Spausdinti

41-ajam Laiškų lietuviams konkursui siūlomos temos:

     1 Ką pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį.
     2.    Laiškų lietuviams vieta mūsų periodikoje.
     3.    Kaip išvengti depresijos.
     4.    Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė - ji amžina.
     5.    Ar atvirumas žmogui padeda, ar kenkia?
     6.    Ne savo ugnimi žėruojam, ne sau aplinkui šviesą liejam.
     7.    Nėra šventų žmonių, yra tik šventi darbai.
     8.    Kelias į žmonių širdį eina per širdį.
     9.    Kas padaroma vaiko labui - padaroma tautos gerovei.
     10.    Į Tiesą - per ją supančias netiesas.

Šio Laiškų lietuviams numerio mecenatė

     Prieš vienerius metus su šiuo pasauliu atsiskyrusi Aldona Jankauskaitė buvo labai pamilusi lietuvišką spaudą. Ji pirkosi knygas, skaitė laikraščius, buvo ilgametė Laiškų lietuviams prenumeratė. Savo testamente ji buvo pareiškusi norą paremti vieno mūsų žurnalo numerio leidimą tūkstančio dolerių auka. Jos testamento vykdytojos įteikė tūkstantinę ir prašė ją pridėti prie šių metų gruodžio mėnesio išleidimo, minint pirmąsias Aldonos mirties metines.

     Aldona Jankauskaitė buvo gimusi ir praleidusi gražiausias savo gyvenimo dienas Lietuvoje. Išvykus į užsienį, labai ilgėjosi savo gimtosios žemės. Išėjusi į pensiją, planavo aplankyti tėvynė, padovanoti tėvų namus našlaitynui, aplankyti artimųjų kapus. Deja, Alzheimerio liga sugriovė visus planus. Negana to — dar prisidėjo vėžys ir širdies sutrikimai. Buvo reikalinga nuolatinės pagalbos, kurią jai suteikė Alvude dr. Jonas Adomavičius ir jo bendradarbė A. Kirvaitytė.

     Esame nuoširdžiai dėkingi Aldonai Jankauskaitei už meilę lietuviškai spaudai ir prisimename ją savo maldose.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kulturos žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.