Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Žodžių ir junginių reikšmės klaidos (tęsinys)

     išstatyti sąskaitą = parteikti, išrašyti sąskaitų.

     išstoti - nevart. r. “kalbėti; viešai pasirodyti”: Kas dar nori ištoti (=kalbėti) ? Dabar išstos (= pasirodys) ansamblis.

     išstojimas - nevart. r. “kalba; viešas pasirodymas”.

     iššaukti - nevart. r. “sukelti": iššaukti (= sukelti) ligą, reakciją, žemės drebėjimą ir pan.

LL sveikina LB Kulturos tarybos pirmininkė Marija Remienė.

     iššaukiantis, -i, iššaukiamas, -a - nevart. r. “įžūlus, -i, provokuojamas, -a”: iššaukiantis (=įžūlus, provokuojanmas) elgesys, žvilgsnis, tonas ir pan.

     iššaukiančiai, iššaukiamai - nevart. r. “įžūliai, provokuojamai”.

     išvesti - nevart. r. “išbraukti, atleisti”: išvesti (=išbraukti, atleisti) iš komisijos, komiteto, tarybos ir pan.

     išvesti iš eksploatacijos = nutraukti eksploataciją; sustabdyti; išjungti.

     išžiūrėti - nevart. r. “apsvarstyti, išnagrinėti”: išžiūrėti (= apsvarstyti, išnagrinėti) prašymą, siūlymą, skundą ir pan. įvesti:

     įvesti į eksploataciją (eksploatacijon) = atiduoti naudoti, eksploatuoti; paleisti; įjungti;

     įvesti į komisiją, komitetą, tarybą ir pan. -nevart. r. “įtraukti į komisiją, komitetą, tarybą ir pan.”;

     įvesti kamuolį į žaidimą = paduoti (įmesti, įspirti) kamuolį į žaidimą;

     įvesti pataisą, papildymą = įtraukti, įrašyti, įdėti pataisą, papildymą.

     kurčias, -ia - nevart. r. “duslus, -i”:Nuaidėjo kurčias (= duslus) sprogimas.

     matomai (regimai) - nevart. įterptiniu žodžiu nuomonei reikšti: Matomai (Regimai) (=Matyt), mums reikėtų dar kartų pasitarti. Matomai (Regimai), (=Turbūt) jau laikas eiti miegoti.

     nešti atsakomybę = būti atsakingam, -ai, atsakyti.

     nuimti:

     nuimti draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus ir pan. = panaikinti draudimą, apribojimus, sankcijas, muitus ir pan.:

     nuimti greitį, tempą = sumažinti greitį, tempą;

     nuimti nuo kontrolės = nutraukti kontrolę, liautis kontroliuoti, kontroliavus;

     nuimti nuo pareigų = atleisti iš pareigų;

     nuimti premiją, priemoką = neduoti, neskirti premijos, priemokos; nubraukti premiją, priemoką;

     nuimti priežastis, (psichologinę) įtampą = pašalinti, panaikinti priežastis, (psichologinę) įtampą;

     nuimti skausmą = numalšinti skausmą;

     nu(si)imti apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan. - nevart. r. “nu(si)auti, nu(si)mauti apavą, nusimauti kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.”;

     nu(si)imti diržą, juostą ir pan. - nevart. r. “nu(si)juosti diržą, juostą, ir pan.";

     nu(si)imti sagę, auskarus, laikrodį, žiedą ir pan. - nevart. r. “nu(si)segti sagę, laikrodį, išsiverti auskarus, nusimauti žiedą, ir pan.”;

     nu(si)imti nuo įskaitos = iš(si)braukti, iš(si)-rašyti, iš(si)registruoti iš įskaitos;

     nu(si)imti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą ir pan. - nevart. r. “nu(si)vilkti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą ir pan.”

     pajungti — nevart. r.: 1.“privesti” (kalbant apie komunikacijas): pajungti (=privesti) dujas, elektrą, vandenį, šildymą, telefoną ir pan.; 2. “įjungti” (kalbant apie tiekimo pradžią): pajungti (=įjungti) dujas, elektrą, vandenį, šaldymą, telefoną ir pan. 3. “prijungti”: pajungti (=prijungti) variklį, skalbimo mašiną ir pan.

     pajungimas - nevart. r. “privedimas; įjungimas; prijungimas”,

     pakelti:

     pakelti klausimą, problemą = iškelti klausimą, problemą;

     pakelti duomenis, bylą ir pan. = peržiūrėti, pa(si)tikrinti duomenis, bylą ir pan.

     paskaičiuoti - nevart. r. “(tiksliai) apskaičiuoti, suskaičiuoti”: Būtina paskaičiuoti (=ap-skaičiuoti) didžiausią šių vaistų dozę.

     paskaičiavimas — nevart. r. “(tikslus) apskaičiavimas”.

     pašalinis (vaistų) veikimas = šalutinis (vaistų) poveikis.

     pašvęsti - nevart. r. “skirti, dedikuoti": Vakaras pašvęstas (=skirtas) poeto 100-i(jų metų sukakčiai. Knyga pašvęsta (=skirta) lietuvių kovoms su kryžiuočiais.

     pavesti - nevart. r. “apvilti, apgauti, netesėti”: Jis ne kartą yra mus pavedęs (= apvylęs, apgavęs).

     pernešti - nevart. r. “pakelti, iškentėti, iškęsti, išturėti, ištverti”: pernešti (=pakelti, iškentėti, iškęsti, išturėti, ištverti) skausmą, sielvartą, netektį, nelaimę ir pan.

     perspėti - nevart. r. “užkirsti kelią, neleisti atsirasti”: perspėti ligą, nusikaltimą, nelaimę ir pan. (=užkirsti kelią, neleisti atsirasti) ligai, nusikaltimui, nelaimei ir pan.

     pervesti - nevart. r. “perkelti”: pervesti (=perkelti) į kitą grupę, klasę, kursą, skyrių, į kitas pareigas ir pan.

     peržiūtėti - nevart. r. “persvarstyti; iš naujo, dar kartą apsvarstyti”: peržiūrėti (= iš naujo, dar kartą apsvarstyti) bylų, klausimą, tvarką ir pan.

     praanalizuoti - nevart. r. “išanalizuoti”: Būtina paanalizuoti (=išanalizuoti) padėtį.

     prabalsuoti - nevart. r. “balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, subalsuoti, baigti balsuoti”: Mes jau prabalsavome (=balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti).

     prabėgti - nevart. r. “(nu)bėgti”: Kasdien prabėgu (= nubėgu) keletą kilometrų.

     pračiuopti - nevart. r. “apčiuopti, užčiuopti”: Padidėjusias kepenis nesunku pračiuopti (=užčiuopti).

     pradiktuoti - nevart. r. “padiktuoti”: Pradiktavau (=Padiktavau) visas pavardes telefonu.

     praeiti - nevart r.: 1. “nueiti”: praeiti (=nueiti) atstumą, kelią, nuotolį; 2. “išeiti”: praeiti (=išeiti) kursą, mokyklą, mokslus (t.y. baigti kursą, mokyklą, mokslus); 3. “paeiti”: praeiti (=paeiti) į priekį, į kairę, į dešinę ir pan.; 4. “eiti”: Praeiti (= (į)eiti) draudžiama.

     praėjimas - nevart. r. “(į)ėjimas”: Praėjimas (=Įėjimas) į kiemą kitoje pusėje.

     prafinansuoti - nevart. r. “finansuoti”: Šį projektą derėtų prafinansuoti (=finansuoti) iš rezervų fondo.

     pragalvoti - nevart. r. “apgalvoti”: Šis sprendimas gerai pragalvotas (= apgalvotas).

     prakeliauti - nevart. r. “keliauti, nukeliauti”: Tą vasarą prakeliavome (=nukeliavome) 300 km.

     praklausyti - nevart. r. “perklausyti, išklausyti”: praklausyti (=perklausyti) įrašą, praklausyti (=išklausyti) paskaitą ir pan.

     prakomentuoti - nevart. r. “(pa)komentuoti”: Šis įvykis buvo išsamiai prakomentuotas (= (pakomentuotas) per televiziją.

     prakonsultuoti - nevart. r. “(pa)konsultuoti”: Mūsų grupę dėstytojas jau prakonsultavo (= (pa)konsultavo).

     prakontroliuoti - nevart. r. “(pa)kontroliuoti”: Prakontroliuokite (=Pakontroliuokite), kad ataskaitos būtų pateiktos laiku.

     pramatyti - nevart. r. “numatyti”: Šitą ėjimą (šachmatų) reikėjo pramatyti (=numatyti).

     pramatymas - nevart. r. “numatymas”,

     praplaukti - nevart. r.: 1. “nuplaukti”: praplaukti (=nuplaukti, t. y. įveikti) atstumą, distanciją, nuotolį ir pan.; 2. “perplaukti”: praplaukti (=perplaukti) baseiną, ežerą, tvenkinį ir pan.

     praskambėti - nevart. r. “nuskambėti, suskambėti”: Jos balse praskambėjo (=nuskambėjo) nepasitenkinimo gaidelė.

     pravažiuoti - nevart. r. “važiuoti, įvažiuoti, nuvažiuoti”: Pravažiuoti (= Važiuoti) be bilieto draudžiama. Pravažiuoti (=įvažiuoti) į kiemą reikia iš kitos pusės. Mums liko pravažiuoti (= važiuoti, nuvažiuoti) 5 km.

     pravažiavimas - nevart. r. “(į)važiavimas”: Už pravažiavimą (=važiavimą, kelionę) be bilieto jums teks mokėti baudą. Pravažiavimas į teritoriją draudžiamas (=Įvažiuoti į teritoriją draudžiama)

     pravažiuojantis, pravažiuojamas bilietas = nuolatinis, mėnesinis bilietas.

     pravesti - nevart. r.: 1.“nutiesti, įvesti”: Laidai neturi būti pravedami (=tiesiami) paviršiuje; 2. “išvesti, nubrėžti”: Pravesti (=Išvesti, nubrėžti) liniją.

     pribūti - nevart. r. “ateiti, atvykti”: Skirtu laiku jis taip ir nepribuvo (=neatėjo, neatvyko).

     priešakinis, -ė - nevart. r. “pažangus, -i”: priešakinė (=pažangi)idėja,mintis pasaulėžiūra, priešakinis (=pažangus) mąstymas ir pan.

prigulėti - nevart. r. “priklausyti, priderėti, pareiti”: Tie pinigai jam priguli (=priklauso, pridera). Tai priguli (=priklauso, pareina) ne nuo žmogaus valios.

     priimti vaistus - nevart. r.,“gerti, vartoti vaistus”.

     prileisti trūkumų = padaryti, pridaryti trūkumų; leisti atsirasti trūkumams.

     rastis - nevart. r. “būti”: Mūsų būstinė randasi (=yra) Kaštonų gatvėje. Kur tu dabar randiesi (=esi)?

     reiškia - nevart. r. “vadinasi, taigi": Reiškia (=Vadinasi), tu rytoj neateisi? Reiškia, (=Taigi) dirbsime iki vėlumos.

     sąstatas — nevart. r. “sudėtis”: komandos, komiteto, tarybos ir pan. sąstatas (=sudėtis).

     sekantis, -i - nevart. r.: 1. “šis, -i, šitoks, -ia, toks, -ia” (prieš išvardijimą): Vilniuje šiuo metu veikia sekančios (=šios, tokios)parodos: [ ... ]; 2. “štai kas; štai kodėl” (prieš aiškinimą): Atsakydamas į jūsų raštą pranešu sekantį (=štai ką): [...j.

     sekančiai - nevart. r. “taip, šitaip”,

     skaityti - nevart. r.: 1. “laikyti” (ką kuo): Jis manęs žmogum neskaito (=nelaiko); 2. “manyti, būti tam tikros nuomonės, būti įsitikinusiam, -iai”: Skaitau (=Manau), kad jūsų nuomonė nėra teisinga. statyti:

     statyti grafiką, planą, tvarkaraštį = (su)daryti grafiką, planą, tvarkaraštį;

     statyti tašką, kablelį, kitus skyrybos ženklus = (pa)dėti, (pa)rašyti tašką, kablelį, kitus skyrybos ženklus;

     statyti kandidatūrą = (iš)kelti kandidatūrą;

     statyti klausimą, reikalavimą, sąlygą = (iš)-kelti klausimą, reikalavimą, sąlygą;

     statyti pažymį = (pa)rašyti pažymį;

     statyti protokolą = (su)rašyti protokolą;

     statyti tikslą = (iš)kelti tikslą;

     statyti kelią, dujotiekį = (nu)tiesti kelią, dujotiekį;

     statyti radiatorių, variklį, skaitikį ir pan - nevart. r. “įrengti, įtaisyti, pritaisyti (į)dėti radiatorių, variklį, skaitiklį ir pan.”;

     statyti telefoną - nevart. r. “(į)vesti telefoną”,

     aukščiau stovintis, -i (pareigūnas, įstaiga) -nevart. r. “aukštesnis, -ė, aukštesnysis, -ioji, vyresnis, -ė, vyresnysis, -ioji, viršesnis, -ė (pareigūinas, įstaiga)”, stovis:

     ligonio, pastato stovis = ligonio, pastato būklė;

     dvasinis, moralinis stovis = dvasinė, moralinė būsena.

     talpinti - nevart. r. “dėti, spausdinti” (pvz., laikraštyje).

     tūlas, -a - nevart. r. “toks, -ia, kažkoks, -ia, vienas, -a, kuris ne kuris, kuri ne kuri”: Tūlas (= Vienas, Kažkoks) amerikiečių bankininkas užsisakė portretą.

     užbėgimas - nevart. r. “bėgimas” (bėgimo varžybų etapas),

     uždaryti:

     uždaryti akis = užmerkti akis, užsimerkti;

     uždaryti čiaupą = užsukti čiaupą;

     uždaryti knygą, sąsiuvinį = užversti, užskleisti knygą, sąsiuvinį;

     uždaryti sąragą, kartoteką = baigti (pildyti, rašyti) sąrašą, kartoteką;

     uždaryti skėtį = suglausti skėtį.

     užėjimas - nevart. r. “ėjimas” (ėjimo varžybų etapas).

     užinteresuoti - nevart. r. “suinteresuoti, sudominti”: Svarbiausia - užinteresuoti (=suinteresuoti, sudominti) pirkėją.

Kalba Čikagos generalinis konsulas Giedrius Apuokas.


     užkrauti akumuliatorių - nevart. r. “įkrauti akumuliatorių”.

     užmanyti - nevart. r. “sumanyti, sugalvoti”: Jam pavyko užmanyti (=sumanyti, sugalvoti) naują šio uždavinio sprendimą.

     užmanymas - nevart. r. “sumanymas”,

     užnešti - nevart. r.: 1. “užtepti; užkrėsti”: užnešti (=užtepti) dažų, glaisto; užnešti (=užkrėsti) tinko ir pan.; 2. “pažymėti”: užnešti (=pažymėti) kontūrus, taškus ir pan.

     už(si)pilti automobilį, traktorių ir pan. -nevart. r. “į(si)pilti, pri(si)pilti (degalų) į automobilį, traktorių ir pan.";

     už(si)pilti benzino, kitų degalų (į automobilį) -į(si)pilti, pri(si)pilti benzino, kitų degalų.

     užplaukimas - nevart. r. “plaukimas” (plaukimo arba irklavimo varžybų etapas).

     užskaityti - nevart. r. “įskaityti”: Už laimėtą partiją žaidėjui užskaitomas (=įskaitomas) taškas.

     užskaita - nevart. r. “įskaita”: Atlikus užskaitą (=įskaitą) įmonių skolos sumažėjo.

     užvažiavimas - nevart. r.: 1. “važiavimas” (automobilių, dviračių, motociklų ir pan. varžybų etapas); 2. “jojimas” (žirgų lenktynių etapas); 3. “pamaina (sanatorijoie, poilsio namuose)”.

     užvežimas (pvz., prekių) - nevart. r. “ko nors atvežimas (pvz., prekių), pristatymas”,

     vesti:

     save vesti (vesti save) = elgtis: Diskotekoje jis save vedė (=elgėsi) tiesiog nepakenčiamai.

     vedantis, -i, vedantysis, -čioji specialistas, -ė = vadovaujantis, -i, vadovaujantysis, -čioji specialistas, ė;

     vedantis bruožas, principas, motyvas, vaidmuo ir pan. = svarbiausias, pagrindinis bruožas, principas, motyvas, vaidmuo ir pan.;

     vedantysis ratas, velenas = varantysis ratas, velenas.

     vieningas, -a - nevart. r. “vienodas, -a”: vieningi (=vienodi) mokesčiai, tarifai ir pan.

     žinoti - nevart. r.: 1. “mokėti”: Prastai žinau (=moku) anglų kalbą; 2. “išmanyti”: Jis nežino (=neišmano)technikos; 3. “pažinti”: Vadovai turi žinoti (=pažinti)savo pavaldinius.