CHIARA LUBICH

     Šie komentarai spausdinami 84 kalbomis ir dialektais. Juos gauna 14 milijonų žmonių visame pasaulyje. Juos taip pat garsina radijas ir televizija savo programose. O mus visus, kurie stengiamės gyventi pagal Dievo žodį, tai skatina nepasiduoti sunkenybėms ir dar uoliau darbuotis, tuo būdu kovojant su blogiu ir jį mažinant visame pasaulyje. Tos statistikos visuomet reikalingos mums ir kitiems, kurie tokiu gyvenimu domisi, nes jos primena ir rodo, kad darbuojamės ne veltui

“O kas laikos jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą”(1 Jn 2,5).

     Tas tvirtinimas turi būti suprantamas aplinkybių šviesoje, kuri skatino apaštalą Joną rašyti tą pirmąjį laišką. Jis tada pasipriešino klaidatikiams, kurie, neigdami istorinio Jėzaus dieviškumą, teisino Jo žodžių nesilaikymą.

     Tame laiške Jonas iš naujo tvirtina, kad krikščionis, gyvendamas pagal Jo žodžius, dalyvauja tikrame Dievo gyvenime. “Laikymasis Jo žodžių” nėra vienintelė sąlyga turėti amžinąjį gyvenimą tik ateity. Tie žodžiai jau dabar ruošia mumyse Dievo gyvenimą, ir tai jau yra pradžia amžinojo gyvenimo.

     Nėra jokios abejonės, kad apaštalas nori mums pasakyti, jog autentiškas krikščionio gyvenimas ir tikra Dievo meilė reiškiasi ne tiek gražiomis kalbomis ir spėliojimais, bet konkrečiu veikimu, vykdant įsakymą “kurį nuo pradžios esate gavę” (1 Jn 2,7).

     Bet jis nori paaiškinti kai ką daugiau. Jis nori pasakyti mums, kad gyvenimas pagal Dievo žodį sukelia mumyse tikrą Dievo meilę, meilę Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai yra toji pati meilė, kurią Sūnus, Jėzus, atnešė ant žemės ir kuri paskatino Jį mums Save paaukoti, kad mes taip pat galėtumėm mylėti vienas kitą, kaip Jis mus mylėjo.

     Žinoma, apaštalas nenori pasakyti, kad mes jau turime tą tobulą meilę nuo pat mūsų pradėjimo uoliau gyventi pagal tikėjimą. Jis mano, kad krikščionis turi būtinai stengtis tobulai mylėti, ir visas gyvenimo sunkenybes pasitikdamas.

     Apaštalas dar nori mums pasakyti, kad tik tada, kai mes apsispręsime nuoširdžiai gyventi pagal Jėzaus žodžius, tikrai būsime suvienyti su Dievu. O toksai vieningas gyvenimas su Juo savaime išugdys mumyse tą tobulą meilę, kurios Jėzus mus moko.

     Kaip tad mes turime stengtis gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Jie primena mums, kad Jėzui nesvarbūs gražūs žodžiai, bet darbai: mūsų pastangos ir uolumas veikti ir gyventi pagal Jo įsakymą.

     Šį kartą mes turime koncentruoti savo dėmesį į vieną konkretų šių žodžių aspektą, kaip turime mylėti artimą visais įmanomais būdais, kurių kiekviena situacija pareikalauja. O kai tie nauji reikalavimai vis iškyla, tada pamatome, kad turime ką nors daryti geriau.

     O virš visko šie žodžiai nori mums priminti nepaprastai svarbią tiesą: kad gyvenimas pagal Jėzaus mokymą sukuria mumyse Paties Dievo gyvenimą ir Jo meilę. Tie žodžiai nuostabiai turtingi ir turi transformuojančią galią. Užtai gyvenimas pagal Jėzaus žodžius kaip tik ir veda mus į tobulą meilę. O tobula meilė yra tikras kelias į šventumą, kuris ir yra mūsų tikrasis pašaukimas.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius