Spausdinti

Du vienuoliai, grįždami namo iš vieno mažo miestelio, priėjo purviną griovį, prie kurio stovėjo gražiai apsirengusi jauna mergaitė. Ji buvo susirūpinusi, kaip pereiti per tą griovį, nesusipurvinus savo naujų gražių batukų. Vienas iš tų dviejų vienuolių, supratęs jos rūpestį, paėmėją į rankas ir pernešė į kitą griovio pusę. Toliau vienuoliai ėjo tylėdami, nes tas antrasis vengė kalbėti. Kai juodu prisiartino prie vienuolyno, tas “tylusis” vienuolis prabilo:

-    Aš be galo nustebau ir pasipiktinau, kad tu, būdamas vienuolis, išdrįsai imti į rankas ir nešti tą gražią mergaitę. Man atrodo, kad tu nusižengei mūsų regulai ir padorumui.

-    Ak taip? - tuoj jam atkirto jo vienuolyno draugas. - Matai, aš pernešiau mergaitę per griovį ir ten palikau, o tu, atrodo, dar ją tebesinešioji iki šiol...

*  *  *  *  *  *

Kalbėdamas apie naująjį Lietuvos prezidentą, eksdeputatas V. Petkevičius pabrėžė: “Tai Amerikos labdara Lietuvai”.

Įdomu, kieno labdara būtų Paulauskas?

*  *  *  *  *  *

Tikybos mokytojas, duodamas namų darbą ateinančiai pamokai, sako savo klasei: “Ateinantį kartą mes kalbėsime apie melą ir melagius. Dėl to namie gerai pastudijuokite šv. Morkaus evangelijos septynioliktą skyrių”. Kitą pamoką mokytojas sako: “Visi tie, kurie studijavote Morkaus evangelijos septynioliktąjį skyrių, ateikite prie mano stalo”. Beveik pusė klasės pakilo ir atsistojo prie mokytojo stalo. “O likusieji, - sako mokytojas, -galite eiti namo, mat man tik šitų ir tereikėjo, nes, kaip žinome, Morkaus evangelijoje yra tik šešiolika skyrių, septynioliktojo nėra”.

*  *  *  *  *  *

Vienas rimtas ponas, eidamas pasivaikščioti, sustojo prie būrio besiginčijančių berniukų.

“Ką jūs čia darote?” - klausia ponas.

 “Mes einame lažybų, - sako berniukai, - kas pasakys didžiausią melą, tas gaus šitą sviedinį”

. “Melą? - sako ponas, - kai aš buvau jūsų amžiaus berniukas, mes niekada nekalbėdavome netiesos”

. “Ponas, jūs laimėjote -štai jūsų sviedinys!” - sušuko berniukai.

*  *  *  *  *  *

Lietuvoje jaunas kunigas, eidamas per miestelio aikštę, pamatė žaidžiant tris berniukus ir nutarė išbandyti jų išsiauklėjimą. Priėjęs prie jų, sako: “Kuris iš jūsų geriausiai atsakysite į mano klausimą, gausite litą”. Berniukai labai susidomėjo, o kunigas ir klausia pirmąjį: “Ką tu labiausiai myli?” “Mamytę”, - atsakė berniukas. “O tu?” - klausia antrąjį. “Aš - tėvelį”, sako antrasis. “Na, o tu” -klausia trečiąjį. “O aš Jėzų Kristų”, atsakė šis. Kunigas pasakęs keletą žodžių, padavė litą trečiam ir žengė eiti savo keliu, bet staiga susigriebė ir dar paklausė laimėjusįjį: “O kaip tu vadiniesi?” “Icik Peisakowičius”, - ramiai atsakė berniukas.

*  *  *  *  *  *

Vienas senukas skundėsi gydytojui dideliais skausmais kairėje kojoje. “Šitie skausmai yra nuo senatvės”, aiškino gydytojas. “Nesąmonė, mano dešinė koja yra lygiai tokio pat senumo, bet neskauda”, - atrėžė pacientas

□Kun. Bernardas J. Gustas mirė vasario 16 d. Schenectady. NY. Buvo gimęs 1935 m. Amsterdam, NY. Klebonavo Šv. Juozapo parapijoje Schenectady. Keletą metų sirgo gerklės vėžiu.

□Popiežiškosios Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 50 m. auksinis jubiliejus buvo atšvęstas kovo 4 d. Kolegijoje gyvena Romoje studijuojantieji lietuviai kunigai. Iš jos po pasaulį pasklido daug žymių dvasininkų: arkivyskupai J. Bulaitis ir A. J. Bačkis, vysk. R. Norvilą, prel. A. Rubšys, Šv. Rašto vertėjas, ir daug kitų. Į iškilmes buvo nuvykę daug jos auklėtinių.