□    Kauno Kristaus Prisiskėlimo bažnyčioje gegužės 10 d. pirmą kartą buvo surengtos gegužinės pamaldos. Parapijos klebonas kun V. Brusokas kvietė jaunimą ir visus tikinčiuosius malda ir aukomis paremti šios šventovės atstatymą. Iki Visų Šventųjų šventės tikimasi atkurti vidinę bažnyčios erdvę. Atstatymo darbus vykdo AB “Kausta”, talkinant kariuomenės kariams ir policijos mokyklai.

□    Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Šv. Antano religijos studijų institutas Kretingoje šį pavasarį išleido absolventų laidą. Bakalauro laipsnį apgynė 47 merginos ir 2 jaunuoliai. Didžioji dalis absolventų vyks į skirtingas Lietuvos parapijas, kur mokyklose dėstys tikybą, užsienio kalbas ir dailę. Dalis studijuos toliau aukštosiose mokyklose. Naujais mokslo metais institutas priims apie 30 naujų studentų.

□Liepos 6 d. Sioux City, IA, mirė prel. Simonas Morkūnas. 1933 - 1944 m. jis buvo Kauno Prisikėlimo bažnyčios vikaras, 1951 - 1990 m. Šv. Kazimiero liet. parapijos Sioux City, IA, klebonas. Ir Lietuvoje, ir išeivijoje velionis pasižymėjo labdarybės darbais.

□ Geg 11d. Šv. Jonų bažnyčioje, Vilniuje, paminėtos pogrindinio žurnalo “Rūpintojėlio” dvidešimtosios metinės. Žurnalas gyvavo 13 m. (1997-1990). Išėjo 26 numeriai. Anot kun. Pr. Račiūno MIC, “Kronika” rūpinosi religiniais, “Aušra” - tautiniais, o “Rūpintojėlis” dvasiniais reikalais.

□    Lietuvių pranciškiečių vienuolijos 75 m. jubiliejus birželio 29 d. buvo paminėtas Čikagos Brighton Parko Svč. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje ir parapijos salėje. Vienuolijos centras yra netoli Pittsburg, PA.

□    Geg. 18 d. Marijampolėje lankėsi kun. Viktoras Rimšelis MIC, ilgametis Amerikos marijonų Šv. Kazimiero provincijolas, dabartinis “Draugo” dienraščio moderatorius. Jo lankymosi tikslas -Marijampolės marijonų gimnazijos remontavimas ir atstatymas.

□ Pop. Jonas Paulius II birželio 24 d. parašė laišką Austrijos Grazo mieste vykstančiai antrajai Europos ekumeninei konferencijai.

□    Geg. 22 d. diplomatinę misiją Lietuvoje baigiančiam Vatikano apaštaliniam nuncijui arkiv. Justo Mullor Garcia įteiktas DLK Gedimino pirmojo laipsnio ordinas. Prezidento A. Brazausko pasirašytame dekrete sakoma, kad ordinas nuncijui skiriamas “už paramą stiprinant Lietuvos nepriklausomybę ir pastangas įtvirtinant mūsų valstybės tarptautinį pripažinimą bei plėtojant Šv. Sosto ir Lietuvos santykius”. Nuncijui atsisveikinant su Lietuva, geg. 23 d. Vilniaus arkikatedroje buvo koncelebruojamos šv. Mišios su Lietuvos vyskupais. Arkiv. S. Bačkis dėkojo Šv. Tėvo atstovui už pagalbą organizuojant popiežiaus apsilankymą Lietuvoje bei nuveiktus darbus Bažnyčios Lietuvoje atnaujinimui. Atsisveikinimo kalboje nuncijus sakė: “Esu jūsų bičiulis ir brolis, kuris iškeliauja, bet Lietuva visuomet man liks miela”...

□ Pop. Jonas Paulius II parašė laiškus Izraelio premjerui Benjamin Netanyahu ir palestiniečių prezidentui Yasser Arafat, kuriuose ragina atnaujinti įstrigusį Vidurio Rytų taikos pracesą.

□ Birželio 7 d. Čikagoje, Jaunimo centre, buvo surengtas politinių svarstybų konferencija, pavadinta “Krikščioniškos minties pasireiškimas Lietuvos politiniame gyvenime”. Vienas iš daugelio kalbėtojų buvo Lietuvos švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius.

□ Prieš 10 m., 1987 m. birželio 28 d., Romoje palaimintuoju buvo paskelbtas arkiv. Jurgis Matulaitis (1871-1927), giliomis krikščioniškomis dorybėmis pasižymėjęs marijonas. Tose iškilmėse tada dalyvavo daugybė lietuvių, atvykusių iš įvairių laisvojo pasaulio kraštų. Iš Lietuvos tada galėjo dalyvauti tik maža grupė tikinčiųjų, vadovaujama Telšių vysk. Antano Vaičiaus.

□    Birželio 29 d. Vatikane,Šv. Petro bazilikoje, 29 arkivyskupams iš Afrikos, Azijos, Australijos, Europos ir Amerikos pop. Jonas Paulius II padovanojo vilnonius šalikus, vadinamus palium, simbolizuojančius arkivyskupo galią arkidiecezijoje. Tradicija dovanoti palium siekia IV a. Šiemet šias dovanas gavo su Amerikos arkivyskupai: Čikagos arkiv. Frances George ir Denverio arkiv. Charles Chaput.

□    Sibiro ir Maskvos lietuviai kreipėsi į Lietuvos regioninių problemų ir tautinių mažumų departamentą, prašydami surasti kunigą, galintį bent trumpai juos aplankyti. Balandžio pabaigoje Krakių klebonas kun. Romas Ramanauskas aukojo šv. Mišiais Šv. Liudviko bažnyčioje Maskvoje. Maskvos ir Sibiro lietuviams padėti pažadėjo Kauno arkiv. Sigitas Tamkevičius. Bus ieškoma kunigo, kuris bent mėnesį galėtų padirbėti Rytuose.

□ Šv. Adalberto (Vaitiekaus), misionieriaus ir kankinio, 1000 m. mirties sukaktis buvo iškilmingai paminėta Karaliaučiuje gegužės 2 d. Iškilmėse dalyvavo Telčių vysk. A. Vaičius, Rusijos arkiv. T. Kondrusievvicz, Gniezno vysk. pagalbininkas ir Vokietijos Magdeburgo liuteronų vyskupo atstovas ir daug tikinčiųjų. Šiuo metu Karaliaučiuje dirba 9 kunigai, iš kurių 2 yra lietuviai.

Juozas M.