1980 metais Žinijos draugijos lektorius pasakojo apie neutroninę bombą:

-    Jeigu sprogs neutroninė bomba, mes visi žūsime, o visos materialinės vertybės išliks.

Baigęs paskaitą, lektorius, kaip paprastai, pasiteiravo, ar yra kokių klausimų. Vienas žmogelis iš paskutinės eilės paklausė:

-    O kokia dabar bomba sprogo, kad mes visi esame, o jokių materialinių vertybių nėra?

*

Viename rašytojų susirinkime buvo svarstomas naujo Vinco Kudirkos raštų išleidimo klausimas. Tuometinis rašytojų sąjungos pirmininkas Petras Cvirka kategoriškai pareiškė, jog Vincas Kudirka buvęs nacionalistas, todėl jo raštų spausdinti neįeisiąs. Poetas Kazys Jakubėnas neiškentęs viešai pareplikavos

-    Aš galiu suprasti, kodėl Kudirkos satyrose arkliai baidosi caro žandarų, bet nesuprantu, kodėl Cvirka baidosi Kudirkos.

*

Gerokai po vidurnakčio grįžęs į namus smarkiai įkaušęs vyras tarpdury pasitinkančiai žmonai, rankoje kočėlą belaikančiai, piktai sušuko:

-    Reikalaju pasiaiškinti, kodėl dar nesi lovoje!

*

Gydytojas prirašė senutei šildytis kvarco lempa ir pasakė, kad ji po to bent dešimčia metų pajaunėsianti.

-    Ar neatims man pensijos, kai pajaunėsiu? -paklausė susirūpinusi senutė.

*

-    Patarki, Onyte, ką turiu daryti? Ar tu tekėtum už jo, jei būtum mano padėtyje?

-    O, brangioji, jei aš tavo padėtyje būčiau, tai už bet kokio tekėčiau.

*

Autobuso sustojimo vietoje miesto pakraštyje stovi mažas berniukas ir verkia.

-    Ko tu verki, vaikeli? - klausia jį konduktorius.

-    Kaip aš neverksiu, kad pamečiau šilingą ir dabar neturiu už ką nusipirkti bilieto namo parvažiuoti.

-    Sėsk, aš tave be bilieto parvešiu namo, -pradžiugina jį konduktorius.

Kiek pavažiavęs, berniukas vėl pradeda verkti.

-    Na, ko gi tu dabar verki, vaikeli? - klausia konduktorius.

-    Jūs man iš šilingo nedavėte grąžos, - pro ašaras atsako berniukas.

*

-    Kiek kainuotų paskelbimas laikraštyje apie mano brolio mirtį?

-    Vienas doleris už colį.

-    Atsiprašau, aš neturėsiu tiek pinigų, nes mano brolis buvo 5 pėdų ir 8 colių aukščio.

*

Motina skambina gydytojui:

-    Mano sūnus prarijo smeigtuką. Ką man dabar daryti?

-    Aš pas jus užbėgsiu rytoj, nebent jau šiandien jums reikėtų to smeigtuko, - ramiai atsako gydytojas.