■    Antanas Salys. RAŠTAI. IV tomas. Lietuvių kalbos tarmės. Išleido 1992 m. Lietuvių katalikų mokslo akademija, Piazza della Pilotta 4, Roma, Didelis formatas, XIV-374 psl.

     Tai jau IV ir paskutinis Petro Joniko redaguotas Antano Salio raštų tomas. Štai visų keturių tomų apimtis ir išleidimo metai: I t., XXIV-570 psl., Roma 1979; II t., XVI-696 psl., Roma 1983; III t., XIX-545 psl., Roma, IV t., XIV-374 psl., Roma.

     Tad, kaip matyti, IV tomas yra pats mažiausias, bet redaktoriui teko su juo daugiausia vargti. Štai ką jis pats apie tai rašo: “Ketvirtas (paskutinysis) A. Salio raštų tomas skiriamas lietuvių kalbos tarmėms. Jame sudėti atskirais leidiniais išėję autoriaus raštai (Lietuvių kalbos tarmės, 1946; Die žemaitischen Mundarten, 1930), o taip pat straipsniai, spausdinti Lietuvių Enciklopedijoje ir kituose leidiniuose.

     Lietuvių kalbos tarmių (1946) turinio rodyklė atkeliama į tomo pradžią, bet Die žemaitischen Mundarten veikalo, kurio originalas čia duodamas perfotografuotas, turinio rodyklė paliekama pačiame originale.

     Dėl ypatingų šio tomo redagavimo sunkumų, tomo redaktoriui, ypač dalimis siuntinėjant (į užjūrį!) leidėjui medžiagą, ne visur buvo įmanoma apžvelgti galutinai, su visomis smulkmenomis jau spaustuvės atliktą viso tomo teksto ištaisymą”.

■    METMENYS, 63. Kūryba ir analizė. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickson College, Carlisle, Pennsylvania 17013. Dailės priežiūra: Vytautas O. Virkau. Techninė redaktorė: Henrieta Vepštienė. Administracija: Aleskas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd, St Petersburg

     Beach, FL 33706. Leidžia AM&M Publications nuo 1959 m. dukart per metus. Pavienio numerio kaina — 8 d. Prenumerata metams (du numeriai) Kanadoje ir JAV — 15 dol., Lietuvoje — 20 dol. Kanados ir užsienio prenumeratoriai prašomi čekius siųsti JAV valiuta.

     Laikydamiesi liberalios politikos, leidėjai ir redaktoriai iš bendradarbių nereikalauja vien tokių minčių, su kuriomis pirmieji visada sutiktų.

     Spaudžia M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.

■ MUZIKOS ŽINIOS. 1992 metai, Nr. 243. Leidžia Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjunga. Redaktoriai: Kazys Skaisgirys ir Stasys Sližys. Administratorius: Antanas Giedraitis, 7310 S. Califomia Ave., Chicago, IL 60629. Prenumeratos kaina metams — 5 dol.

     Straipsnių tekstus surinko Teresė Bogutienė, spausdino M. Morkūno spaustuvė.

     Šis numeris ypač yra skiriamas pagerbti lietuviams muzikams jubiliatams. 90 m. amžiaus sukaktį švenčia: sesuo M. Bernarda ir Vincė Jonuškaitė; 85 m.: Jeronimas Kačinskas, Petras Armonas, Vaclovas Romanas, Jonas Žukas, Vincas Mamaitis, Stasys Liepas; 80 m.: Sofija Adomaitienė, Genovaitė Giedraitienė, Birutė Smetonienė, Eleonora Miniukienė-Dvarionaitė, Povilas Mariukas, Jurgis Lapsaitis, Juozas Sodaitis. Yra ir keletas įdomių straipsnių įvairiais muzikos klausimais.

■    Etijopijoje nuo 1992 m. pradžios nužudyta 9 kunigai ir vienuoliai.

■    Rusijoje įregistruotas Jėzaus Draugijos nepriklausomas skyrius. Pirmą kartą po revoliucijos yra įregistruota katalikų vienuolija.

■    Kauno kunigų seminarijos klierikams, o paskui seselėms vienuolėms rekolekcijas vedė prel. V. Balčiūnas.

■    Iš Romos į Lvovo katedrą perkeltus kard. Juozapo Slipij palaikus aplankė daugiau kaip milijonas žmonių. Jis buvo komunistų kankinys.

■    Krikščionių vaikų fondo direktorius dr. P, Makori paskelbė, kad į Lietuvą pagalbos reikalingiems išsiųsta 730.000 paketų daržovių sėklų, kurių vertė 369.000 dol.