Kun. J. B.

     Kun. dr. prof. Paulius Rabikauskas SJ ilgus metus dėstęs paleografiją ir popiežių diplomatiką Grigaliaus universitete Romoje. Jis yra gimęs 1920 m. Gudžiūnuose, Kėdainių apskrityje (taigi Česlovo Milošo kraštietis). Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1938 m. įstojo į Jėzaus draugiją ir baigė noviciatą Pagryžuvyje, kur iki 1944 m. studijavo filosofiją, dėstomą iš Vilniaus vokiečių ištremtų lenkų jėzuitų. Nuo 1944 m. tęsė filosofijos ir teologijos studijas Vokietijoje. 1948 m. liepos 25 d. įšventintas kunigu. Pirmoji kunigiško darbo vieta buvo Belgijoje gyvenančių lietuvių tremtinių sielovadoje.

     1951-53 m. studijavo Bažnyčios istoriją Grigaliaus universitete Romoje, kur gavo Bažnyčios istorijos licenciato laipsnį. Paskui gilino žinias pagalbinių istorijos mokslų srityje Vokietijoje ir Prancūzijoje. 1955 m. apgynė daktaro disertaciją Grigaliaus universitete Romoje ir ten pradėjo dėstyti paleografiją bei popiežių diplomatiką. Nuo 1959 m. buvo ekstraordinarinis, o nuo 1961 m. ordinarinis profesorius. Trejus metus (1975-78) buvo šio universiteto vicerektorius, paskui devynerius metus (1970-75 ir 1985-91) Bažnyčios istorijos fakulteto dekanas. XIII tarptautinio istorikų kongreso metu Maskvoje (1970 m.) išrinktas Commission Internationel de la Diplomatique nariu. Nuo 1975 m. redaguoja mokslinį žurnalą „Archivum Historiae Pontificiae”.

     1961 m. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija (LKMA) suteikė P Rabikauskui tikrojo nario vardą, o Popiežiškoji Teologijos Akademija Krokuvoje - Bažnyčios istorijos garbės doktoratą. 1994 m. garbės doktoratą jam suteikė ir Vilniaus universitetas. Popiežius Jonas Paulius II 1992 m. paskyrė jį Šventiesiems skelbti kongregacijos konsultorium.

     Įvairiomis kalbomis yra išleista keletas jo knygų ir paskelbta daug straipsnių. Lietuvos istorijos tyrinėjimų srityje P. Rabikauskas taip pat nemaža nuveikė. Nuo 1955 m. gyvendamas Romoje, aktyviai įsijungė į prof. Zenono Ivinskio čia įsteigtą LKMA istorijos sekciją, 1965 m. išrinktas jos pirmininku. Šios sekcijos seminarams jis pateikė nemaža svarių studijų apie jėzuitų veiklą Lietuvoje. P. Rabikauskas buvo vienas iš pagrindinių organizatorių 1987 m. įvykusios Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui skirtos tarptautinės istorikų konferencijos.

     Šiuo metu prof. P Rabikauskas be tiesioginio darbo Grigaliaus universitete ir žurnalo „Archivum Historiae Pontificiae” redagavimo renka medžiagą „Lietuvos istorijos šaltinių” leidiniui apie Vilniaus universitetą bei platesnei monografijai apie šv. Kazimierą ir bibliografiniam XVI-XVIII a. Lietuvos jėzuitų leidiniui.