdien daryti sąžinės sąskaitą. Radus savo ydų, kurių nenorėtum matyti savo vaikuose, stenkis tuoj jų atsikratyti.

     Vaikai, pradėję eiti į mokyklą, stebi mokytojus. Jeigu mokytojas įsigyja vaikučio pasitikėjimą, apgalvotai perteikdamas mokomąjį dalyką vaikui suprantamu būdu, tai jau yra daug pasiekta. Nors vaikas bus ir mažesnių gabumų, vis tiek galės būti geras mokinys, jei bus gavęs gerą pagrindą šeimoje, jeigu mokykloje bus tinkamai auklėjamas. Bet jeigu vaikas ateina iš netvarkingos šeimos, jeigu mokykloje mokytojų nėra suprastas ir mėgstamas, jeigu dažnai be reikalo bus baudžiamas, tai iš tokio vaiko, nors jis būtų ir gabus, netenka daug ko laukti. Tokie vaikai ir kitiems darys blogą įtaką.

     Labai svarbu gerai užpildyti pomokyklinį laiką namie. Vaikas neturi būti nuolatinis gatvės gyventojas. Pažįstu šeimų, kurios nupirko televizijos aparatą tik tam, kad vaikus pririštų namuose, kad jie neslampinėtų gatvėse. Bet ir televizija gali atnešti blogybių, jeigu motina nekontroliuos jų programų, o vaikui leis žiūrėti, ką tik jis nori, kas tik jam patinka.

     Dažnai vaikai pasirenka žiūrėti visokias žiaurias programas, kur šaudomasi ir mušamasi. Tada ir vaikas išmoksta vartoti kumštį, partrenkti kitą ant žemės, kad būtų toks "herojus”, kaip matė televizijos programose. Motina su tokiais vaikais ne tik savo namuose turi bėdų, bet nuolat girdi ir kaimynų skundus dėl išmušto lango, dėl prakirstos kito vaiko galvos ar sutinusios nosies.

     Tad tėvai turi nuolat budėti, saugoti vaikus nuo blogų įtakų ir duoti jiems gerą pavyzdį. Jeigu to nebus, vaikai tėvams nebus paguoda, o tik nuolatinis širdies skausmas.

■    Popiežius Jonas Paulius II balandžio 13 d. paskelbė šventuoju kuklų pranciškonų vienuolį kunigą Antonio Fasani, gimusį 1681 m., išgyvenusį 71 m. amžiaus.

■    Kanadoje Lietuvos krikšto 600 metų sukakties pagrindinis minėjimas bus Toronte 1987 m. spalio mėnesį.