Spausdinti

1998 m. kovo 7d., Roma

    Eidamas 78-uosius Romoje mirė LKMA akademikas, Vilniaus universiteto garbės daktaras, Kėdainių krašto garbės pilietis, žymus istorikas, pasaulinio masto lotyniškosios paleografijos specialistas, profesorius, kunigas jėzuitas Paulius Rabikauskas. Jis gimė 1920 m. rugpjūčio 16 d. Gudžiūnuose (Kėdainių r.),

    1933 m. įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją, 1938 m. - Jėzuitų vienuoliją. 1940 m. rusams okupavus Lietuvą, P.Rabikauskas studijavo filosofiją Pagryžuvy, o 1944 m., supratęs, kad savo žinių pavergtoje Tėvynėje nepritaikys, pasitraukė į Vokietiją. Čia toliau tęsė studijas ir 1948 m. buvo įšventintas kunigu. 1951 m. nuvyko į Romą, kur ketverius metus studijavo Bažnyčios istoriją, studijas baigdamas doktoratu. Nuo 1955 m. pats dėstė Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kurį laiką vadovaudamas Bažnyčios istorijos fakultetui, eidamas universiteto vicerektoriaus pareigas.

    Prof P.Rabikauskas SJ buvo Romos Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios istorijos fakulteto kasmet leidžiamo žurnalo “Archivum Historiae Pontificiae” (“Popiežių istorijos archyvas”) redaktorius. Žurnalas - 700 puslapių leidinys, einantis įvairiomis kalbomis, kuriame spausdinamos popiežių istoriją tyrinėjančios studijos. Prof. P.Rabikauskas SJ buvo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Italijos krašto tarybos narys, ir Romos lietuvių kunigų sąjungos valdybos pirmininkas, ir Tarptautinės diplomatikos studijų komisijos narys, o 1992 m. buvo Šventojo Tėvo paskirtas Šventųjų skelbimo kongregacijos konsultantu.

    Ypač ženklūs prof. P.Rabikausko SJ nuopelnai istorijos mokslui. Dar 1961 m. už mokslinę veiklą jam buvo suteiktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiko vardas, 1991 m. Popiežiškoji Krokuvos teologijos akademija už Bažnyčios istorijos tyrinėjimus suteikė P.Rabikauskui SJ daktaro vardą, už didžiulį įnašą tyrinėjant Lietuvos ir Vilniaus istoriją 1994 m. profesoriui buvo suteiktas Vilniaus universiteto Garbės daktaro laipsnis.

    Didžiuliai prof P.Rabikausko SJ nuopelnai leidžiant LKMA istorijos mokslų veikalą “Fontes Historiae Lituaniae” (Lietuvos vyskupų reliacijos Šventajam Sostui). Mums ypač brangi Lietuvoje išleista P.Rabikausko SJ parašyta knyga “Lietuvių globėjas šv. Kazimieras” - mokslinė studija apie vienintelį (kol kas) Lietuvos šventąjį. Čia yra daug autoriaus surinktos ir originaliai pateiktos medžiagos apie Lietuvą ir šv. Kazimierą. Daugybė prof. Pauliaus Rabikausko SJ parašytų mokslinių studijų, straipsnių, veikalų dar nesuskaičiuota, laukia kitų istorikų dėmesio ir įvertinimo. Liko daug nepabaigtų darbų, neįgyvendintų planų, neišsipildžiusių vilčių... Liko neužmirštamas pavyzdys darbštumo, atkaklumo, sumanumo, taurumo, “įkvepiantis jį pažinojusius mokslininkus naujiems kilniems darbams....

Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdyba