■    Vokietijos šalpos organizacija “Kirche in Not”, remianti katalikų spaustuvės Kaišiadoryse projektą, laikinai atsisakė aprūpinti spaustuvę pajėga “Speedmaster” tipo spausdinimo mašina. Katalikų spaustuvininkams įgijus patyrimo ir paaiškėjus, kad tokia spausdinimo mašina tikrai reikalinga, kad pajėgtų aprūpinti tikinčiuosius religine literatūra, klausimas būtų persvarstytas.

■    Kaune pašventinti Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos, Lietuvoje žinomos kaip Vargdienių seserys, o JAV kaip putnamietės - vienuolijos pamatai. Statyba vyksta už Putname, CT, esančio vienuolijos centro seserų suaukotas lėšas.

■    Kun Vaclovas Aliulis, Katalikų pasaulio leidyklos direktorius ir “Katalikų pasaulio” žurnalo pirmasis redaktorius, 1993 m. vasarą išrinktas Marijonų vienuolijos generaliniu vikaru, spalio mėn. išvyko į Romą, kur gyvens ir Marijonų vadovybėje darbuosis 6 metus.

■    Balfas, Lietuvos vyčiai, Religinė šalpa, Lietuvos vaikų viltis, Mercy Lift, Saulutė, Caritas, Lietuvos vaikų globa ir kitos įvairios organizacijos Amerikoje veikia labdaros srityje, įvairiais būdais padeda vargstantiems Lietuvoje.

■    Kaišiadorių vyskupija paskyrė kun. Gintarą Tamošiūną dvejiems metams Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje kapelionu.

■    Pagal Amerikos religijų enciklopediją (Ency-clopedia of American Religions) čia priskaitoma nuo 700 ligi 800 įvairiausių religijų.

■    Pop. Jonas Paulius II, grįžęs iš kelionės Baltijos kraštuose, visuotinėje audiencijoje Vatikane pareiškė, kad norėtų aplankyti Rusiją ir Ukrainą.

■    Nauju vikaru Punsko parapijoje yra paskirtas kun. Virgilijus Veprauskas iš Kauno arkivyskupijos.

■    Clevelando Dievo Motinos parapijos Susikaupimo dieną pravedė Vincas Kolyčius iš Toronto.

■ Katalikiška medicininės labdaros organizacija (Catholic Medical Mission Board) nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pradžios Lietuvai suteikė medicininės pagalbos daugiau kaip už aštuonis milijonus dolerių. Antrą medicininės pagalbos labdarą, 458.371 dol. vertės, atsiuntė Lietuvos vyčiai, talkininkaujant World Medical Relief, Inc. organizacijai iš Detroito.

■    Medininkuose, toje vietoje, kur 1991 m. liepos mėn. buvo nužudyti septyni Lietuvos muitinės tarnautojai, pastatytas septynių kryžių, pamate sujungtų, paminklas. Lapkričio 5 d. jį pašventino vysk. Juozas Tunaitis.

■    Prieš Kalėdas Šv. Jurgio liet. parapijos Clevelande Šalpos centras išdalijo 302 krepšius maisto, suaukoto parapiečių ir kitų geradarių, 254 šeimoms.

■    Vatikano lietuviškąsias radijo laidas tvarko kun. Virginijus Veilentas, jam padeda Jonas Malinauskas, atvykęs iš Punsko ir studijuojąs Romoje, Grigaliaus universitete.

■    Utenoje praėjusį lapkričio mėnesį vyko jaunųjų giesmininkų konkursas. Šio renginio iniciatorius — Dievo Apvaizdos bažnyčios klebonas kun. S. Sudentas.

■    Vysk. Paulius Baltakis su kun. E. Putrimu 1993 m. rugsėjo 10-13 d, aplankė Suvalkų trikampio lietuvių bendruomenes ir aptarė sielovados problemas su naujuoju tos srities ordinaru vysk. W. Ziemba.

■    Lietuvoje veikia apie 15 moterų vienuolynų — kongregacijų. Jų tikslai — švietimas, jaunimo auklėjimas, labdara, socialinis aprūpinimas, pagalba vargšams, ligonių slaugymas, katechizacija, našlaičių globa, pagalba parapijoms ir pan.

■    1993 m. rugsėjo 1 d. atidaryta pirmoji katalikų kunigų seminarija Maskvoje. Jos rektoriumi paskirtas Veronos vyskupijos, Italijoje, kun. mons. Bernardo Antonini. Šiuo metu šioje seminarijoje mokosi 11 klierikų.

■    Prel. Jonas Kučingis, buv. Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero liet. parapijos klebonas, naujos bažnyčios, erdvios salės ir seselių namų statytojas, katalikybės ir lietuvių kultūros išlaikymo puoselėtojas, 1993 m. gruodžio 23 d. atšventė 85 m. amžiaus sukaktį.

■    Lapkričio 11 d. pop. Jonas Paulius II priėmimo metu, lipdamas laiptais, paslydo ir išsinarino dešinįjį petį, kuris, jo gydytojo ortopedo nuomone, galės sugyti per šešias savaites.

■ Nekaltai Pradėtosios Šv. Mergelės Marijos vienuolija, įsteigta 1919 m. spalio 15 d. vysk. Jurgio Matulaičio, pradžioje veikė tik Lietuvoje (Vargdienių seselės), nuo 1936 m. JAV, nuo 1948 m. ir Kanadoje (putnamietės). Per tuos 75 m. seserys steigė spaustuves ir jose dirbo, redagavo laikraščius ir jiems rašė, padėjo kunigams, vienuoliams; prižiūrėjo našlaičius, rūpinosi vargšais, ligoniais, seneliais; auklėjo jaunimą bendrabučiuose, mokyklose, stovyklose ir organizacijose.

■    “Kad nebūtų mūsų mieste nė vieno, neturinčio iš ko pasigaminti Kūčių valgių, kad nebūtų tą šventą vakarą alkanų ir sušalusių”, “Kauno diena” lapkričio mėn. paskelbė pradedanti labdaringą akciją.

■    Broniaus Kviklio, žurnalisto, redaktoriaus, visuomenininko, “Mūsų Lietuvos” 4 t., “Lietuvos bažnyčių” (vyskupijų) 7 t. ir kitų knygų autoriaus, didžiulį archyvą jo dukros 375 dėžėse nusiuntė Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekai Kaune.

■    Kun. Vaclovas Katarskis, Dayton, OH, Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, mirė 1993 m. gruodžio 20 d.

■    Pažaislio vienuolyno bažnyčioje vyksta dideli remontai, rūsyje daromi kasinėjimai ir archeologiniai tyrinėjimai. Manoma, kad dar keletą metų šioje bažnyčioje negalės vykti pamaldos.

■    Gruodžio mėn, žydai švenčia džiaugsmo, šviesos ir stebuklo šventę — Chanuka (hebrajų k. — “pašventimas”). Ji švenčiama aštuonias dienas, kasdien uždegant vis po naują žvakutę ritualinėje šiam įvykiui skirtoje žvakidėje.

■    Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa suteikė stipendijas trims studentėms — seselėms: Ramunei Murauskaitei, Daliai Verbylaitei ir Elonai Gubavičiūtei. Jos studijavo katechizaciją ir anglų k. Notre Dame institute (Arlington, VA) ir Pranciškonų universitete (Steubenville, OH).

■    Pop. Jono Pauliaus viešnagės metu Lietuvoje buvo išleistas lankstinukas lietuvių ir anglų k. “Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizitas Kaune 1993. 09.06”. Leidinio pagrindinis tekstas yra kard. V. Sladkevičiaus. Deja, vertimo anglų k. labai prasta.

■    Juozas B. Laučka, žymus lietuvių katalikų veikėjas JAV, mirė 1993 m. rugsėjo 9 d. Vašingtone, palaidotas Silver Springs, MD, kapinėse. Jis veikė ateitininkuose, Lietuvių katalikų federacijoje, Lietuvos Vyčiuose, Amerikos Lietuvių taryboje, NCWC, Balfe. Tai buvo plataus masto visuomenininkas, didelis tolerantas, gabus organizatorius.

■    Panevėžyje kun. Petro Kavaliausko, Šv. Trejybės bažnyčios klebono, rūpesčiu, Marijonų mokyklos patalpose įkurta kurtiesiems ir silpnai girdintiesiems mokykla, kur jie mokysis amato. Ten pat įkurta ir katalikiška vaikų dailės mokykla, kurioje mokys dail. K. Naruševičius.

■    Vysk. Pauliaus Baltakio, OFM, kuris keletą kartų yra lankęsis Lietuvoje, o paskiausiai popiežiaus lankymosi metu, nuomone, Lietuvoje yra daug idealistiškai nusiteikusio jaunimo.

■    Kun. Antanas Švedas, MIC, gimęs 1909 m., kunigu įšventintas 1935 m., II Pasaulinio karo metu buvęs kariuomenės kapelionu, 1993 m. lapkričio 21 d. mirė Argentinoje, Rosario mieste, kur dirbo nuo 1960 m.

■    1993 m. vasarą pirmą kartą aplankė Rusnės salą, esančią Nemuno žiotyse, Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Senojoje Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčioje, kai ji buvo suremontuota, melsis ir evangelikai liuteronai, ir katalikai.

■    Prof. dr. Vytautas Stasys Vardys, išdirbęs 34 m. akademinį darbą Oklahomos universitete, mirė 1993 m. spalio 18 d. Palaidotas St. Joseph kapinėse Norman, Oklahoma.

■    1993 m. rugsėjo 15-19 d. Sicilijoje, Sirakūzuose, vyko Tarptautinis Katalikiškos spaudos sąjungos Europos regioninis suvažiavimas. Lietuvių katalikų religinei šalpai tarpininkaujant ir finansuojant, suvažiavime dalyvavo du katalikiškos spaudos bendradarbiai iš Lietuvos.

Juoz. M.