Spausdinti

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ KAIP SVEIKINTIS IR DĖKOTI

    Vieni sveikindamiesi sako labas rytas, laba diena, labas vakaras,o kiti - labą rytą, labą dieną, labą vakarą.Abi formos - vardininkas ir galininkas - yra geros ir taisyklingos. Vienose tarmėse labiau prigijęs vardininkas, kitose - galininkas. Sakydami labas rytas,mes norime lyg palinkėti, kad šios dienos pradžia, šis rytas būtų labas (geras, laimingas). Sakydami labą rytą,tartum duodame rytinę dovaną - gerą žodį (plg. liaudies dainą: “Aš jai daviau labą rytą, ji man - nė žodelio”). Nors negalima smerkti sveikinimų galininko linksniu, tačiau vardininkas bendrinėje kalboje daugiau įsigalėjęs.

    Su artimais žmonėmis - bičiuliais, draugais, broliais, seserimis - galima sveikintis ir trumpąja forma: labas!Be reikalo mes stumiame iš savo kalbos seną lietuvišką pasisveikinimą sveikas. Sveikas, bičiuli; sveikos, mergaitės; sveikas atvykęs; sveikas gyvas; sveikas drūtas.Tokias pasisveikinimo formas dažnai vartoja liaudis savo šnekamojoje kalboje, bet jos labai geros ir inteligentams. Reikėtų jas atgaivinti, nes tai praturtintų mūsų kasdieninę kalbą. Tik reikia nepamiršti, kad su vyresniais už save asmenimis sveikintis trumpąja forma labas arba sveikasbūtų nemandagu.

    Žodis sveikasplačiai vartojamas liaudies šnekamojoje kalboje ir atsisveikinant: lik sveikas! likite sveiki!Dažniausiai mes esame įpratę atsisveikinti žodžiu sudie(v),bet nepeiktini ir tokie pasakymai; viso labo! viso gero! viso geriausio! taip pat dažnai sakoma: iki pasimatymo! iki susitikimo!Artimi draugai dabar dažnai vartoja ir sutrumpinimą: iki!Su draugais, kartais pasakome: tuo tarpu! šiuo tarpu! kol kas!

    Vakare, eidami gulti, atsisveikiname, tardami labanaktisarba labanakt.Nebloga ir kilmininko forma - labos nakties.Tai linkėjimas, kad naktis būtų laba, gera, laiminga. Linkėjimų kilmininko forma vartojame ir daugiau. Valgantiems linkime gero apetito,išvažiuojantiems - laimingos kelionės, sėkmės, laimės, gerų atostogų.Tiktai labo rytoarba labos dienosneįprasta sakyti.

    Dar pora pastabėlių ir dėl padėkos žodžių. Dėkingumą paprastai pareiškiame žodžiais: ačiū! dėkui! labai ačiū! nuoširdžiai dėkoju! esu labai dėkingas!Visi šie posakiai yra geri ir vartotini. Bet yra negera, kai vienas kitas kartais pasako: didelis ačiū! didelis dėkui!Tai vertiniai iš rusų kalbos: bolšoje spasibo!Jie jokiu būdu lietuvių kalboje nevartotini. Kai jaučiamės nepaprastai dėkingi, tą savo dėkingumą galime išreikšti, kartodami prieveiksnį: labai labai ačiū! labai labai dėkui!

    Dabar, ypač išeivijoje, labai įprasta sakyti ne labai ačiū,bet ačiū labai.Tai taip pat svetimų kalbų įtaka. Juk taip sakoma kai kuriose mums artimose kalbose, pvz.: Danke schoen; merei beaucoup: thank you very much.Mes, lietuviai, tokius sveikinimus pradedame prieveiksmiu labai: labai ačiū, labai dėkui, esu labai dėkingas...

    Beje, kai kas prikiša, kad žodžiai dėkuiir ačiū yra skoliniai iš gudų kalbos. Šių žodžių kilmė ir kalbininkams nėra aiški. Šiuo klausimu yra rašęs kalbininkas V. Urbutis savo straipsnyje “Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai” (Baltistica, V, p. 49). Jisai sako, kad dėkuiyra atkeliavęs iš gudų, bet ačiūgudai galėjo pasiskolinti iš lietuvių.

TEISINGAS, TAISYKLINGAS, TINKAMAS

    Būdvardis teisingasdažniausiai vartojamas reikšme “atitinkantis tiesą, tikrovę, neprasilenkiantis su tiesa, nemelagingas”, pvz., teisingas žodis, teisinga nuomonė, teisingas liudijimas, teisingas teismo sprendimas, teisingas žmogus(kuris savo žodžiais ir veiksmais nenusikalsta tiesai, nepažeidžia kitų teisių).

    Ir šnekamojoje kalboje, ir raštuose būdvardis teisingas(taip pat ir prieveiksmis teisingai)gana dažnas, o periodinėje spaudoje - kartais net ir per dažnas. Būdvardis teisingasneretai be reikalo išstumia kitus žodžius - taisyklingas, tinkamas, geras, tikslusir pan. Šių žodžių negalima laikyti būdvardžio teisingassinonimais.

    Duosime keletą būdingesnių pavyzdžių, dažniausiai paimtų iš mūsų periodinės spaudos, rodančių nepageidautinus žodžio teisingasvartojimo atvejus.

    1.    Būdvardis teisingas(arba prieveiksmis teisingai) keistinas į taisyklingas(taisyklingai):

    Tai yra neteisingas(= netaisyklingas) šio žodžio rašymas. Sportininkui yra labai svarbu teisingai (= taisyklingai) kvėpuoti. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai yra mokomi teisingos(= taisyklingos)rašybos. Tame straipsnyje ne visur yra teisingai(= taisyklingai) dedami skyrybos ženklai. Kai kurie žodžiai yra neteisingai(netaisyklingai) vartojami.

    Ne vietoje pavartoti žodžiai teisingas, teisingai kartais gali sukelti dviprasniškumo. Pavyzdžiui, periodinėje spaudoje buvo straipsnis, pavadintas “Teisingai rašykime”. Perskaičius tokią antraštę, ne vienam susidarė įspūdis, kad autorius pasišovęs iškelti kur nors aprašytus iškreiptus faktus. Iš tikrųjų ten buvo keliamos kai kurios kalbos klaidos. Tad toji antraštė turėjo būti: “Taisyklingai rašykime”. Galime dar palyginti pasakymus: teisinga kalbair taisyklinga kalba. Teisinga kalbayra tokia, kai žmogus sako tiesą, nemeluoja, o taisyklinga -kai kalboje nepažeidžiamos gramatikos ir kitos taisyklės.

    2.    Būdvardis teisingas(priev. teisingai)keistinas į tinkamas (tinkamai):

    Dažniausiai žmogus tunka dėl neteisingos(= netinkamos)mitybos. Tik nuodugniai apžiūrėjęs ligonį, gydytojas gali nustatyti teisingą(= tinkamą) gydymą. Labai svarbu teisingai(= tinkamai)suderinti rūbų spalvas. Jie savo sūnų auklėja neteisingais(= netinkamais)metodais. Vaiko energiją reikia nukreipti teisinga(= tinkamaarba gera)linkme. Skaitant teisingiausias(= tinkamiausias, geriausias)atstumas nuo knygos yra 33-35 cm. Neteisingai elgiasi(=netinkamai elgiasi, negerai daro)tie, kurie tuoj po valgio eina maudytis.

    3.    Teisingas(teisingai)keistinas į tikslus(tiksliai):

    Ar negalėčiau sužinoti teisingą(=tikslų)laiką? Aš neatsimenu jo teisingo(= tikslaus)adreso.

    Prokuroras prižiūri, ar teisingai(=tiksliai)laikomasi įstatymų. Šis apibrėžimas yra neteisingai(=netiksliai)suformuluotas.

    Dar galima pridurti, kad šnekamojoje kalboje žodis teisingailabai dažnai vartojamas tais atvejais, kai klausytojas, atsiliepdamas į kito kalbą, patvirtina jo žodžius ar pritaria jo nuomonei. Tokiais atvejais daug vaizdingesni ir būdingesni būtų kitokie patvirtinimai; teisybė, gerai sakai, iš tikrųjųir t.t. Štai pora pavyzdžių:

    -    Aš manau, kad mums reikėtų trupučiuką pailsėti.

    -    Teisingai(= Iš tikrųjų, Gerai sakai).

    -   Žiūrėk, jau tavo laikrodis sustojęs.

    -    Teisingai(=Tikrai, Teisybė, Iš tikro).

    Iš visų čia pateiktų pavyzdžių matyti, kad daugeliu atvejų, būdvardį teisingasar prieveiksnį teisingaipakeitę kitais artimos reikšmės žodžiais, ne tik paįvairiname kalbą, bet ir tiksliau išreiškiame savo mintis.