Dievo žodžio tarnyboje

     Prel. Jonas A. Kučinskas-Kučingis. DIEVO ŽODŽIO TARNYBOJE. Antroji laida. Vilnius, Logos leidykla, 1999 m., 792 psl., kaina sutartinė.

     Vysk. Antanas Vaičius savo pratarmėje taip apie šią knygą rašo:

     Turėdamas šviesų protą, kilnią širdį ir iškalbos dovaną, prelatas Jonas A. Kučingis nuo pat pirmų savo kunigystės dienų su pasisekimu mokė visus gerumo, ragino pasitikėti Dievo apvaizda, paklusti Jo šventai valiai. Karo audrų nublokštas toli nuo Tėvynės, atsidūręs Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Angeles mieste, iškart vėl kibo į darbą. Čia jam buvo lemta įvykdyti didelį uždavinį - įtvirtinti ir išugdyti Šv. Kazimiero parapiją, kurią buvo įkūręs buvęs jo gimtosios parapijos klebonas prelatas Julius Maciejauskas. Ne be prelato J.A. Kunčingio pastangų ši parapija tapo stipriu centru, tikra lietuvybės tvirtove Jungtinių Amerikos Valstijų vakaruose prie Ramiojo Vandenyno.

     Svarbiausiu savo gyvenimo uždaviniu laikydamas tarnavimą Dievui, Bažnyčioje, prel. J.A. Kučingis ypatingą dėmesį skyrė pamokslams. Ši Prelato pamokslų knyga yra jau antroji. Pirmoji, išleista taip pat Lietuvoje, susilaukė daug gražių atsiliepimų.

     1998 m. sausio mėn. 26 d. Prelatas savo laiške man rašė: “Ši mano knyga, pavadinta Dievo Žodžio tarnyboje, bus paskutinė, į kurią esu įdėjęs visą savo širdį ir sielą, Artėju prie 90 metų gimtadienio, netrukus reikės iškeliauti anapus saulės. Esu savo testamente įrašęs, kad noriu būti palaidotas savo numylėtoje Švekšnoje...”

     Pamoksluose Prelatas aiškina švenčių kilmę, religinių apeigų prasmę, tikėjimo tiesų pažinimo svarbą, gyvenimo prasmės klausimus. Aktuali pamokslų mintis - Tėvynės meilė, susirūpinimas jos likimu, viltis, kad Dievas neapleis. Pamoksluose daug pavyzdžių iš Naujojo Testamento, šventųjų gyvenimų, minčių iš žinomų mokslininkų ir rašytojų knygų, poetų eilių.

     Iš visos širdies linkiu garbingajam Žemaitijos žemės sūnui prelatui Jonui A. Kučingui laikytis tvirtai kaip ąžuolui, gyventi dar ilgai, peržiūrėti knygų lentynas ir, suradus ką iš seniau ar parašius ką nors naujo, išleisti dar ne vieną knygą. Išleistos knygos tebūna kuo naudingesnės, ypač jaunesniems broliams kunigams, besidarbuojantiems Tėvynėje Lietuvoje ir kituose kraštuose

(Antanas Vaičius, Telšių Vyskupas)

ŽODIS TARP MŪSŲ

     PRADŽIOJE BUVO ŽODIS (Jnl,l). Katalikų bendruomenė Gyvieji Akmenys Kaune pradėjo leisti naują žurnalą, kuris padeda melstis su Šv. Raštu ir prisitaikyti Šv. Rašto žodžius sau. Tai kasdieniniai trumpi skaitiniai-meditacijos pagal vieną tos dienos Mišių skaitinį. Tai yra ne kokie nors sunkūs teologiniai išvedžiojimai, bet kiekviena meditacija paaiškina, kaip tą Šv. Rašto skyrelį prisitaikyti sau.

     Arkivysk. S. Tamkevičius apie šį leidinį rašo: “Prieš jūsų akis labai reikalingas leidinys, kurio iki šiol mums trūko. Dabarties žmonės dažnai panyra į materializmą ir gyvenimo prasmės ieško prabangoje ar hedonizme. Mąstantys žmonės suvokia tikrųjų vertybių svarbą, todėl jie ieško kelių, aukštesniam ir gilesniam dvasingumui pasiekti. Imk į rankas šį leidinį ir kasdieną po mažą gabalėlį skaityk. Mokykis gyventi taip, kaip suprasi maldoje apsvarstęs skaitytus žodžius.

     Labai džiaugiuosi visais, prisidėjusiais prie šio leidinio pirmųjų žingsnių, ir laiminu jo tolimesnį kelią. Laiminu visus, kurie šį leidinį rems, skaitys ir mokysis būti šviesiais Bažnyčios žiburiais”.

     Žodis tarp mūsų yra leidžiamas kas 2 mėnesiai. I JAV ir Kanadą siunčiamas oro paštu. Metinė pren. JAV - $25. Kanadoje - $30. Užsakant giminėms Lietuvoje (pren. - $10 US, arba $15 kanad.) Užsisakyti galima per Vincą Kolyčių, 86 Glenholme Ave. Toronto, ON M6H 3B1, Canada